Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local - 2021 -

08.01.2021

                                                                                                     

 

nr.  Titlu:
1

Hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 36/28.02.2019 

privind predarea bunurilor din inventarul domeniului public al Municipiului 

Dorohoi și administrarea Consiliului Local, în administrarea unităților de 

învățământ, care își desfasoară activitatea pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Dorohoi, în sensul înființării centrului de vaccinare 

împotriva Covid - 19, în clădirea Sălii de Sport din str. George Enescu 

nr. 53

2

Hotarare privind aprobarea proiectului "Dotarea unităților 

de învățământ din Municipiul Dorohoi, 

cu echipamente de protecție medicală  SARS - COV -2 "

 

 

28.01.2021                                                                                       


 

nr.  Titlu:
3

Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic Zonal - Construire 

Centru Comercial, amenajare parcare si acces, amplasare mijloace 

publicitare, imprejmuire si orgaizare santier, in Mun. Dorohoi, 

str. C.D.Gherea nr. 25, titular LIDL IMOBILIARE MANAGEMENT 

SOCIETATE IN COMANDITA - CIF 151393385

4

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

, in vederea efectuarii lucrarilor de racordare la reteaua de canalizare

 menajera a celor 7 locuinte sociale, situate in imobilul din 

str. Locomotivei nr. 4, aflat in domeniul public al Municipiului Dorohoi.

5

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte destinate 

inchirierii, construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere, 

POJOGA ANDREI, domiciliat in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S7, ap. 9, et. 2 si VIERIU ANCA IULIANA, domiciliata in Mun. 

Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S7, ap.3, parter.

6

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte 

ramasa vacanta - tip garsoniera - construita prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate

 a solicitantilor.

7

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind demolarea imobilului ( in faza de autodemolare), situat in

str. Vamii nr. 11, aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

8

Proiect de hotarare privind aprobarea Grupului de Lucru Local,

 pentru romii din Mun. Dorohoi si a Planului de actiuni

 " Romii 2021 ".

9

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau 

de lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2021 de 

catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social,

 din Mun. Dorohoi, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat.

10

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 249/26.11.2020 

privind aprobarea Proiectului "Facilitarea accesului la procesul 

educational on-line, prin achizitia de echipamente IT necesare

 institutiilor scolare din Mun. Dorohoi "

11

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii 

si a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata

 drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2021.

12

Proiect de hotarare privind reducerea  cu 50%  a redevenței conform  

contractelor  de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate, pe raza U.A.T. Dorohoi, 

pe toată perioada de instituire a stării de alertă,  sau după caz 

a prelungirii perioadei generate de pandemia COVID

13 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 29 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului public și privat al municipiului Dorohoi
14 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire lift exterior Sectia interne a Spitalului Municipal Dorohoi

 

 

09.02.2021

                                                                                                                      

 

nr.  Titlu:
15

Hotarare  pentru modificarea HCL nr. 264/06.12.2019 privind aprobarea 

efectuarii lucrarilor pedologice, geologice si agrochimice speciale, de catre Oficiul 

de Studii Pedologice si Agrochimice Botosani - OSPA, precum si cele efectuate de 

catre Directia pentru Agricultura si Camera Agricola Botosani, in vederea realizarii 

amenajamentelor pastorale pentru pajistile permanente aflate in proprietatea

 persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si utilizatorii

 acestora

16

Hotarare privind aprobarea introducerii unor suprafete de teren in 

inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

17

Hotarare privind aprobarea  efectuării de cheltuieli din bugetul local

 în suma de 60.000 lei pentru organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară 

Românească ,,Mărțișor Dorohoian’’, ediția a XXXVII- a, desfășurat în 6 martie 2021. 

18

Hotarare privind aprobarea devizului general actualizatr, aferent 

obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strada Horia, Municipiul 

Dorohoi, judetul Botosani" la finalizarea lucrarilor.

19 Hotarare privind aprobarea bugetului, descrierii investitiei si indicatorilor tehnico econoici pentru proiectul Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din municipiul Dorohoi SMIS 126147
20 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate, bugetului proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere si Modernizare Scoala Gimnazială Dimitrie Romanescu

 

 

25.02.2021

                                                                                                                          

 

nr.  Titlu:
21

Hotarare privind aprobare prelungire Contract de concesiune 

nr. 61/25.10.1995 a terenului in suprafata de 19,00 m.p. situat in

 str. Spiru Haret, lot 5, CF 56177, ocupat de garaj, proprietatea

 domnului Cerneleanu Mihail.

22

Hotarare privind aprobarea  concesionarii prin licitatie publica, 

a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, 

in suprafata totala de 15,00 m.p. Situat in intravilanul Municipiului

 Dorohoi, Calea Plevnei f.n., p.c. 3616, CF 57356, proprietatea

 Municipiului Dorohoi, in vederea amenajarii unei cai de acces.

23

Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului 

de depozitare al Administratiei Pietelor si Oborului, loc 27, 

in suprafata de 11,40 m.p., in spatiu de inchiriat situat in 

Platoul II al Pietei Centrale a Municipiului Dorohoi, precum

 si scoaterea la licitatie a acestui spatiu, in vederea inchirierii

24

Hotarare privind aprobarea  Regulamentului de 

organizare si desfasurare a evaluarii managementului 

Casei Municipale de Cultura Dorohoi, pentru perioada 

03.02.2020-03.02.2021

25

Hotarare privind aprobarea schimbarii, la cerere, 

a doua locuinte ANL (tip garsoniera) , situate in 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.10, ap.2, parter, atribuita 

d-nei Clivet Ioana, respectiv in str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.12, ap. 13, et.3, atribuita d-lui Pasare Andrei

 (conf. HCL nr. 195/2020), cu o alta locuinta ramasa 

vacanta, de aceeasi categorie (formata din doua camere 

de locuit), in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S11, ap. 17, et.4,

 intrucat locuiesc impreuna.

26

Hotarare privind aprobarea  repartizarii a doua

 locuinte de serviciu - tip garsoniera, ramase vacante, 

construite prin ANL, conform HGR 719/2016.

27

Hotarare pentru  aprobarea repartizarii a trei

 locuinte ramase vacante, construite prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate 

a solicitantilor.

28

Hotarare privind aprobarea  schimbului de 

locuinte destinate inchirierii, construite prin ANL, intre

 titularii contractelor de inchiriere - CAUCA LAURA

 ALEXANDRA, domiciliata in Municipiul Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S1, ap. 4, parter si 

POSTEUCA OTILIA, domiciliata in Mun. Dorohoi,

 str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.1, ap. 16, et.4.

29

Hotarare privind aprobarea Planului de

 analiza si acoperire a riscurilor, pe teritoriul 

Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.

30

Hotarare privind acordarea de facilitati 

personalului din Serviciul voluntar pentru situatii 

de urgenta, organizat in subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Dorohoi

31

Hotarare privind completarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Dorohoi

32

Hotarare privind introducerea unor 

suprafete de teren in inventarul domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi.

33

Hotarare privind aprobarea vanzarii  

terenului in suprafata de 304 m.p. teren curti 

constructii CF 50410, str. Slt. Sorin Dumitras 

nr. 4, teren ocupat de constructia SC SOFIMAR

 IMOBILIARE SRL, in baza Raportului de evaluare

 intocmit de expert evaluator autorizat

34

Hotarare privind aprobarea vanzarii 

terenului in suprafata de 899 m.p. teren curti 

constructii CF 55228, str. Stefan cel Mare 

nr. 111 bis, teren ocupat de constructia 

domnului Danila Cristian Constantin, in baza 

Raportului de evaluare intocmit de expert 

evaluator autorizat. 

35

Hotarare privind modificarea si completarea 

 Hotararii Consiliului Local Dorohoi nr. 200/22.09.2020 

privind aprobarea proiectului in faza SF 

(studiu de fezabilitate) precum si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 “ Locuinte 

sociale strada Dumbrava Rosie, etapa II, mun.

 Dorohoi, jud. Botosani“.

36

Hotarare privind aprobarea vanzarii 

terenului in suprafata de 427 m.p. teren pasune, 

CF 54275, str. B-dul Victoriei, f.n., teren ocupat 

de constructia d-nei Grosu Adina, in baza Raportului 

de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

37

Hotarare privind aprobarea taxelor ce se vor incasa la Casa Municipala de Cultura si Cinematograf Melodia 

38 Hotarare privind revocarea HCL nr. 3 28012021 prin care s-a aprobat PUZ - Construire centru comercial, amenajare parcare si acces, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire si organizare de santier, in mkuniciopiul Dorohoi str. CD GHEREA NR. 25, titular LIDL

 

25.03.2021

                                                                                                               

 

nr.  Titlu:
39

Hotarare pentru aprobarea indreptarii erorii materiale 

din cuprinsul HCL nr. 150/27.07.2006 privind aprobarea vanzarii 

unor suprafete de teren ocupate de constructii vandute in baza 

Legii nr.112/1995 si a cailor de acces aferente, in baza 

rapoartelor  de evaluare  .

40

Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie 

publica  a 110 terenuri situate in Municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani,  inventariate in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi

41

Hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului 

(tip garsoniera ) situat in str. Dumitru Furtuna nr. 7, sc. A, 

ap. 12,  et.3, construit din fondurile statului, 

inainte de anul 1990, aflat in

 domeniul privat al Mun. Dorohoi, in baza Decret - Lege 

nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, 

modificata prin Legea nr. 244/2011, la cererea

 titularului contractului de inchiriere - Comanisteanu Aurica.

42

Hotarare privind aprobarea  repartizarii unei locuinte 

de  serviciu - tip garsoniera, ramasa vacanta, 

construita prin ANL, conform HGR 719/2016.

43

Hotarare pentru  aprobarea repartizarii unei locuinte 

ramasa vacanta, construita prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a 

solicitantilor.

44

Hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat 

al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

45

Hotarare privind aprobarea criteriilor pentru 

anul 2021,  in vederea repartizarii locuintelor sociale 

din fondul locativ 

apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi si

 locuintelor din fondul locativ apartinand domeniului 

privat al Municipiului 

Dorohoi, in regim de inchiriere.

46

Hotarare privind atribuirea autorizatiilor taxi nr. 121, 

122, 123 si 124  transportatorilor autorizati. 

47

Hotarare pentru  aprobarea compensarii taxei viza

 alimentatie publica, pentru anul 2020, pe toata perioada starii 

de alerta, generata de virusul SARS COV 2.

48

Hotarare privind cumpărarea suprafeței de 1.100 m.p., teren situat în municipiul Dorohoi, str. Aleea Vișinului fn , judetul Botoșani,  p.c. 3570/1 înscrisă în CF nr. 50401, la prețul stabilit conform procesului verbal de negociere ntr. 303/15.03.2021

49

Hotarare privind aprobarea preluarii de catre 

Municipiul Dorohoi a imobilului " Atelier scoala" situat in 

str. Al. I. Cuza, aflat in inventarul domeniului privat al UAT si 

administrarea Scolii Gimnaziale " Spiru Haret" Dorohoi.

50

Hotarare privind preluarea de catre Municipiul 

Dorohoi

 a microbuzului scolar dat in administrarea Liceului 

 " Regina Maria " Dorohoi, conform HCL nr. 292/26.11.2015.

51

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de

 Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, B-dul Victoriei 

nr. 135, CF 55026.

52

Hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a 

obiectivului de investitii " Locuinte 

pentru tineri, destinate inchirierii, str. 1 Decembrie, f.n., 

etapa III.2, bl. S.10, S11, S12, Municipiul Dorohoi "

, avand o valoare de 

inventar de 13.693.634,71 lei.

53

Hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a obiectivului de 

investitii " Locuinte de serviciu, str. 1 Decembrie, f.n., 

St +P+3E, cu 16 unitati locative, Municipiul Dorohoi", 

avand o valoare de inventar de 

1.908.981,85 lei.

54

Hotarare privind declararea de interes public, 

precum si introducerea in domeniul public al Municipiului 

Dorohoi a obiectivului  "Alimentare cu apa si canalizare 

menajera la locuinte pentru tineret, 

destinate inchirierii, str. 1 Decembrie, f.n., etapa III.2, bl. S10, 

S11, S12, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani", precum si 

predarea acestui obiectiv in administrarea S.C. Nova Apaserv 

 S.A. Botosani.

55

Hotarare privind aprobarea sumei de 4.000 lei, 

din bugetul local, pentru organizarea evenimentului

 "TARG DE PASTE " - editia I, 

desfasurat in perioada 21-22 aprilie 2021.

 

 

31.03.2021

                                                                                                     

 

nr.  Titlu:
56

Hotarare privind acordarea mandatului special

 reprezentantului Municipiului Dorohoi in AGA - A.D.I. ECOPROCES,

 in vederea aprobarii tarifelor distincte si Actelor aditionale nr. 6 si nr. 7 

la Contractul de delegare a gestiunii " Concesionarea serviciului public

 de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani "

- zona 1 Dorohoi, Municipiul Dorohoi nr. 892/04.07.2017 .

 

 

22.04.2021

                                                                                                                      

 

nr.  Titlu:
57

Hotarare  pentru aprobarea bugetului local al 

Municipiului Dorohoi, pentru anul 2021.

58

Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului 

anual al bugetului local, aferent anului 2020, in anul

 bugetar 2021.

59

Hotarare privind aprobarea  finantarii in suma 

de 452.000  lei pentru obiectivul de investitii  " Extindere 

si modificare casa scarii Sectia Chirurgie, din cadrul 

Spitalului Municipal Dorohoi ".

60

Hotarare privind aprobarea documentatiei

 tehnico-economica ( faza Proiect Tehnic), a indicatorilor 

trehnico-economici, urmare actualizarii devizului general, 

la nivel de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii

 " Locuinte sociale, strada D-va Rosie, etapa a II-a, 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani". 

61

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica ( faza Proiect Tehnic), a indicatorilor

 tehnico-economici si a cheltuielilor proiectului, 

urmare actualizarii devizului general, la nivel de proiect tehnic, 

pentru obiectivul de investitii " Modernizare Gradinita nr. 8, 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

62

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere si 

modificare casa scarii Sectia Chirurgie, din cadrul 

Spitalului Municipal Dorohoi ".

63 Hotarare privind aprobarea închirierii a diua spatii in suprafață totală de 28,24 mp aparținând domerniului public de către Spitalul Municipal Dorohoi 

 

 

22.04.2021

                                                                                                        

 

nr.  Titlu:
64

Hotarare pentru aprobarea  Planului Urbanistic 

de Detaliu -Construire locuinta unifamiliala P+M, amenajare 

acces, parcaje si imprejmuire, pentru imobilul situat in judetul 

Botosani, Municipiul Dorohoi, Calea Plevnei nr. 15 A, CF 56798.

65

Hotarare privind aprobarea  proiectului in fazele

 PT + documentatie tehnica pentru autorizarea constructiei 

(DTAC+DTOE), pentru lucrarile de acoperire a culoarului 

central al Pietei centrale din Platoul II din Dorohoi, precum 

si a indicatorilor tehnico-economici .

66

Hotarare privind aprobarea  Raportului de evaluare

 nr. 11/05.03.2021, cu privire la valoarea de piata a concesionarii 

suprafetei de 325 m.p., categoria de folosinta - curti constructii 

-, situat in Municipiul Dorohoi, str. D. Furtuna nr. 2, pc 2306,

 inscris in CF nr. 50784 a Municipiului Dorohoi

67

Hotarare privind aprobarea  repartizarii a sase locuinte 

ramase vacante, construite prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a 

solicitantilor.

68

Hotarare pentru  aprobarea modificarii comisiei 

sociale de analiza si solutionare a contestatiilor, depuse 

de catre solicitantii de locuinte ANL, precum si locuinte de 

serviciu, numita prin HCL nr. 29/18.02.2020.

69

Hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si 

privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

70

Hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte 

destinate inchirierii construite prin ANL, intre titularii 

contractelor de inchiriere - POSTEUCA ALINA CRISTINA 

domiciliata in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, Bl. S.1, 

ap. 2, parter si BUDACA TEODOR CATALIN domiciliat

 in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S2, 

ap. 8, et. I

71

Hotarare privind modificarea si actualizarea 

organigramei si a statului de functii ale Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, judetul 

Botosani si ale structurilor organizatorice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

72

Hotarare pentru  aprobarea prelungirii 

Contractului de concesiune nr. 49/06.04.2005, 

a Contractului in suprafata de 43,25 m.p., 

situat pe str. Poetului nr. 1, CF 57256.

73

Hotarare privind aprobarea reinnoirii unui 

numar de 23 contracte de atribuire a gestiunii delegate

 Serviciului de transport in regim de taxi, pe raza 

Municipiului Dorohoi.  

74

Hotarare privind aprobarea  Programului 

pentru acordarea de finantari nerambursabile in 

anul 2021, din bugetul local al Municipiului Dorohoi, 

pentru activitati sportive non - profit.

75

Hotarare privind modificarea Contractului 

unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune

 - judetul Botosani.

76

Proiect de hotarare privind aprobarea, incepand cu 

01.05.2021, a organigramei si a statului de functii 

ale Directiei de Asistenta Sociala, din structura 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi. 

77

Hotarare privind  aprobarea Planului 

anual de actiuni privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul local al 

Municipiului Dorohoi, pentru anul 2021.

78

Hotarare privind  introducerea unor 

suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi .

79

Hotarare privind aprobarea 

Amenajamentului Pastoral pentru Pajistile 

Permanente, in suprafata de 211,13 ha pasune, 

proprietatea persoanelor fizice si juridice. 

80

Hotarare privind declararea de interes

 public, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului "Locuinte 

sociale, str. D-va Rosie, cu 16 unitati locative, 

precum si predarea acestui obiectiv in 

administrarea Directiei Patrimoniu, din cadrul 

Primariei Mun. Dorohoi.

81

Hotarare privind declararea de interes 

public, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului " Alimentare 

cu apa si canalizare menajera la 16 locuinte 

sociale, str. D-va Rosie, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani, ", 

precum si predarea acestui obiectiv in 

administrarea SC NOVA APASERV S.A. Botosani.

82

Hotarare privind aprobarea inchirierii 

prin licitatie publica a 12 terenuri, apartinand 

domeniului public al Municipiului Dorohoi, 

judetul Botosani.

83

Hotarare privind concesionarea, prin 

atribuire directa, a unui teren in suprafata 

de 6,24 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani, str. B-dul Victoriei nr. 3-5, Bl. A3, 

catre SC UNIC FOTO-DIGITAL SRL, 

teren ocupat de trepte acces.

84 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6% 
85 Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile proprietea domnului Peter Stuart Butcher situate în Dorohoi, str. G Enescu nr.78  utilizate pentru

 activitati social-umanitare de catre Asociatia Center of Hope.

86

Hotarare privind revocarea punctului 4 din Anexa nr. 1 privind Lista de repartizare a locuințelor sociale nou construite în Cartier Dumbrava Rosie aprobată prin HCL 243 din 26.11.2020 

87 Hotarare privind bunurile ce aparțin domeniului public și dpmenioului privat al Municipiului Dorohoi, care se preiau din administrare SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL DOROHOI in administrarea Municipiului Dorohoi propuse a intra in conservare

 

14.05.2021

                                                                                                                     

 

nr.  Titlu:
88

Hotarare  pentru aprobarea cheltuielilor din bugetul

 local bugetului local, pentru organizarea evenimentelor 

cultural - artistice, dedicate Zilei Copilului - "Vivat Bucuria in Doroland".

89

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

si a Regulamentului local de Urbanism pentru " Constuire Centru 

Comercial, amenajare parcare si acces, amaplasare mijloace publicitare,

 imprejmuire si organizare de santier in Municipiul Dorohoi, 

str. C.D.Gherea nr. 25, jud. Botosani, titular LIDL IMOBILIARE 

MANAGEMENT - Societate in comandita - CIF 151393385

90

Hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal

 si a Regulamentului Local de Urbanism pentru - Infiintare Ferma

 Reproductie Suine, FNC pentru prepararea furajelor, Put Forat, 

bransamente utilitati, drumuri si imprejmuire pentru imobilul situat

 in Mun. Dorohoi, judet Botosani.

91

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico – economice (faza Studiu de Fezabilitate) si a

 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE 

CANALIZARE MENAJERA str. DUMBRAVA ROSIE 

-  str. OBORUL NOU “ 

92

Hotarare privind aprobarea documentației 

tehnico – economice (faza Proiect Tehnic) și a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

 „GRĂDINIȚĂ PROGRAM NORMAL NR. 6 – teren de joacă, teren de sport, sistematizare, 

accese, platforme și împrejmuiri“ 

93 Hotarare privind încetarea mandatului de administrator al SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL  a domnului Popoi Dragoș
94 Hotarare privind modificarea cap I din Contractul de concesiune 3270, 3270/1 si a Contractului de închiriere  nr.16

 

 

27.05.2021

                                                                                                             

 

nr.  Titlu:
95

Hotarare pentru aprobarea  repartizarii unei 

locuinte de serviciu - formata din doua camere de locuit, 

ramasa vacanta, construita prin ANL, conform 

HGR nr. 719/2016.

96

Hotarare privind aprobarea  prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi.

97

Hotarare privind aprobarea  introducerii 

unor suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi. 

98

Hotarare privind aprobarea  concesionarii 

suprafetei de 20,00 m.p. teren situat in Dorohoi, 

str. Al. Marului nr. 1, pc 3520, d-lui Cojocariu Mihai, 

avand ca destinatie extindere balcon.

99

Hotarare pentru  aprobarea contulrilor de 

executie ale bugetului local al Mun. Dorohoi, bugetul

 institutiilor publice finantate din venituri proprii si 

subventii ( de subordonare locala ), bugetul creditelor

 interne pentru anul 2020.

100

Hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar

 in suma de 50.000 lei Parohiilor -  " Sfantul Dumitru"

 si "Sfanta Cuvioasa Parascheva "  .

101

Hotarare privind aprobarea  unui sprijin financiar

 in suma de 7.000 lei Parohiei -  "Biserica Romano-Catolica ".

102

Hotarare privind  unui sprijin financiar in suma 

de 25.000 lei pentru pictura, la Paraclisul Seminarului 

Teologic - " Sf. I. Iacob " 

103

Hotarare pentru  aprobarea cofinantarii in suma 

de 25.000 lei pentru Spitalul Municipal Dorohoi, reprezentand 

achizitia de aparate de ventilatie mecanica de medie performanta. 

104

Hotarare privind aprobarea  cofinantarii in suma 

de 32.025 lei pentru Spitalul Municipal Dorohoi, reprezentand 

achizitia unui incubator hibrid inchis-deschis si pentru 

transport intraspitalicesc.

105

Hotarare privind aprobare PUD - Construire imobil 

cu regim de inaltime P+1E, cu spatii pentru spalatorie la parter

 si birouri la etaj, pe terenul inscris in CF 57347,

 str. C.D.Gherea nr. 86 .   

106

Hotarare privind  aprobare PUD - Construire locuinta 

P+M, imprejmuire si spatiu depozitare produse electrocasnice, 

str. D-va Rosie nr. 17 - CF 55282.

107

Htarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie

 publica a doua terenuri apartinand domeniului public, situate

 in Municipiul Dorohoi

108

Hotarare privind  aprobarea  documentatiei 

tehnico – economice (faza Proiect Tehnic) si a indicatorilor 

tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) ca urmare a 

actualizarii devizului general la nivel de proiect tehnic pentru 

obiectivul de investiții „ Locuințe Sociale în mun. Dorohoi, 

str. Cerceaș Stiubianu f.n., etapa II, jud. Botoșani“.

109

Hotarare privind  majorarea valorii de inventar a 

activului fix " Cladire imobil destinat Centrului de Sprijin 

Ocupational, str. Al. I.Cuza nr. 39, Municipiul Dorohoi, cu 

suma de 563.508,09 lei, precum si inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi, a activului fix "Imprejmuire 

Centru de sprijin Ocupational Dorohoi" avand o valoare de

 inventar de 80.118,36 lei. 

110

Hotarare privind aprobarea, incepand cu 13.05.2021, 

a sustenabilitatii proiectului "Comunitatea marginalizata 

Plevna - Dorohoi - program integrat de masuri de interventie", 

pentru asigurarea sustenabilitatii serviciilor nou infiintate, 

conform  Contractului de finantare nr. 904/13.02.2018.

111

Hotarare privind aprobarea proiectului

 " Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Municipiul

 Dorohoi " .

112

Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei 

si a statului de functii la Spitalul Municipal Dorohoi, incepand 

cu plata drepturilor salariale ale lunii mai 2021.

 

 

14.06.2021

                                                                                                   


 

 

nr.  Titlu:
113

Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului, 

descrierea investiției și indicatorii tehnico economici 

pentru proiectul îmbunătățirea Calității Vieții Populației 

din municipiul Dorohoi- cod SMIS 12614 

114

Proiect de hotărâre  privind transmiterea sectoarelor 

de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în 

domeniul public al statului cu indicativele: DN 29 A 

Km 37+495-37+770; DN 29 A km 42+250-43+520; 

DN 19bKM 29+475-31+500  din admibnistrarea 

Ministerului Transportului și Infrastructurii în a

dministrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

115

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului 

Urbanistic de detaliu pentru Construire Spălătorie 

Auto tip self service generat de terenul însris în 

CF 55632, strada Ștefan cel Mare nr. 39. 

116

Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și a de aprobare a acordului de parteneriat proiectul îmbunătățirea Calității Vieții Populației 

din municipiul Dorohoi- cod SMIS 12614 

 

 

24.06.2021

                                                                                                      


 


nr. 
Titlu:
117 Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Manoache Tiberiu 
118

Proiect de hotarare pentru aprobarea  schimbarii obiectului 

de activitate a spatiului inchiriat de catre I.F. Agavriloaie Vasile, 

locul nr. 27, in suprafata de 11,40 m.p., situat in platoul II - 

Piata Centrala a Municipiului Dorohoi.

119

Proiect de hotarare privind aprobarea   indreptarii erorii 

material din cuprinsul HCL nr. 146/27.06.2007

120

Proiect de hotarare privind aprobarea  introducerii unor 

suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului 

Dorohoi. 

121

Proiect de hotarare privind aprobarea   trecerii din domneniul 

public in domeniul privat al Municipiului Dorohoi a unei 

suprafete de 2508 m.p. teren situat in intravilanul 

Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie f.n. , C.F. 57324.

122

Proiect de hotarare pentru  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru executare lucrari de 

pavare parcari, alei si trotuare in Municipiul 

Dorohoi. 

123

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru executare lucrari de 

marcaj rutier - longitudinale, transversale si parcari 

124

Proiect de hotarare privind aprobarea  Programului 

de salubrizare manuala si a Programului de maturat 

mecanic, pentru anul 2021, in Municipiul Dorohoi. 

125

Proiect de hotarare privind  aprobare PUD pentru 

Schimbare destinatie apartament in spatiu de 

infrumusetare si amenajare acces din exterior, 

situat in Calea Plevnei nr. 17, bl. P.1, ap. 1, 

CF 51184-C1-U5- proprietatea Vlad Sorin Ionut.

126

Proiect de hotarare pentru  aprobarea PUD 

pentru Concesionare teren si obtinerea 

autorizatiei de extindere apartament pentru 

construire balcoane, situat in Calea Plevnei 

nr. 17, bl. P.1, ap. 2, CF 51184-C1-U6, 

proprietatea Ciuhui Mariana.

127

Proiect de hotarare privind interzicerea unor 

activitati, la nivel stradal, pe raza UAT Dorohoi

128

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor 

de prioritati pentru anul 2021, in vederea 

repartizarii locuintelor sociale, din fondul 

locativ apartinand domeniului public al

 Municipiului Dorohoi si a locuintelor din

 fondul locativ apartinand domeniului privat 

al Municipiului Dorohoi, in regim de inchiriere.

129

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii

 unei locuinte ramasa vacanta - tip garsoniera, 

construita prin ANL, conform HCL nr. 161/27.08.2020,

 cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor .

130

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici, in vederea efectuarii lucrarilor 

de reparatii curente - finisaje exterioare, 

Bl. C1-ANL, situat in str. C.D.Gherea nr. 4, 

aflat in administrarea Municipiului Dorohoi

131

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate 

in evidenta domeniului public si privat al 

Municipiului Dorohoi 

132

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului

 local al Municipiului Dorohoi.

133

Proiect de hotarare privind introducerea valorii in

 cuantum de 13.693.634,71 lei in inventarul 

domeniului privat al UAT Dorohoi, aferenta 

obiectivului de investitii "Locuinte pentru tineri, 

destinate inchirierii, str. 1 Decembrie f.n., 

etapa III. 2 Bloc S10, S11, S12, Municipiul 

Dorohoi ".

134

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului 

" Dotarea Spitalului Municipal Dorohoi cu 

echipamente specifice pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzata de SARS-CoV-2".

135

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor proiectului ca urmare a actualizării devizului general MODERNIZARE GRADINITA NR. 9 MUNICIPIUL DOROHOI

 

 

 

 

06.07.2021

                                                                                                          

 

nr.  Titlu:
136

hotarare  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

in vederea efectuarii reparatiilor curente si racordare gaze naturale, 

la un apartament din fondul vechi, construit inainte de anul 1989, 

situat in str. Duzilor nr.1, Bl. M.1, ap.12, et.2, aflat in domeniul privat 

al Mun. Dorohoi si administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Dorohoi.

137

hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

privind racordarea la reteaua de gaze naturale si a unei 

locuinte din fondul vechi, situata in str. Spiru Haret nr. 140, inchiriata 

in baza Constractului de inchiriere nr. 8/10.09.2008 familiei Bechet 

Sorina, aflata in domeniul privat al Municipiului Dorohoi 

si administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

138

hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul - " Construire lift exterior - sectia Interne a 

Spitalului Municipal Dorohoi  ".

139

hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitarea 

unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ", 

cod SMIS 125975, precum si a cheltuielilor legate de proiect .

140

hotarare privind privind aprobarea descrierii investitiei si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitarea unitatilor 

de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ",  

cod SMIS 125975. 

141

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.

142

hotarare privind concesionarea, prin licitatie publica, 

a suprafetei de 875 m.p. teren situat in Municipiul Dorohoi, 

str. George Enescu f.n., avand destinatia de cale acces la 

imobilul - C1 Centrul Cultural George Enescu, proprietatea

 SC RAM SRL, pc 2241/1, ce va fi dezmembrata din terenul 

apartinand domeniului privat al UAT Dorohoi - CF 57760.

143

hotarare privind aprobarea predarii imobilului 

" Cantina Seminar"" str. C.D. Gherea nr. 13, catre 

Seminarul Teologic Liceal " Sf. Ioan Iacob" Dorohoi, 

in calitate de administrator al imobilului catre 

proprietar- Municipiul Dorohoi. 

raport avizare -  comisia juridica; comisia buget, finante; 

 

 

20.07.2021

                                                                                                               

 

nr.  Titlu:
144

Hotarare privind aprobarea concesionarii 

prin licitatie publica a suprafetei de 2508 m.p. teren 

situat in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, 

judetul Botosani, apartinand domeniului privat al 

UAT Dorohoi, inscris in CF nr. 57324, categoria de 

folosinta - curti constructii - in vederea construirii 

unui spatiu comercial.

145

Hotarare privind  aprobarea concesionarii, 

prin licitatie publica, a suprafetei de 422 m.p. teren 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, 

situat in intravilanul Municipului Dorohoi, str. Grigore 

Ghica f.n., p.c. 2314, avand CF 57828, proprietatea 

Municipiului Dorohoi, ocupat de constructie 

proprietatea SC DOROCA S.A.

146

Hotarare privind aprobarea trecerii unor

 bunuri imobile, din domeniul public al Municipiului 

Dorohoi, in domeniu public al Judetului Botosani .  

147

Hotarare  privind privind aprobarea descrierii

 investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul "Reabilitarea unitatilor de invatamant

si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ", 

 cod SMIS 125975. 

 

 

29.07.2021

                                                                                                                 

 

nr.  Titlu:
148

Hotarare pentru aprobarea  vanzarii prin

 licitatie publica a autovehiculului special N3- Marca 

VOLVO, bun mobil apartinand domeniului privat 

al Municipiului Dorohoi.

149

Hotarare privind incetarea folosintei gratuite 

atribuita Serviciului de Telecomunicatii Speciale, 

asupra suprafetei de 168 m.p. situata in Municipiul 

Dorohoi, CF 54423- proprietatea privata a Municipiului 

Dorohoi, conform HCL nr. 132/25.04.2019.

150

Hotarare privind aprobarea  concesionarii, 

prin licitatie publica, a doua terenuri de tip intravilan, 

categoria de folosinta- curti constructii - cu suprafetele 

de 7 m.p., respectiv 4 m.p., situate in intravilanul 

Municipiului Dorohoi, Calea Plevnei f.n., pc 3616, 

CF  57667, respectiv CF 57545, in vederea construirii

 a doua balcoane.

151

Hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic 

de Detaliu, pentru construire Depozit, generat de terenul 

inscris in CF 56308, situat in judetul Botosani, Municipiul 

Dorohoi, str. Drochia nr. 41, proprietatea 

SC  AXYPRESTEVENTS SRL, CIF 34937057.  

152

Hotarare pentru   modificarea si actualizarea 

statului de functii al Directiei Taxe si impozite Locale 

Dorohoi, din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Dorohoi, judetul Botosani.

153

Hotarare privind aprobarea  efectuarii de 

cheltuieli din bugetul local, in suma de 20.000 lei, 

pentru desfasurarea Festivalului Traditiilor 

Mestesugaresti - Editia a VIII-a, organizat in 

perioada 27-29 august 2021.

154

Hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului 

local al Municipiului Dorohoi .

155

Hotarare privind aprobarea metodologiei 

de acordare a granturilor pentru premierea unitatilor 

de invatamant preuniversitar, cu rezultate deosebite

 in domeniul performantelor scolare, respectiv 

rezultate deosebite obtinute la olimpiade scolare, 

examen de evaluare nationala si examen de 

bacalaureat .

156

Hotarare privind aprobarea efectuarii de 

cheltuieli din bugetul local, in suma de 25.000 lei, 

pentru organizarea primei editii a Taberei sportive

 Dorohoi 2021.

157

Hotarare privind alocarea din bugetul 

local a sumei de 9.600 lei, sub forma de grant,

 in vederea premierii performantelor individuale, 

obtinute de elevi, la examenul de bacalaureat .

158

Hotarare privind inchirierea, prin licitatie 

publica, a unui teren situat in Municipiul Dorohoi, 

str. Vulturului f.n., in suprafata de 440 m.p.,

 inventariat in domeniul privat al Municipiului 

Dorohoi, CF 57841.

159

Hotarare privind trecerea din domeniul 

privat al unitatii administrativ-teritoriale, in domeniul

 public al acesteia, a unei suprafete de teren, 

avand destinatia de cale de acces.

160

Hotarare privind introducerea unor 

suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi.

161

Hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul " Renovare 

sala de clasa - Laborator informatica Seminar 

Teologic Liceal Ortodox Sf Ioan Iacob, Dorohoi ".

162

Hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul " Renovare 

arhiva etaj I, Colegiul National Grigore Ghica, 

din str. Gr. Ghica nr. 41, Dorohoi ".

163

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul 

" Proiectare si executie instalatie de utilizare 

gaze naturale, pentru montat centrala termica ".

164

Hotarare  privind privind aprobarea descrierii

 investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul "Reabilitarea unitatilor de invatamant

si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ", 

 cod SMIS 125975. 

 

 

12.08.2021

                                                                                                      

 

nr.  Titlu:
165

Hotarare privind aprobarea introducerii 

unor suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi .

166

Hotarare privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Reparatii gard Scoala Gimnaziala nr. 1- Dorohoi ".

167

Hotarare  privind privind aprobarea

 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii " Reparatie corp cladire Baza Sportiva

 " 1 Mai", situata in Municipiul Dorohoi, 

str.1 Decembrie f.n., judetul Botosani.

168

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Construire Bazin didactic de inot, in localitatea 

Dorohoi, judetul Botosani - Alimentare cu 

apa Bazin inot".

169

Hotarare privind aprobarea modalitatii 

de comercializare a coroanelor funerare, sicrielor

 si crucilor in Municipiul Dorohoi, de catre agenti

 economici care desfasoara activitati prevazute 

de clasa CAEN 9603- Activitati de pompe funebre

 si similare.

170

Hotarare privind aprobarea trecerii 

din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, in domeniul public al acesteia, 

a unei suprafete de 28 m.p. Teren,

str. Gr. Ghica f.n. 

 

26.08.2021

                                                                                                        

 

nr.  Titlu:
171

Hotarare pentru aprobarea procedurii de 

atribuire a autorizatiilor taxi pentru desfasurarea 

activitatii de transport in regim de taxi, la nivelul 

Municipiului Dorohoi.  

172

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta 

gratuita Asociatiei Club Sportiv - BLAK TIGER Botosani 

a cladirii C4, din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24, cu destinatia Sala pregatire fizica, 

cu aparatura de forta, pentru o perioada de 5 ani.

173

Hotarare privind  rezilierea Contractului de

 concesiune nr. 32/08.05.1997.

174

Hotarare privind  aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi si prin ANL .

175

Hotarare privind  aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu, pentru extindere 

Anexa C1-CF 56224 si schimbare destinatie in 

locuinta, pe terenul inscris in CF 56224, 

Calea Plevnei nr. 13 C, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani. 

176

Hotarare privind  aprobare Plan Urbanistic 

Zonal si Regulamentul de Urbanism - modificare 

indicatori urbanistici, in vederea construirii unei Hale, 

pentru activitati de servicii utilaje, generat de terenul

 inscris in CF 55894, situat in judetul Botosani, 

Municipiul Dorohoi, str. Sf. I. Romanul nr. 163 A.

177

Hotarare privind aprobarea  Planului 

Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de 

Urbanism pentru Construire Cladire cu Regim

 Inaltime P+ 1E cu functiuni mixte - Prestari servicii, 

comert la parter si locuire la etaj. 

178

Hotarare privind aprobarea  inchirierii, 

prin licitatie publica, a unei proprietati imobiliare, 

compusa din cladire C1 - Magazie construita din 

caramida, acoperita cu tabla, avand suprafata 

construita de 31 m.p. Si teren aferent in suprafata

 de 31 m.p., categoria de folosinta curti constructii, 

situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24, pc 2519, judetul Botosani, 

cu destinatia - magazie depozitare de bunuri.

179

Hotarare privind aprobarea  concesionarii,

 prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului

 privat al Municipiului Dorohoi, suprafata totala de 5,00 m.p. 

situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Duzilor 

nr. 11, pc 3564, CF 57033, proprietatea Municipiului

 Dorohoi, in vederea amenajarii unei cai de acces.

180

Hotarare privind  prelungirea Contractului 

de concesiune nr. 06/16.02.2017 a terenului in

 suprafata de 4,50 m.p., situat in Municipiul 

Dorohoi, B-dul Victoriei f.n., p.c. 3512.

181

Hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a unor bunuri, 

aferente obiectivului de investitii " Locuinte sociale, 

str. C. Stiubianu, 16 unitati locative, Municipiul Dorohoi", 

avand o valoare de inventar de 80.978,69 lei. 

182

Hotarare privind  declararea de interes public, 

precum si introducerea in domeniul public al Municipiului 

Dorohoi a obiectivului "Locuinte sociale, 16 unitati locative, 

str. C. Stiubianu, Municipiul Dorohoi, cu retele alimentare

 apa si canalizare aferente ".

183

Hotarare privind  rectificarea bugetului local al 

Municipiului Dorohoi.

184

Hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

" Lucrari de montaj sistem de supraveghere video, sistem

 de alarma la efractie cablat, retea LAN internet + laborator

 informatica, sistem de monitorizare la localul din Dorohoi, 

str. Al. I. Cuza nr. 15, apartinand Colegiului National Grigore 

Ghica Dorohoi, judetul Botosani ".

185

Hotarare privind aprobarea intretinerii periodice 

multianuale a drumurilor, strazilor, acceselor, parcarilor 

si aleilor din Municipiul Dorohoi, in perioada 2021-2025.

186 Hotarâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, începând cu plata drepturilor salariale ale lunii august 2021  
187

Hotarare privind trecerea din domeniul 

privat al UAT Dorohoi în domeniul public a unor suprafete de teren în suprafață totală de 320 mp str. Aleea Păcii.

188

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere si modificare casa scarii Pavilion Chirurgie Spital Dorohoi

 

 

09.09.2021

                                                                                                       

 

 

nr.  Titlu:
189

Hotarare  privind aprobarea proiectului 

și a cheltuielilor legate de proiect: Extindere și 

modernizare ,,Școala Gimnazială Dimitrie Romanescu”

190

Hotărâre privind introducerea unor suprafețe 

de teren în domeniul privat al municipiului Dorohoi;

191 Hotărâre privind aprobarea introducerii unor bunuri în domeniul public al Municipiului Dorohoi ca urmare a Recepției la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ” Reabilitare imobil pentru schimbare destinație în unitate de învățământ preuniversitar – Corp II, Colegiul Național Grigore Ghica, Dorohoi,  str. Alexandru  Ioan Cuza nr. 15
192

Hotărâre privind aprobarea predarii unor bunuri ce apartin domeniului public in administrarea unitatii de invatamant Colegiul Național Grigore Ghica, Dorohoi

 

 

21.09.2021

                                                                                                         

 

nr.  Titlu:
193

Proiect de hotarare privind aprobarea de cheltuieli 

din bugetul local, in suma de 90.000 lei, pentru 

desfasurarea manifestarilor si evenimentelor

cultural-artistice si sportive, organizate cu ocazia

 "Zilelor Municipiului Dorohoi ", ce se vor desfasura

 in perioada 24 septembrie - 10 octombrie 2021.

194

Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati, a indicatorilor

 tehnico-economici pentru rest de executat, 

precum si contributia 

de la bugetul local, pentru 

realizarea obiectivului de investitii " Reabilitare 

si modernizare  str. Sf. I. Romanul- Mun. Dorohoi, 

judet Botosani "

195

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica in faza SF, precum si a

 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii " Extindere canalizare menajera in 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani".

196

Proiect de hotarare   privind aprobarea documentatiei

 tehnico-economica in faza SF, precum si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Extindere retele de apa in Municipiul Dorohoi,

 judetul Botosani"

197 Proiect de hotarare privind modificarea și îndreptarea erorilor materiale din ,,HCL nr 20 din 0902202''
198 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
199 Proiect de hotarare cu privire la organizarea evenimentului NUNTA DE AUR pentru cuplurile din municipiul Dorohoi care au implinit 50 de ani

 

 

30.09.2021

                                                                                                       

 


nr. 
Titlu:
200

Hotarare pentru  aprobarea repartizarii a 

doua locuinte ramase vacante, construite prin ANL, 

conform HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea 

de prioritate a solicitantilor

201

Hotarare pentru aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici, in vederea efectuarii lucrarilor 

de reparatii curente, privind inlocuirea acoperisilui 

din carton, la doua imobile/duplex, situate in 

Cartierul 1 Decembrie nr. 24 D, E, G, H (ansamblul 

de locuinte destinate inchirierii pentru tineri), aflate 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

202

Hotarare  privind aprobarea schimbarii 

destinatiei unei unitati locative, situata in Al. Duzilor 

nr. 1, bl. M1, ap. 12, et.2 - domeniul privat al Mun. 

Dorohoi, in locuinta de necesitate, precum si 

repartizarea acesteia in regim de urgenta familiei

 Muler Elena, aflata in dificultate privind situatia

 locativa. 

203

Hotarare privind  aprobarea  repartizarii 

unei unitati locative situata in str. C. Stiubianu 

nr. 38 a, BL. D.22, ap.12, et.2, in conditiile Legii 

locuintei nr. 114/1996, aflata in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi, ramasa vacanta, d-nei 

HRISTODOR CARMEN IOSEFINA, conform 

Listei de prioritati - pozitia 1 - aprobata prin 

HCL nr. 128/24.09.2021.

204

Hotarare privind  aprobarea schimbului 

de locuinte destinate inchirierii, construite prin ANL,

 intre titularii contractelor de inchiriere - 

BALINISTEANU MADALINA - domiciliata

 in Municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 

24 A, bl. S3, ap. 4, parter si CARP ANDREI, 

domiciliat in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S8, 

ap. 23, et.I. 

205

Hotarare privind  aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, 

pentru unii chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi si prin ANL.  

206

Hotarare privind aprobarea reinoirii 

unui numar de 7 contracte de atribuire a gestiunii 

delegate serviciului de transport, in regim de taxi,

 pe raza Municipiului Dorohoi.  

207

Hotarare privind aprobarea  vanzarii,

 prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de 600 m.p., pc 3360, CF 57843, 

situata in str. Oborul Nou, f.n., proprietatea 

U.A.T. Dorohoi.

208

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de  670 m.p., pc 3535, 3534, 

CF 53804, situat in str. Vasile Telega nr. 18, 

Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi.

209

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan, 

in suprafata totala de  164 m.p., pc 3153, 

CF 57764, situat in str. Al. Perlei nr. 3, Mun.

 Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi. 

210

Hotarare privind  aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata 

totala de 160 m.p., pc 2041, 2042, CF 57259, 

situat in str. G. Enescu f.n., proprietatea UAT Dorohoi. 

211

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de 119 m.p., pc 2333, 

2334, 2336, CF  57866, situat in str. Grigore 

Ghica f.n., proprietatea UAT Dorohoi. 

212

Hotarare privind  aprobarea 

vanzarii, prin licitatie publica, a terenului

 intravilan, in suprafata totala de 109 m.p., 

pc 3732, CF 57759, situat in B-dul Victoriei

 nr. 119 bis, Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi.

213

Hotarare privind acordarea 

unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei 

Parohiei " Inaltarea Domnului " din Loturi

 Enescu, pentru construire cale acces.  

214

Hotarare privind aprobarea 

scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru

 anul 2021 a veteranilor de razboi si a 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat 

si gradul I de invaliditate.

215

Hotarare privind acordarea 

unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei 

Parohiei Biserica Adventista, pentru instalarea 

unei centrale termice.  

216

Hotarare privind aprobarea contractarii 

unei finantari rambursabile interne, in valoare de 

18.000.000 lei

217

Hotarare privind numirea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, in consiliile de 

administratie, la unitatile de invatamant din Municipiul

 Dorohoi.

218

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Construire Foisor" in cadrul Centrului de Sprijin 

Ocupational.

219

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " 

Reabilitare centrala termica + instalatii termomecanice

 in centrale termice" 

220

Hotarare privind stabilirea modalitatii de 

identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor 

identificate si de acordare a tichetelor sociale copiilor 

provenind din familiile defavorizate si care frecventeaza

 in mod regulat unitatile de invatamant prescolar.

221

Hotarare privind introducerea in domeniul 

public al Municipiului Dorohoi a obiectivului de investitii 

" Extindere conducta de distributie gaze naturale 

presiune redusa, in localitatea Dorohoi- Satu Nou", 

precum si predarea acestui obiectiv in administrarea 

SC DELGAZ GRID S.A. Tg. Mures.

222

Hotarare privind revocarea art. 1 din 

HCL nr. 133 din 24.06.2021 privind obiectivul de

 investitii " Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

str. 1 Decembrie f.n., etapa III.2, Bl. S.10, S11, S12, 

Municipiul Dorohoi.

223

Hotarare privind conferirea titlului de

 " Cetatean de Onoare al Municipiului Dorohoi " 

marii actrite romane, de renume internatioanl, 

d-na MAIA MORGENSTERN.

224

Hotarare privind modificarea Contractului 

de concesiune nr. 5/24.03.2010, in sensul diminuarii 

suprafetei concesionate, de la 1.234 m.p. la 1.199 m.p. 

Si actualizarea redeventei, conform Raportului de Evaluare 

nr. 19 din 13.05.2021, cu privire la valoarea de piata, 

pentru suprafata de 1.199 m.p., categoria de folosinta 

curti constructii, situat in Mun. Dorohoi, str. Grigore 

Ghica nr. 30, pc 2237, inscris in CF nr. 50442 a

 Municipiului Dorohoi.

225

Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin

 licitatie publica, a Autovehiculului special N2 - 

autogunoiera  AVIA D 120, cu suprastructura EFE 8 mc, 

bun mobil apartinand domeniului privat al Municipiului 

Dorohoi.

226

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a autovehiculului  special N3 

- Autocompactoare transport deseuri, bun mobil 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

227

Hotarare privind vanzarea prin licitatie 

publica a terenului intravilan, in suprafata totala 

de 857 m.p., pc 2241, CF 57939, situat in str. 

G. Enescu f.n., Mun. Dorohoi, proprietatea 

UAT Dorohoi.

228

Hotarare privind aprobarea modificarii 

art. 2 din HCL nr. 121/ 24.06.2021

229

Hotarare privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism 

privind Extindere Zona Comerciala, prin desfiintare 

constructii existente si construire spatiu comercial 

- str. Stefan cel Mare nr. 20-24, generat de terenurile

 inscrise in CF 52932, 51253, 51796, 51795

230

Hotarare privind aprobare PUD pentru 

Construire Anexe Gospodaresti ale exploatatiilor 

agricole, in localitatea Loturi Enescu, Mun. Dorohoi, 

pc 271/21, CF 53272, cu acces din DE 274.

231

Hotarare privind aprobare PUD pentru 

Construire locuinta cu garaj inclus, bransamente 

utilitati si impejmuire, in Municipiul Dorohoi, 

Calea Plevnei nr. 13, CF 57862.

232

Hotarare privind acordare mandat 

special reprezentantului Consiliului Local Dorohoi 

in A.G.A. -  A.D.I. AQUA Botosani, pentru aprobarea 

primirii de noi membri in A.D.I. AQUA Botosani.

233 Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ teritoriale Dorohoi in AGA ADI ECOPROCES BOTOSANI
234

Hotarare privind acordarea avizului 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, pentru

 pestarea de servicii funerare de catre I.I. Galeata 

Manuela

235 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Lucrări igienizare cladire existenta, Grădinița nr. 7 Dorohoi  
236 Hotarare privind intocmirea Actului adițional nr. 1 al Contractului de delegare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubrizare 
237

Hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul 

" Reabilitare gradene teren sport, Colegiul 

National "Grigore Ghica", Dorohoi, din 

str. Gr. Ghica nr. 41, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

238 Hotarare privind preluarea de către Municipiul Dorohoi a microbuzului școlar dat în administrarea Semimarului Teologic Sf Ioan Iacob Dorohoi conform HCL nr. 292 26112015 
239 Hotarare privind predarea către Școala Gimnazială nr. 1 Dorohoi a microbuzului școlar preluat de la Semimarul Teologic Sf Ioan Iacob Dorohoi 
240 Hotarare privind aprobarea preluării Sălii de Sport cu 150 locuri pentru spectatori, situată în str. Bdul Victoriei nr. 120B în vederea includerii în lista de investiții pentru aplicarea la Programul de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Ordin nr. 1548/20231
241 Hotarare privind aprobarea preluării clădirii Sălii de Sport - Șc Gimnazială Mihail Kogalniceanu, situată în str. Aleea Dumbrava nr. 2 în vederea includerii în lista de investiții pentru aplicarea la Programul de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Ordin nr. 1548/20231

 

 

15.10.2021

                                                                                                          

 nr. 
Titlu:
242

Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii

 Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala 

de Investitii "C.N.I."-S.A. a amplasamentului si asigurarea 

conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii  - 

 Proiect Pilot - "Construire Cresa medie" - Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani. 

243

Hotarare privind  aprobarea valorilor actualizate a

 indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii 

"Extindere si Modernizare Gradinita nr. 7, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani"

244

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii "Extindere si Modernizare Gradinita nr. 7, 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani".

245

Hotarare   privind aprobarea valorilor actualizate

 a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii "Construire Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

246

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii "Construire Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

247

Hotarare privind aprobarea valorilor actualizate 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Reutilizarea unei zone de agrement in Municipiul Dorohoi, 

prin reutilizarea terenului din zona Polonic, din cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, conform 

Contractului de finantare nr. 2548/25.07.2018 ".

248

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii   "Reutilizarea unei zone de agrement in Municipiul 

Dorohoi, prin reutilizarea terenului din zona Polonic, din cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, conform 

Contractului de finantare nr. 2548/25.07.2018 ".

249

Hotarare privind introducerea unor suprafete 

de teren in domeniul public al Municipiului Dorohoi

250

Hotarare privind aprobarea Planului de lucrari 

pentru intretinere drumuri, intersectii si drumuri laterale 

din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2021, a indicatorilor 

tehnico-economici estimativi, precum si a 

Caietului de sarcini, aferent lucrarilor de intretinere drumuri

 

 

22.10.2021

                                                                                                          

 

 


nr. 
Titlu:
251

Hotarare privind aprobarea cererii de Finantare, 

precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii

 " Extindere retele de apa in Municipiul Dorohoi", in vederea 

finantarii prin Programul National de Investitii

 " Anghel Saligny ".

252

Hotarare privind aprobarea cererii de Finantare, 

precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii 

" Extindere canalizare menajera in Municipiul Dorohoi"

, in vederea finantarii prin Programul National de Investitii

 " Anghel Saligny ".

253

Hotarare privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investitiei, a indicatorilor

tehnico-economici pentru rest de executat, 

actualizati conform 

OUG nr. 15/2021, pentru obiectivul de investitii

 " Reabilitare si modernizare str. Sf.Ioan Romanul, 

Mun.Dorohoi, judet Botosani ".

 

 

28.10.2021

                                                                                                         

 


nr. 
Titlu:
254

Hotarare pentru  aprobarea  repartizarii a doua locuinte 

ramase vacante, construite prin ANL, conform HCL nr. 161/27.08.2020, 

cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor.

255

Hotarare pentru aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere,

 cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Mun. Dorohoi si prin ANL  

256

Hotarare  privind aprobarea  schimbului de locuinte destinate 

inchirierii, construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere

- MOISA GABRIELA MARIANA- domiciliata in Municipiul Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S1, ap. 1, parter, si 

BATEALA OTILIA CLAUDIA, domiciliata in Mun. Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, Bl.S2, ap. 14, et.3.

257

Hotarare privind  aprobarea   vanzarii imobilului situat 

in str. Stefan Airinei nr. 16 - lociuinta in suprafata construita la sol

 de 57 m.p., aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, la 

cererea chiriasului LEONTE IULIANA ALICE si a pretului de 

vanzare rezultat din Raportul de evaluare.

258

Hotarare privind  aprobarea  vanzarii a doua locuinte

 ( tip duplex- formate din 3 camere de locuit), construite in anul

 2007, conform Legii nr. 114/1996, situate in str. 1 Decembrie

 nr. 24 E si nr. 24 B, afalate in domeniul privat al Municipiului

 Dorohoi, la cererea titularilor contractelor de inchiriere, 

Velniceriu Gabriel-Aurel si Buruiana Bogdan.

259

Hotarare privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

 in Adunarea Generala a A.D.I. AQUA Botosani, pentru 

modificarea pretului si tarifului la serviciile publice de 

alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare, propusa 

de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani.

260

Hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului 

local al Municipiuliui Dorohoi . 

261

Hotarare privind aprobarea  Planului de lucrari

 intetinere drumuri, nemodernizate, prin pietruire, in Municipiul 

Dorohoi, pentru anul 2021, a indicatorilor tehnico - 

economici estimativi, precum si a Caietului de sarcini, 

aferent lucrarilor.

262

Hotarare privind aprobarea  vanzarii, prin licitatie

 publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 427 m.p., 

pc 3511/4, CF 54275, situat in str. B-dul Victoriei f.n., 

proprietatea UAT Dorohoi.

263

Hotarare privind  aprobarea concesionarii, 

prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi, suprafata totala de 15,00 m.p.,

 situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Duzilor nr. 4, 

pc 3577/1, CF 54408, proprietatea Municipiului Dorohoi,

 in vederea amenajarii unei terase pentru desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica - bar, Cod CAEN - 5630. 

264

Hotarare privind aprobarea reinoirii unui numar 

de 4 contracte de atribuire a gestiunii delegate serviciului 

de transport, in regim de taxi, pe raza Municipiului Dorohoi. 

265

Hotarare privind  aprobarea platii utilitatilor, pentru 

o perioada de 4 ani, Fundatiei Star of Hope Romania, 

pentru cladirea C26, situata in str. 1 Decembrie nr. 24, 

Dorohoi, incepand cu 01.01.2022.

266

Hotarare pentru  aprobarea REGULAMENTULUI 

 privind stabilirea conditiilor de eliberare a 

avizelor/autorizatiilor de interventie/spargere a strazilor,

 trotuarelor si a zonelor verzi, urmarirea si receptia lucrarilor 

de interventie la retelele edilitare de utilitati publice, de pe

 raza Municipiului Dorohoi.

267

Hotarare privind modificarea statului de functii 

si a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand 

cu plata drepturilor salariale ale lunii  noiembrie 2021.

268 Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la unitatile de învățământ din Municipiul Dorohoi

 

 

 04.11.2021

                                                                                                                    

 

 nr. 
Titlu:
269

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de Finantare, 

precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii

 " Modernizare str.Herta, Municipiul Dorohoi, in vederea 

finantarii prin Programul National de Investitii " Anghel Saligny ".

270

Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei 

tehnico-economica ( faza proiect  tehnic) si a indicatorilor 

tehnico-economici (faza proiect tehnic), urmare 

actiualizarii evizului general, la nivel de proiect tehnic, 

pentru obiectivul de investitii "  Sistematizare verticala a 

suprafetei din ona Palatului Comunal Dorohoi, judetul Botosani ".

271

Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Municipiului

 Dorohoi, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara - Dezvoltare Sustenabila si 

Integrata in Tara de Sus.

 

 

 

 

 

16.11.2021

                                                                                                                    

 

 nr. 
Titlu:
272

Hotarare pentru aprobarea participării proiectului 

de investiții ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SĂLII DE 

SPORT ȘCOLARE DIN STR. GEORGE ENESCU NR. 53,, 

la Programul privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

273

Hotarare pentru aprobarea participării 

proiectului de investiții  ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ 

A SĂLII DE SPORT ȘCOLARE DIN BULEVARDUL 

VICTORIEI NR. 120 B,, la Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei

 în clădirile publice 

274

Hotarare pentru aprobarea participării 

proiectului de investiții  ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ 

A SĂLII DE SPORT ȘCOLARE DIN ALEEA DUMBRAVĂ 

NR. 2,, la Programul privind creșterea eficienței energetice 

și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local - 2020 -

09.01.2020

 

 

nr.  Titlu:
1

Hotarare privind acoperirea deficitului bugetar al anului 2019 la sectiunea de dezvoltare in suma de 497.252,22 lei din excedentul anului 2018.

2 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitii Locuinte sociale strada Cercetas Stiubianu
3 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitii Locuinte sociale strada Dumbrava Rosie

 

20.01.2020


 

nr.  Titlu:
4

Hotarare privind aprobarea modificarea denumirii 

ordonatorului de credite, pevazuta in Hotararea Consiliului 

Local nr. 261/06.12.2019, din "Ministerul Dezvoltarii si Administratiei"

in "Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei" pentru 

obiectivul de investitii " Construire Baza Sportiva Tip 1, str.1 Decembrie, 

f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, realizat prin Compania 

Nationala de Invstitii (C.N.I.-S.A) - initiator Primar.

5

Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de 

lucrari de interes local, ce se vor efectua in anul 2020, de catre

 persoanele apte de munca din Municipiul Dorohoi, beneficiare 

ale ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul

 minim garantat - initiator Primar

6 Hotarare privind aprobarea dreptului de administrare a Consiliului Local Dorohoi pentru imobilul înscris în CF 56818 in suprafata de 2416mp teren pentru actualizarea CF 56818 in cadrul proiectului Construire Baza Sportiva TIP 1 

 

 

30.01.2020


 

nr.  Titlu:
7

Hotarare privind  aprobarea  Statutului Municipiului Dorohoi .

8

Hotarare  privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

 "CONSTRUIRE  IMOBIL  CU  FUNCTIUNEA  DE  SERVICII  AUTO"

 (spalatorie auto si platforme de uscare/aspirare) penru imobilul situat

 in Dorohoi - localitatea componenta Dealu Mare, CF 55199, proprietatea

 Lungu Damaris Cristina si Lungu Andrei Beneamin.

9

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului 

de concesiune nr. 35/28.06.2010.

10

Hotarare privind  stabilirea salariilor de baza aferente functiilor

 din cadrul Familiei ocupationale " ADMINISTRATIE" , utilizate in Aparatul

 de Specilitate al Primarului Municipiului Dorohoi, precum si in cadrul 

unitatilor  din structura Consiliului Local Dorohoi, incepand cu data de

 01.01.2020.

11

Hotarare privind aprobarea REGULAMENTELOR -CADRU 

pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea 

concesionarii, inchirierii si vanzarii bunurilor imobile, proprietate

 privata a Municipiului Dorohoi.

12

Proiect de hotarare privind  aprobarea  actiunilor si manifestarilor 

culturale minimale organizate de Casa Municipal de Cultura si taxele

 ce se vor incasa la Casa Municipala de Cultura, Cinematograful 

MELODIA si Sala Teatrului, pe parcursul anului 2020 .

13

Proiect de hotarare privind aprobarea  efectuarii de cheltuieli 

din bugetul local, in suma de 60.000 leipentru organizarea

 Festivalului National de Muzica Usoara Romaneasca " Martisor 

Dorohoian" - editia a XXXVII-a, desfasurat in perioada 

28 februarie - 01 martie 2020.

14

Hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatile 

de salubrizare, deszapezire, activitati diverse si ecarisaj, desfasurate

 pe raza Municipiului Dorohoi, pentru anul 2020.

15

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare

 si functionare al Directiei de Asistenta Sociala, din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

16

Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari 

rambursabile interne in valoare de 9.300.000 lei

17

Hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii 

si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata 

drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2020.

18

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici  pentru obiectivul 

Construire lift exterior - Sectia interne - a Spitalului Municipal Dorohoi

19

Hotarare privind aprobarea cofinantarii in suma de

 245.000 lei pentru dotari cu aparatura medicala,

 la Spitalul Municipal Dorohoi, in anul 2020

20

Hotarare privind aprobarea completarii inventarului 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

21

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita 

Asociatiei Pensionarilor din Dorohoi "SENECTUTE"  a unei 

camere in suprafata de 44,60 m.p., parte din imobilul Directiei 

Taxe si Impozite Locale Dorohoi, str. Al I. Cuza nr. 23, in scop 

recreativ, pentru o perioada de trei ani.

22

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de 

inchiriere pentru un numar de 67 chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi 

si prin ANL

23

Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru 

Directia de Asistenta Sociala din structura Consiliului Local al

 Municipiului Dorohoi, incepand cu 01.01.2020

24 Hotarare privind stabilirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT 

 

 

18.02.2020


 

 

nr.  Titlu:
25

Hotarare privind aprobarea bugetului 

local al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2020. 

26

Hotarare privind aprobarea efectuarii

 de cheltuieli din bugetul local, in suma de 1.500 lei, 

pentru organizarea Targului Apicol, editia a III - a

 (prima editie in aceasta colaborare), desfasurat in

 perioada 22-23 februarie 2020.

27

Hotarare privind aprobarea prelungirii 

duratei Contractului de concesiune nr. 25/14.05.2015.

28

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

"Reparatie gard - imprejmuire cimitir " ETERNITATEA" 

situat in Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

29

Hotarare privind aprobarea numirii comisiei 

de analiza, evaluare si intocmire a Listelor de prioritati 

pentru solicitarile de locuinte construite in regim ANL, 

conform Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile 

ulterioare si locuinte de serviciu, conf. HGR nr. 719/2016, 

precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor.

30

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul :

 “ Reparații exterior – interior la Sala Teatrului  

Municipiului Dorohoi."

31

Hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul : “ Reparații 

  interior Casa Municipală de Cultură a Municipiului Dorohoi “.

32

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economice (faza Proiect Tehnic), a indicatorilor 

tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) si a cheltuielilor 

proiectului, ca urmare a actualizarii devizului general la nivel 

de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii "Construire

 Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani."

33

Hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor 

Publice, Dezvoltarii si Administratiei a amplasamentului realizat

 prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A.,  si asigurarea 

conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect Pilot

 " Construire Baza Sportiva Tip I, str. 1 Decembrie, f.n.

 -Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

34

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de

 inchiriere, pentru un numar de 50 chiriasi, care locuiesc in imobile

 aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi 

si prin ANL

35

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul " Infiintare pista biciclete, pentru

 imbunatatirea mobilitatii urbane, in Municipiul Dorohoi ".

36

Hotarare privind aprobarea Planului de intretinere

 drumuri si cai acces din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2020, 

a indicatorilor tehnico-economici, precum si a Caietului de sarcini 

aferent lucrarilor de intretinere drumuri si cai acces 

37

Hotarare pivind acordarea de facilitati personalului din 

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, organizat in subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

38 Hotarare pivind modificarea art.5 lit. r din Cap VI, subcap A  din anexa nr. 4 la HCL 135/31072017 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de ransport public local de persoane prin curse regulate

 

 

27.02.2020


 

 

nr.  Titlu:
39

Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 350 m.p.

 teren intravilan curti constructii, p.c. 3078, CF 55062, str. Al. Cel Bun nr. 15, 

doamnei Calancea Genoveva.

40

Hotarare  privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 350 m.p.

 teren intravilan curti constructii, p.c. 3078, str. Al. Cel Bun, domnului Calancea Ion 

domiciliat in Dorohoi, str. Lt.Olinescu nr. 7, sc. B, et.3, ap. 51.

41

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune 

nr. 6/16.02.2017.

42

Hotarare privind  aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune 

nr. 24/14.08.2015.

43

Hotarare privind aprobarea criteriilor pentru anul 2020, in vederea repartizarii 

locuintelor sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi

 si a locuintelor din findul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, 

in regim de inchiriere

44

Hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte destinate inchirierii, 

construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere - MOISA IOANA NICOLETA, 

domiciliata in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.6, ap. 7, et. 1 si 

COZMA LOREDANA GEANINA domiciliata in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.5, ap. 10, et. 2

45

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un 

numar de 21 de chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public 

si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

46

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei locale 

speciale de salubrizare in anul 2020, pentru utilizatorii persoane fizice si persoane

 juridice din Municipiului Dorohoi.

47

Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind cadrul de repartizare, 

inchiriere, exploatare si administrare a locuintelor construite prin "Programul locuinte 

de serviciu ", conform HGR nr. 719/2016, din fondul locativ al Municipiului Dorohoi.

48

Hotarare privind aprobarea PUD -construire Spalatorie Auto si Vulcanizare, 

pentru imobilul situat in Dorohoi, 

str. Stefan Airinei nr. 88, CF 56835, proprietatea Bordeciuc

 Maricel si Bordeciuc Ileana Georgeta

49 Hotarâre privind necesitatea adoptarii unui proiect de hotarare pentru acordarea avizului consultativ al Consiliului Local Dorohoi in vederea completarii dosarului necesar acordarii titlului de COLEGIU liceului Regina Maria Dorohoi
50 Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ReparatIe conducta canalizare bloc S1
51 Hotarâre privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 7 2016
52 Hotarâre privind complatarea HCL 53/28072016 in sensul aprobarii concesionarii prin atribuire directa a terenului in suprafata totala de 184 mp avand destinatia de cale de acces pentru Centrul de Dializa

 

 

04.03.2020


 

 

nr.  Titlu:
53

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

54

Hotarare privind aprobarea cofinantarii in suma de 50.000 lei pentru 

expertiza tehnica si D.A.L.I. Pavilion Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal 

Dorohoi.

55

Hotarare privind aprobarea schimbarii sediului S.P.C.L.E.P. Dorohoi 

din str. Lt. Olinescu nr. 1, in cladirea din str. Grigore Ghica nr. 32 ", dupa terminarea 

executarii lucrarilor de reabilitare a imobilului "Starea Civila".

 

 

13.03.2020


 

 

nr.  Titlu:
56

Hotarare privind angajarea din fondul de rezerva bugetara 

a sumei de 50.000 lei, in vederea asigurarii masurilor de suport pentru 

persoanele aflate in autoizolare la domiciliu, impusa de evolutia infectiei 

cu COVID 19.

 

 

31.03.2020

                                                                                                     HCL


 

 


nr. 
Titlu:
057

Hotarare privind rectificarea bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.                  

058

Hotarare  privind aprobarea  vanzarii apartamentului 

situat in str. Al. Pinului nr. 3, bl. P.5, ap. 55, parter, construit din 

fondurile statului, inainte de anul 1990, aflat in domeniul privat

 al Municipiului Dorohoi, in baza Decret-Lege nr. 61/1990 si a 

Legii nr. 85/1992, modificata prin Legea nr. 244/2011, la cererea 

titularului contractului de inchiriere POPUSOI OLGA.

059

Hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului 

(tip garsoniera) situat in str. Al. Ghiocelului nr. 6, bl. A3, ap. 21, 

et. 2, construit din fondurile statului, inainte de anul 1990, aflat 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, in baza Decret-Lege 

nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, modificata prin Legea nr. 244/2011, 

la cererea tritularului contractului de inchiriere - Tinta Dumitru.

060

Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind inlocuirea sistemului de incalzire si cele 4 centrale termice, 

care furnizeaza energie termica pe gaze naturale la 32 de locuinte 

sociale, din Cartierul Drochia, datorita gradului de uzura avansat, 

cu centrale termice individuale/unitate locativa, pentru asigurarea 

conditiilor minime de locuit, conform Legii nr. 114/1996.

061

Hotarare privind aprobarea asigurarii obligatorie a locuintelor 

aflate in domeniul public si privat al Municipiului Dorohoi si cele construite

 prin ANL, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 - actualizata, 

precum si impotriva incendiilor

062

Hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere

 pentru un umar de 10 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

063

Hotarare privind aprobarea  documentatiei Plan Urbanistic 

Zonal - "Realizare Baza sportiva Tip 1 str. 1 Decembrie, Municipiul 

Dorohoi "

064

Hotarare privind aprobarea  inchirieii prin licitatie publica, 

a terenurilor in suprafata de 55,2 ha teren, categoria de folosinta

 " pasune " , apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

065

Hotarare privind aprobarea  inchirierii prin licitatie publica

 a unor terenuri in suptafata totala de 28.943 m.p., situate in intravilanul

 Municipiului Dorohoi, inventariate in domeniul privat al Municipiului 

Dorohoi.

066

Hotarare privind aprobarea  Procedurii de autorizare si 

functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public

 din Municipiul Dorohoi

067

Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, 

a suprafetei de 39,40 m.p. teren situat in Piata Centrala, Platou I, 

str. D. Furtuna nr. 2-4, pc 27, ocupat de imobil - spatiu comercial 

proprietatea S.C. TRANS MATEI SRL Dorohoi.

068

Hotarare privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea 

performantelor profesionale individuale pentru Secretarul General al 

UAT Dorohoi, in anul 2019.

069

Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune 

nr. 11/23.03.2016 de catre d-l Dumitru Dan, precum si  prelungirii acestuia 

cu 2 ani, reprezentand jumatate din durata initiala a contractului.

070

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de 

concesiune nr. 12/27.02.2013.

071

Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune 

nr. 6/ 16..02.2017 de catre d-l CHITIC ROBERT GEORGE si d-na CHITIC 

ANDREEA  ALINA, in baza contractului de vanzare-cumparare 

nr. 412/11.03.2020 si schimbarea destinatiei obiectului Contractului de 

concesiune susmentionat, din "chiosc difuzare presa" in "florarie".

072

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind  traficul rutier 

si pietonal, pe drumurile publice din Municipiul Dorohoi.

073

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru marcaje longitudinale si marcaje transversale in 

Municipiul Dorohoi, pentru anul 2020.

074 Hotarare privind suspendarea activitatii agentilor economici inincinta Pietei Centrale Bazar Pietei Plevna a Municipiului Dorohoi, pe perioada aplicării Ordonantei 2/2020 
075 Hotarare privind aamanarea termenelor de plata a taxelor si impozitelor si a acordarii bonificatiei de 10%
076 Hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de limentare cu apa si canalizare
077

Hotarare privind suspendarea obligatiei de plata a redeventei conform contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

 

 

 

 

14.04.2020

                                                                                                     HCL


 

 

nr.  Titlu:
78 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local
79 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul Reaparatii grupuri sanitare Corp A si Amenajari  interioarea cabinet biologie + 2 sali de studiu Liceul Regina Maria
80

Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in str. Grigore Ghica nr. 37, proprietatea Municipiului Dorohoi din sediu BANCA  in Cladire administrativa a Directiilor/serviciilor si compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi

81

Hotarare  privind completarea inventariului domeniului privat

82 Hotarare  privinind inventarierea unor imobile in domeniului privat situate in Dorohoi str. 1 Decembrie fn

 

 

30.04.2020

                                                                                                     HOTARARI


 

 

nr.  Titlu:
83

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

84

Hotarare  privind aprobarea  utilizarii excedentului anual al bugetului 

local aferent anului 2019, in anul bugetar 2020

85

Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 

interne, in valoare de 6.000.000 lei

86

Hotarare privind  aprobarea completarii inventarului domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi

87

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii terenului situat in 

str. D-va Rosie, f.n., Mun. Dorohoi, in suprafata de 1.800 m.p., p.c. 498, 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, catre Agentia Nationala 

de Imbunatatiri Funciare (Filiala teritoriala - Botosani )

88

Hotarare privind  aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, 

a unei proprietati imobiliare tip spatiu prestari servicii, cu regim de inaltime P, 

amplasata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, f.n., judetul Botosani, 

cu destinatia - atelier de tamplarie.

89

Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire 

a riscurilor, pe teritoriul Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.

90

Hotarare privind  indexarea impozitelor si taxelor locale, 

cu rata inflatiei, pentru anul 2021.

91

Hotarare privind inchirierea, prin licitatie publica, a doua 

terenuri situate in Municipiul Dorohoi, in suprafata totala de 1099 m.p.

, inventariate in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

92 Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 8 chiriasi ANL 

 

27.05.2020

                                                                                                      HCL

 


 

 

nr.  Titlu:
93

hotarare privind rectificarea bugetului 

local al Municipiului Dorohoi.

94

hotarare  privind aprobarea  conturilor 

de executie ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, 

bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii 

si subventii ( de subordonare locala), bugetul creditelor 

interne, pentru anul 2019.

95

hotarare privind aprobarea efectuarii de 

cheltuieli din bugetul local, in suma de 60.000 lei, 

pentru organizarea manifestarilor culturale si sportive, 

organizate online, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului  

96

 pentru  aprobarea metodologiei de 

aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor

 financiar familiilor/persoanelor singure, pentru plata 

serviciilor oferite de bonă .

97

 hotarare privind aprobarea prelungirii duratei

 Contractului de concesiune nr. 19/03.06.2010 si modificarea 

numelui concesionarului.

98

 hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin

 financiar in suma de 16.000 lei pentru  Biserica Crestina 

dupa Evanghelie nr. 1 ELIM din Municipiul Dorohoi, pentru 

amenajarea parcarii Bisericii.

99

hotarare privind  aprobarea acordarii unui sprijin 

financiar in suma de 4.000 lei Parohiei " Sfintii Apostoli Petru

 si Pavel " din Municipiul Dorohoi, pentru instalarea unui sistem

 de alarma si supraveghere video.

100

hotarare privind  aprobarea acordarii unui sprijin

 financiar in suma de 30.000 lei Parohiei " Sfantul Ilie " din 

Municipiul Dorohoi, pentru construirea gardului de la 

Cimitirul Parohiei .

101

 hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Imprejmuire Centrul de Sprijin Ocupational ".

102

hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Reparatii fatade la Centrul de zi pentru copii  

"JURJAC".

103

hotarare privind constituirea comisiei de 

solutionare a contestatiilor, pentru concesionarea prin

 licitatie publica a unei proprietati imobiliare tip spatiu 

prestari servicii, cu regim de inaltime P, amplasata in 

Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, f.n., judetul Botosani,

cu destinatia - atelier tamplarie.  

104

hotarare privind aprobarea modificarii 

Contractului de concesiune nr. 7/12.04.2017, 

aprobat prin HCL nr. 22/23.02.2017.

105

 hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de igienizare 

a imobilului - proprietatea Minicipiului Dorohoi, situat in 

Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 37, jud Botosani, ce are 

destinatia de Cladire administrativa a Directiilor/Serviciilor 

si Compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi.

106

hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie

 publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 576 m.p., 

pc 1779, CF 57009, situat in str. George Enescu nr. 152, 

judet Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

107

hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in 

suprafata de 500 m.p. teren curti constructii CF 52794, 

pc 1650, str. Garii, fn, teren ocupat de constructia domnului 

Matei Florin, in baza Raportului de evaluare intocmit de 

expert evaluator autorizat.

108

 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie 

publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 3355 m.p., 

pc 2518, situat in str. 1 Decembrie, fn, Municipiul Dorohoi, 

udetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi.

109

hotarareprivind aprobarea inchirierii, prin licitatie 

publica, a spatiului cu alta destinatie, respectiv spatiu

 comercial - alimentatie publica, in suprafata utila de 79,60 m.p., 

situat in Municipiul Dorohoi, str. Al. I Cuza nr. 25, in incinta 

Cinematografului MELODIA Dorohoi.

110

 hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita

 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 Botosani a suprafetei de 94,64 m.p., parte a imobilului C1, 

str. 1 Decembrie nr. 24, compus din 4 (patru) camere si hol, 

cu destinatia - spatiu depozitare - pentru o perioada de 3 (trei) ani.

111

 hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica, 

a terenului intravilan, in suprafata totala de 153 m.p., pc 3504, 

situat in str. Dr. Danilov nr. 3, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, 

proprietatea UAT Dorohoi.

112

 hotarare privind completarea inventarului domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi.

113

 hotarare privind aprobarea vanzarii a doua (doua) 

unitati locative construite in regim ANL, la cerere, titularilor 

contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

114

 hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor 

de inchiriere pentru un numar de 6 (sase) chiriasi, care locuiesc 

in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al 

Municipiului Dorohoi si prin ANL.

115

hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pentru

 anul 2020, in vederea repartizarii locuintelor sociale din fondul 

locativ apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi si a

 locuintelor din fondul  locativ apartinand domeniului privat al 

Municipiului Dorohoi, in regim de inchiriere.

116

hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru 

cladirile si terenul proprietatea domnului Peter Stuart Butcher 

situata in Dorohoi, str. George Enescu nr. 78, utilizate pentru

 activitati social-umanitare de catre Asociatia Center of Hope.

117

hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru

 cladirile si terenul proprietatea Asociatiei CLARA, cu sediul in

 str. D. Furtuna nr. 16-18, utilizate pentru activitati social-umanitare.

118 hotarare privind aprobarea finantarii in suma de 6000 lei pentru decontarea cheltuielilor penntru medicul detasat de la Iasi pe prioada Starii de urgenta

 

10.06.2020

                                                                                                     HCL


 

 

nr.  Titlu:
119

privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al Municipiului Dorohoi 

120

rivind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi 

 

 

 

25.06.2020

                                                                                                     HCL


 

 

nr.  Titlu:
121

Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a 139 

de terenuri situate in Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, inventariate

 in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

122

Hotarare  privind aprobarea  Planului Urbanistic de

 Detaliu - Extindere Apartament cu balcon, judetul Botosani, 

Municipiul Dorohoi, str. Al. Visinului nr. 3, bl. N. 13, ap. 41, 

CF 51592-C1-U8, proprietatea Gutic Gheorghe Laurentiu 

si Gutic Mihaela Lidia.

123

Hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic 

de Detaliu - Construire Spalatorie Auto, Vulcanizare, Magazin 

Propriu, acces auto, imprejmuire, utilitati pentru imobilul situat

 in judetul Botosani, Municipiul Dorohoi, str. Sf. I. Romanul, 

CF 56091, proprietatea Plugariu Mircea si Plugariu Lidia.

124

Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului 

de concesiune nr. 38/05.05.2008 de catre dl Lionte Gelu.

125

Hotarare privind concesionarea prin atribuire 

directa a unui teren in suprafata de 7,44 m.p. situat in 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, str. B-dul Victoriei 

nr. 31, bl. F.10, ap. 8, catre d-na Paval Marinela, teren 

ocupat de trepte acces.

126

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan, in suprafata totala de 1190 m.p.,

 pc 715, CF 57037, situat in str. Al. Vlahuta f.n., judet Botosani,

 proprietatea UAT Dorohoi.

127

Hotarare privind rectificarea bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.

128

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor

 de inchiriere pentru un numar de 12 chiriasi care locuiesc

 in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat 

al Municipiului Dorohoi.

129

Hotarare privind  aprobarea vanzarii unei locuinte

 construita din fondurile statului, inainte de anul 1990, aflata

 in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, in baza

 Decret-Lege nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, 

modificata prin Legea nr. 244/2011, la cererea

 tirularului contractului de inchiriere, 

JOITOIU BOGDAN NICUSOR.

130

Hotarare privind aprobarea vanzarii a 3 (trei) 

unitati locative construite in regim ANL, la cererea titularilor

 contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. 

131

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici - Cheltuieli penru proiectare si 

asistenta tehnica, precum si alte cheltuieli 

pentru obiectivul de investitii

 "Imprejmuire Centru de sprijin ocupational".

132

Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor 

suprafete de teren ( maxim 6 m.p. ) pentru amplasarea de

 mobilier  mic, in apropierea unitatilor de alimentatie publica, 

pentru perioada estivala 01.07. - 15.09.2020.

133

Hotarare privind aprobarea concesionarii unei 

suprafete de 25 m.p. Teren situat in Municipiul Dorohoi, 

str. Petru Rares f.n. Domnului Ciomartan Valentin, teren 

ocupat de garaj proprietatea acestuia.

134 Hotarare privind aprobarea statului de funcții pentru personalul de la Cabinetul Medical Școlar nr. 1 din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sf Ioan Iacob Dorohoi, pe anul 2020, începând cu data de 01 IULIE 2020
135 Hotarare privind aprobarea statului de funcții pentru personalul de la Cabinetul Medical Școlar nr. 2 din cadrul Liceului Regina Maria, pe anul 2020, începând cu data de 01 IULIE 2020
136 Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 13550 mp teren arabil extravilan pc 293 str. Sf Ioan Romanul nr 163 catre Ostafe Nicoleta Daniela
137 Hotarare privind vanzarea prinj licitatie publica a terenului intraviolan in suprafata totala de 187 mp PC 1522 CF 57060 situat în str. Razboieni nr,. 29
138 Hotarare privind concesionarea prin atribuire directa a unui teren in suprafata de 899 mp situat în Municipiul Dorohoi str. Stefan cel Mare nr 111 bis domnului Danila Cristian Constantin
139 Hotarare privind reducerea cu 50% a redeventei conform Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza UAT, pe toata perioada de instituire a starii de alerta, sau dupa caz a prelungirii perioadei generate de pandemia COVID, dar nu mai tarziu de 15.09.2020

 

.

 

20.07.2020

                                                                                                    HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

140

Hotarare privind aprobarea Listei de prioritati, cuprinzand ordinea 

de prioritate a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor de serviciu realizate 

conform HGR nr. 719/2016, a Listei cuprinzand dosare respinse pentru neindeplinirea

 criteriilor de acces la astfel de locuinte, precum si a Listei cuprinzand dosare retrase

pdf_button

 

 

30.07.2020

                                                                                                     HCL


 

 

nr.  Titlu:
141

Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica 

a terenurilor si spatiilor din cadrul Directiei Pietelor si 

Oborului Municipiului Dorohoi, inventariate in domeniul 

privat al Municipiului Dorohoi.

142

Hotarare  privind aprobarea  modificarii statului 

de functii al Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu data 

de 01.08.2020.

143

Hotarare privind aprobarea infiintarii unei linii 

de garda pentru Laboratorul de analiza medicale.

144

Hotarare privind reducerea cu 75% la plata 

obligatiilor (majorari de intarziere), datorate bugetului 

local de catre dl Iliuta Sorin, din Dorohoi, 

str. Drochia nr. 8, ap. 27, judetul Botosani, in suma 

de 524,43 lei.

145

Hotarare privind trecerea din domeniul privat 

al unitatii ad-tiv teritoriale in domeniul public al acesteia,

 a suprafetei de 491 m.p., situata in Mun. Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 21, judetul Botosani, inscrisa in 

CF nr. 56739 - avand destinatia de cale de acces.

146

Hotarare privind scoaterea din domeniul

 privat al UAT Dorohoi a unor suprafete de teren si 

trecerea acestora la dispozitia Comisiei Locale de 

Fond Funciar, in vederea punerii in posesie, conform 

prevederilor sentintelor civile.

147

Hotarare privind rectificarea bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.

148

Hotarare privind aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere pentru un numar de

 7 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi.

149

Hotarare privind aprobarea trecerii din 

inventarul domeniului public in inventarul domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi, in vederea scaderii din 

gestiune a activului fix "Magazii materiale Spital", 

situat in str. Cercetas Stiubianu, avand o valoare 

de inventar de 35.079,97 lei.

150

Hotarare privind aprobarea majorarii 

inventarului domeniului public al Municipiului Dorohoi,

 cu suma de 4.156.642,35 lei, prin inregistrarea in

 inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi

 a obiectivului " Eficientizare energetica a iluminatului

 public in Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

151

Hotarare privind vanzarea terenului 

in suprafata de 194 mp teren, PC 3739/3740, 

Bd Victoriei nr. 133, CF nr. 57072, 

Municipiul Dorohoi,  catre  dl. Boariu Vasile.

152

Hotarare privind aprobarea unui 

schimb de terenuri intre Municipiul Dorohoi 

si dl Surmei Adrian, in baza rapoartelor de

 evaluare intocmite de SC. EVALON SRL.

153

Hotarare privind completarea inventarul domeniului public al

 municipiului Dorohoi.

154

Hotarare privind introducerea unor suprafete de teren in  inventarul domeniului privat al municipiului

 Dorohoi

155

Hotarare privind vanzarea prin licitatie

 publica a terenului in suprafata de 366 mp teren 

situat in str. Prutului din Municipiul Dorohoi

156

Hotarare privind concesionarea suprafetei 

de 26,63 mp teren situat in str,. Olinescu nr. 4, 

bl. E4, parter, PC 2756, in vederea extinderii 

spatiului comercial existent proprietatea 

dlui Anton Marin Dumitru.

157

Hotarare privind concesionarea suprafetei 

de 22 mp teren ocupat de garaj proprietatea 

dlui Amarioarei Marcel, situat in Dorohoi,

 Bd. Victoriei, lot nr. 16,PC 3187.

158 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecoomici pentru obiectivul Renovare holuri parter si etaj Colegiul National Grigore Ghica
159 Hotarare privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții Construire Gradinita nr.3
160 Hotarare privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții Eficientizare energetica a cladirilor sectie Materno Infantil si Bloc alimentar spalatorie 

 

 

 

 

 

 

27.08.2020

                                                                                                                 HCL


 

 

nr.  Titlu:
161

Hotărâre privind aprobarea LISTEI FINALE DE PRIORITĂȚI (anexa 1), 

cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților în vederea repartizării locuințelor 

realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe.

162

Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantuluiî

U.A.T. Dorohoi în A.G.A. A.D.I. „Ecoproces” în vederea Actului adițional nr. 4 

la Contractul de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de 

colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” 

- zona 1 Dorohoi nr. 892/04.07.2017.

163

Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere 

pentru un număr de 9 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența 

domeniului public și privat al municipiului Dorohoi și prin ANL.

164

Hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului

 intravilan în suprafață totală de 130 m.p., PC2333 (20 m.p.) și 

PC 2343 (110 m.p.), C.F. 57127 situat în str. A.I.Cuza nr. 28, jud. Botoșani,

 proprietatea U.A.T. Dorohoi.

165

Hotărâre privind introducerea unor suprafețe de teren în inventarul 

domeniului privat al municipiului Dorohoi

166

Hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 73 mp teren situat în municipiul Dorohoi str. Lt Olinescu fn domnului Gherase Iulian Daniel 

167 Hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 19 mp teren situat în municipiul Dorohoi str. Spiru Haret fn domnului Martiniuc Bogdan Petrica 
168 Hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 49 mp teren situat în municipiul Dorohoi str. Aleea Criva nr. 8 catre moștenitorii defunctului Ciuraru Froim
169 Hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 300 mp teren situat în municipiul Dorohoi str. Dumbrava Rosie nr. 48  catree mostenitorii defunctului Schiopu Florin
170 Hotarare privind rectificarea bugetului local

 

04.09.2020

                                                                                                     HCL


 

 

nr.  Titlu:
171

Hotarare privind aprobarea Listelor de repartizare,

 in baza HCL nr. 140/20.07.2020 cuprinzand ordinea de prioritate 

a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor de serviciu realizate

 conform HGR nr. 719/2016

172

Hotarare privind aprobaea procedurii de identificare 

a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si de 

acordare a tichetelor sociale pentru gradinita   

173

Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general 

aferent obiectivului de investitii " Extinderea si modernizarea Scolii 

Gimnaziale " Al. I. Cuza " 

174

Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general

 aferent obiectivului de investitii " Reabilitarea si modernizarea 

Scolii Gimnaziale Mihail Kogalniceanu ".

175

Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general 

aferent obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare 

Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare ".

176

Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general

 aferent obiectivului de investitii "Modernizare  infrastructura urbana 

in Municipiul Dorohoi".

177

Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general 

aferent obiectivului de investitii " Reabilitare Casa Municipala de 

Cultura Dorohoi". 

178

Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general 

aferent obiectivului de investitii " Infiintare Centru Social de Zi 

Multifunctional Dorohoi"

179

Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general 

aferent obiectivului de investitii  " Imbunatatirea Calitatii Vietii 

Populatiei din Municipiul Dorohoi "

180

Hotarare privind aprobarea proiectului "Construire Gradinita 

nr. 3 Municipiul Dorohoi, judetul Botosani "

181

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a 

echipamentelor medicale achizitionate in cadrul proiectului "Modernizare 

Ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi". 

182

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul : " Lucrari de igienizare Gradinita nr. 9

 "Stefan cel Mare  si Sfant" - Municipiul Dorohoi"

183

Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, 

aferent obiectivului de investitii " Modernizare str. Colonel Vasiliu

 din Municipiul Dorohoi, la finalizarea lucrarilor".

184 Hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a Stadionului Municipal și a vestiarelor din cadrul Complexului Sportiv 1 Mai Asociației Club Sportiv DANTE Botoșani 

 

 

15.09.2020

                                                                                                    HCL


 

 

nr.  Titlu:
185

Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

186

hotarare privind aprobarea aproiectului Dotarea Spitalului Municipal Dorohoi cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare SARS COV 2 

 

 

22.09.2020

                                                                                                      HCL


 

 

nr.  Titlu:
187

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu - Construire Locuinta P+M, spatiu depozitare produse 

electrocasnice si imprejmuire, situat in judetul Botosani, 

Municipiul Dorohoi, str. D-va Rosie nr. 17, CF 552825, 

proprietatea SC EXIMP IULIANA SRL Dorohoi.

188

Hotarare privind concesionarea unei suprafete 

de 22,00 m.p. teren, situat in Municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei, 

f.n., C.F. 56035, d-lui Chirila Petru, terenul fiind ocupat de garaj, 

proprietatea acestuia.

189

Hotarare privind  aprobarea concesionarii unei suprafete 

de 18,50 m.p. teren, situat in Municipiul Dorohoi, str. Sp. Haret nr. 54, 

CF 55218 domnului Nistor Marius, terenul fiind ocupat de garaj,

 proprietatea acestuia.

190

Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in suma 

30.000 lei Parohiei Loturi Enescu, Mun. Dorohoi, pentru finalizarea 

lucrarilor de tencuiala exterioara

191

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului 

Dorohoi.

192

Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta atribuit 

d-nei Agrigorcioaie Mihaela Cristina, asupra suprafetei de 324 m.p. 

Situata in Mun. Dorohoi, str. Liliacului fn, teren construibil intravila, 

atribuit conf. HCL nr. 148/2007

193

Hotarare privind modificarea statului de functii pentru 

personalul de la Cabinetul Medical Scolar nr. 1, din cadrul Seminarului 

Teologic Liceal Ortodox " Sf. I. Iacob " Dorohoi, incepand cu data de 

01 octombrie 2020.

194

Hotarare privind modificarea statului de functii pentru

 personalul de la Cabinetul Medical Scolar nr. 2, din cadrul Liceului

 " Regina Maria ", incepand cu data de 01 octombrie 2020.

195

Hotarare privind aprobarea  Listelor de repartizare,

 in baza HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate

 a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor ANL, realizate

 conform Legii nr. 152/1998, modificata.

196

Hotarare privind aprobarea  Listei de repartizare, conform

 punctajului obtinut, pentru 8 locuinte ramase vacante, urmare 

aprobarii HCL nr. 171/04.09.2020, privind repartizarea locuintelor de 

serviciu, realizate conform HGR nr. 719/2016.

197

Hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de 

inchiriere pentru un numar de 25 chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi

 si prin ANL.

198

Hotarare privind  aprobarea scutirii de la plata taxei de 

salubrizare pentru anul 2020, a veteranilor de razboi si a persoanelor

 cu handicap grav sau accentuat si gradul I de invaliditate

199

Hotarare privind declararea de interes public si introducerea in inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi, a obiectivului  " Alimentare cu apa si canalizare ", 

aferente investitiei " Locuinte de serviciu, str. 1 Decembrie f.n., Municipiul 

Dorohoi, judetul Botosani ", precum si predarea acestor active fixe in 

administrarea SC Nova Apaserv S.A. Botosani

200

Hotarare privind aprobarea proiectului in faza SF

 (Studiu de fezabilitate ), 

precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

" Locuinte sociale, str. D-va Rosie, etapa a II-a , Municipiul Dorohoi,

 judetul Botosani "

201

Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 

19,00 m.p. teren constructii, pc 2290, teren ocupat de constructia 

domnului Bistriceanu Constantin, conform Contractului de concesiune

 nr. 55/02.10.2000, in baza Raportului de evaluare.

202

Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 34/2019 

cu privire la aprobarea Planului de intretinere drumuri si cai acces in 

Municipiul Dorohoi.

203

Hotarare privind aprobarea efectuării de cheltuieli 

din bugetul local pentru activitățile organizate cu ocazia celebrării 

a 613 ani de atestare  documentară a Municipiului Dorohoi

204

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de

 ,,Cetățean de Onoare al municipiului Dorohoi’’ 

d - lui. prof. Ilarion Mandachi și d-nei. 

prof. Dorina Mandachi, personalitați marcante 

ale vieții culturale dorohoiene

205

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan,  in suprafata totala de 200 m.p., 

pc 499, CF 57187, situat in str. D-va Rosie  nr. 26, jud. Botosani, 

proprietatea UAT Dorohoi

206

Proiect de hotarare privind introducerea unor suprafete

 de teren in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi

207 Hotarare privind schimbarea destinatiei unei unități locative din locuință socială în locuință de necesitate și repartizarea acesteia în regim de urgență fam Cernușca Carmen
208 Hotarare privind aprobarea vanzării terenului de 11 mp domnului Agapie Iulian Adrian, str. Postei nr. 15
209 Hotarare privind aprobarea scutirii cotei de 75% din majorările de întarziere datorate bugetului local potrivit art 185 alin .1 lit. b din Legea 207/2015 
210 Hotarare privind declararea de interes public si introducerea in domeniul public al municipiului Dorohoi a obiectivului Eficientizarea energetica a iluminatului public in municipiul Dorohoi
211 Hotarare privind aprobarea indicacatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor proiectului, ca urmare a actualizarii devizului general dupa atribuirea contractului de lucrari pentrui obiectivul de investitii CONSTRUIRE GRADINITA NR. 5 DOROHOI
212

Hotarare privind Planul Urbanistic de Detaliu -

 privind Schimbarea de destinatie Apartament in Spatiu 

Prestari Servicii - Frizerie Amenajare acces si concesionare

 teren, proprietatea Babuta Dan si Babuta Carmen Daniela, 

CF 51623-U12.

213

Hotarare  privind aprobarea  Planului Urbanistic de 

Detaliu - Construire locuinta cu regim de inaltime -  parter, 

anexa gospodareasca, imprejmuire si bransamente utilitati, 

pe teren inscris in CF 56678, proprietatea Scripcariu Ionut si 

Scripcariu Cosmina Stefania.

 

 

06.10.2020

                                                                                                               


 

nr.  Titlu:
214 Hotarare privind aprobarea proiectului CONSTRUIRE GRADINITA NR. 3 DOROHOI

 

 

10.11.2020

                                                                                                   


 

nr.  Titlu:
215

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

 al Municipiului Dorohoi, pentru lunile noiembrie si decembrie 2020.

216

Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate, in principalele

domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Dorohoi, precum si alegerea componentei comisiilor de specialitate.

217

Proiect de hotarare privind constituirea comisiei care va constata rezultatul 

alegerii, prin vot secret, a viceprimarului.

218

Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului Municipiului Dorohoi.

 

 

11.11.2020

                                                                                                            


 

nr.  Titlu:
219

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 si a cheltuielilor proiectului, ca urmare a actualizarii devizului general 

"Construire Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani".

220

Hotarare privind modificarea comisiei sociale de analiza, 

evaluare si intocmire a Listei de prioritati, pentru solicitarile de locuinte  

sociale, necesitate si in regim de inchiriere din fondul locativ al Municipiului

 Dorohoi, numita prin HCL nr. 86/11.10.2012 si HCL nr. 8/04.07.2016.

221

Hotarare privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala, 

sub forma tichetelor sociale.

222

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru oboiectivul de investitii " Amenajare si inchidere spatiu cu 

tamplarie si panouri sandwich" - la Directia de Asistenta Sociala.

223

Hotarare privind modificarea, incepand cu 01.11.2020 a

 Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta 

Sociala, din structura Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

224

Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local 

Dorohoi in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din 

Municipiul Dorohoi.

225

Hotarare privind aprobarea desemnarii reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, in comisiile de evaluare 

si asigurare a calitatii la unitatile de invatamant de pe raza 

Municipiului Dorohoi.

226

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare 

si functionare al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

227

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor propiectului, 

conform devizului general actualizat, dupa atribuirea contractului 

de lucrari, pentru obiectivul de investitii " Extindere si Modernizare 

Gradinita nr. 7, Mun. Dorohoi, judetul Botosani".

228

Hotarare privind aprobarea componentei comisiilor de 

licitatie si solutionare a contestatiilor, in vederea desfasurarii licitatiilor 

publice, pentru inchirierea spatiilor, a terenurilor si a meselor aflate

 in pietele si oborul Municipiului Dorohoi.

 

 

18.11.2020

                                                                                                      


 

nr.  Titlu:
229

hotarare privind prelungirea contractului de delegare 

a anumitor activitati din cadrul Serviciului de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor 

activitati din cadrul Serviciului de salubrizare

230

Hotarare privind prelungirea mandatului domnului 

ing. Popoi Dragos, in calitate de administrator al SC Servicii

 Publice Locale SRL Dorohoi.

231

hotarare privind aprobarea prelungirii contractului 

de inchiriere incheiat intre Municipiul Dorohoi si SC Servicii 

Publice Locale SRL pentru imobilul care are destinatia de 

sediu social, situat in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie 

nr. 24, judetul Botosani, pe perioada contractului de delegare

 a gestiunii.

232

 hotarare privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in Consiliul de 

Administratie al Spitalului Municipal Dorohoi 

233

hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

"AQUA  BOTOSANI".

234

hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in Adunarea

 Generala a Asociatilor A.D.I. "ECOPROCES "  BOTOSANI.

235

hotarare privind aprobarea repartizarii unei

 unitati locative situata in Cartierul Drochia, in conditiile 

Legii locuintei nr. 114/1996, aflata in domeniul public al

 Municipiului Dorohoi, ramasa vacanta, conform Listei de

 prioritati aprobata prin HCL nr. 115/2020.

236

hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor 

de inchiriere pentru un numar de 13 chiriasi care locuiesc 

in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al

 Municipiului Dorohoi si prin ANL.

237

hotarare privind modificarea comisiei de analiza,

 evaluare si intocmire a Listelor de prioritati pentru solicitarile

 de locuinte construite prin ANL- conform

 Legii nr. 152/1998- modificata, precum si pentru locuintele 

de serviciu construite conform HGR nr. 719/2016 si totodata 

a comisiei de solutionare a contestatiilor, numita prin

 HCL nr. 29/18.02.2020.

238 hotarare privind reducerea cu 75% la plata obligatiilor datorate bugetului local de catre dl Ferariu Filimon
239 hotarare privind aprobarea încheierii unui contract prestari servicii pentru consultanta juridica in cadrul Spitalului Municipal Dorohoi 

 

 

26.11.2020

                                                                                                             


 

nr.  Titlu:
240

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 

(faza proiect tehnic) si a indicatorilor tehnico-economici, urmare actualizarii 

devizului general la nivel de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii 

"Ansamblu locuinte str. 1 Decembrie - sistematizare verticala ".

241

Hotarare privind aprobarea proiectului in faza SF, precum si

 a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Sistematizare verticala a suprafetei din zona Palatului Comunal

 Dorohoi, judetul Botosani.

242

Hotarare privind aprobarea procedurii de atribuire a 

autorizatiilor TAXI pentru desfasurarea activitatii de transport,

 in regim de TAXI, la nivelul Municipiului Dorohoi, judetul Botosani .

243

Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare pentru 

15 unitati locative, in baza HCL nr. 115/2020, cuprinzand ordinea 

de prioritate a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor sociale, 

realizate conform Legii locuintei nr. 114/1996.

244

Hotarare privined aprobarea repartizarii unei unitati locative 

nou construita in Cartier D-va Rosie, in conditiile Legii locuintei 

nr. 114/1996, aflata in dom.public al Mun. Dorohoi, in vederea 

rezolvarii problemei locative a familiei Grisaru Ciprian Andy, 

aflata in dificultate.

245

hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinta ramasa 

vacanta, conform punctajului obtinut, urmare aprobarii HCL nr. 171/2020 

si HCL nr.196/2020, privind repartizarea locuintelor de serviciu, realizate

 conform HGR  nr. 719/2016

246

hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 

pentru un numar de 6 chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in evidenta

 dom.public si privat al MUN. Dorohoi si prin ANL.

247

hotarare privind modificarea organigramei si a statului de

 functii la Spitalul Municipal Dorohoi, incepand cu plata drepturilor 

salariale ale lunii noiembrie 2020.

248

hotarare privind aprobarea indicatorilor trehnico-economici, aferenti obiectivului " Reabilitare teren de sport " la Liceul 

Regina Maria

249 hotarare privind aprobarea proiectuliui Facilitarea accesului la procesul educational on line prin achizitia de echipamente IT necesare institutiilor scolare din Municipiul Dorohoi
250 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare nr. 44 04092020 cu privire la valoarea de piata a chiriei de piata unitare pentru inchirierea unor terenuri apartinand domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi
251 hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a mijloacelor fixe - 2 cabaline, aflate in gestiunea Directiei Edilitare
252 hotarare privind aprobarea numarului de burse pentru anul scolar 2020 - 2021
253 hotărâre privind aprobarea garantării împumutului bancar în sumă de 6.000.000 lei de la UniCreditBank, pentru finanțarea unor proiecte de interes public local și desemnarea împuterniciților pentru semnarea contractului de credit și a tragerilor din credit
254 hotarare privind rectificarea bugetului local

 

 

04.12.2020

                                                                                                     

 

 


nr. 
Titlu:
255

Proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiul Dorohoi 

si SC ARIS BABY PARK, in vederea amenajarii unui patinoar artificial.

256

Proiect de hotarare privind cofinantarea in suma de 22.900 lei pentru 

dotarea cu aparatura medicala si echipamente Sectia Neonatologie 

din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi.

257 Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 22620.11.2017, nr. 6 din 25.01.2018 si nr. 95 din 26042018

 

15.12.2020

                                                                                        


 

nr.  Titlu:
258

Proiect de hotarare privind aprobarea 

rectificarii bugetului local al Municipiului Dorohoi.

259

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere pentru un numar de 7 

chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi

 

 

23.12.2020

                                                                                                              


 

nr.  Titlu:
260

Hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a 

terenului intravilan in suprafata totala de 248 m.p., pc 1793 

(84 m.p.) , pc 1794 (74 mp) si pc 1805 (90 mp), cf 57251, 

situat in str. Octavian Cotescu, fn, proprietatea UAT Dorohoi.

 

261

Hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica

 a terenului intravilan in suprafata totala de 93 m.p. , 

pc 1313 (32 mp) si pc 1314 (61 m.p.), CF 57191, situat

 in str. Hatman Sendrea nr. 1, proprietatea UAT Dorohoi.

 

262

Hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica

 a terenului intravilan in suprafata totala de 1128 m.p.,

 pc 457 (806 mp) si pc  458 (322 mp), CF 57226, 

situat in str. Marte nr. Fn, proprietatea UAT Dorohoi.

 

263

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan in suprafata totala de 100 m.p., 

pc 1062 (67 mp) si pc 1063 (33 mp ), CF 57189, situat 

in str. Marte nr. 8, proprietatea UAT Dorohoi.

264

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan in suprafata totala de 198 m.p., 

pc 3230, CF 57204, situat in str. Libertatii nr. 1, 

 proprietatea UAT Dorohoi.

265

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan in suprafata totala de  415 m.p., 

pc 458, CF  57234, situat in str. Venus, f.n., proprietatea

 UAT Dorohoi.

266

Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare 

a 15 unitati locative nou construite, in Cartier Cercetas 

Stiubianu, in baza HCL nr. 115/27.05.2020, cuprinzand

ordinea de prioritate a solicitantilor, in vederea repartizarii

 locuintelor sociale, realizate conform Legii locuintei 

nr. 114/1996.

267

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta

 gratuita Asociatiei " 100% Viata " a suprafetei de

 24,15 m.p., parte din imobilul C 26 din cadrul

 Incubatorului de Afaceri Dorohoi si a suprafetei 

de 2.100,00 m.p. teren intravilan, situata in 

str. 1 Decembrie nr. 24, Dorohoi, judetul Botosani.

268

Hotarare privind aprobarea concesionarii,

 prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului

 privat al Municipiului Dorohoi, in suprafata totala de

 8,00 m.p., situata in intravilanul Municipiului Dorohoi, 

Al. Visinului nr. 3, pc 3570, CF 57203, proprietatea 

Municipiului Dorohoi, in vederea construirii unui balcon.

269

Hotarare porivind aprobarea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul 2021.

270

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica (faza Proiect Tehnic) si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Locuinte sociale, str. D-va Rosie, Mun. Dorohoi 

- alimentare cu apa si canalizare "

271

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica (faza Proiect Tehnic) si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Locuinte sociale, str. D-va Rosie, Mun. Dorohoi 

- alimentare cu energie electrica "

272

Hotarare privind inchirierea prin licitatie 

publica a spatiilor comerciale si a terenurilor din

 cadrul Directiei Pietelor si Oborului Dorohoi, pentru 

perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, inventariate in 

domeniul privat al Municipiului Dorohoi, conform 

calendarului estimativ al licitatiilor din Anexa nr. 1, 

a contractului- cadru de inchiriere, conform 

Anexei nr. 2 si a Caietului de sarcini - Anexa nr. 3.

273

Hotarare cu privire la aprobarea retelei 

scolare pentru anul scolar 2021-2022 a unitatilor 

de invatamant de pe raza Municipiului Dorohoi

274

Hotarare privind aprobarea actualizarii 

organigramei si a statului de functii pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, 

pentru functiile care nu fac parte din aparatul de 

specialitate al Primarului, precum si pentru 

structurile  organizatorice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

275

Hotarare privind alocarea sumei de 

5.000 lei Asociației Club Sportiv ,,Viitorul’’, 

Dorohoi pentru achiziționarea de echipament 

și materiale sportive

276

Hotarare  privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea Titlului de 

 ,,Cetățean de Onoare al municipiului Dorohoi’’.

277

Hotarare privind alocarea sumei de 

8.700 lei Asociației Club Sportiv ,,Juniorul’’, 

Dorohoi pentru achiziționarea de echipament 

sportiv

278

Hotărâre  privind introducerea in 

domeniul public al UAT Dorohoi a unor 

suprafete de teren, care nu sunt cuprinse in 

intabularile existente ale drumurilor din intravilanul 

Municipiului Dorohoi, inventariate prin 

HGR nr. 971/2002.

279

Hotarare privind aprobarea de cheltuieli, 

din bugetul local, in suma de 1.500 lei pentru 

organizarea evenimentelor si manifestarilor cultural-artistice, cu ocazia Sarbatorilor de iarna.

280

Hotarare privind introducerea unor 

suprafete de teren,  in 

domeniul privat al Municipiului Dorohoi 

281

Hotărare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaților ADI AQUA BOTOSANI pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-upurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV SA 

282 Hotarare privind rectificarea bugetului local
283

Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Dorohoi în consiliile de administratie ale unitatilor de înavatamant 

284 Hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 1.600 lei in vederea premierii copiilor din cadrul Asociatiei Club Black Tiger Dorohoi pentru performantele extraordinare obtinute in cursul anului 2020
285 Hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Asociatiei Club Sportiv Inter Dorohoi

 

 

 

 

Ultima actualizare (Vineri, 26 Noiembrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență