Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local - 2021 -

SEDINTA CL 08.01.2021

 

nr.    Titlu:
1 05.01.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 36/28.02.2019 

privind predarea bunurilor din inventarul domeniului public al Municipiului 

Dorohoi și administrarea Consiliului Local, în administrarea unităților de 

învățământ, care își desfasoară activitatea pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Dorohoi, în sensul înființării centrului de vaccinare 

împotriva Covid - 19, în clădirea Sălii de Sport din str. George Enescu 

nr. 53

2 05.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Dotarea unităților 

de învățământ din Municipiul Dorohoi, 

cu echipamente de protecție medicală  SARS - COV -2 "

 

28.01.2021

 

nr.    Titlu:
3 11.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

, in vederea efectuarii lucrarilor de racordare la reteaua de canalizare

 menajera a celor 7 locuinte sociale, situate in imobilul din 

str. Locomotivei nr. 4, aflat in domeniul public al Municipiului Dorohoi.

4 12.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte destinate 

inchirierii, construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere, 

POJOGA ANDREI, domiciliat in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S7, ap. 9, et. 2 si VIERIU ANCA IULIANA, domiciliata in Mun. 

Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S7, ap.3, parter.

5 12.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind demolarea imobilului ( in faza de autodemolare), situat in

str. Vamii nr. 11, aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

6 18.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Grupului de Lucru Local,

 pentru romii din Mun. Dorohoi si a Planului de actiuni

 " Romii 2021 ".

7 18.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau 

de lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2021 de 

catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social,

 din Mun. Dorohoi, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat.

8 21.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic Zonal - Construire 

Centru Comercial, amenajare parcare si acces, amplasare mijloace 

publicitare, imprejmuire si orgaizare santier, in Mun. Dorohoi, 

str. C.D.Gherea nr. 25, titular LIDL IMOBILIARE MANAGEMENT 

SOCIETATE IN COMANDITA - CIF 151393385

9 21.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte 

ramasa vacanta - tip garsoniera - construita prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate

 a solicitantilor.

10 22.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii 

si a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata

 drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2021.

11 22.01.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 29 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului public și privat al municipiului Dorohoi
12 25.01.2021

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 249/26.11.2020 

privind aprobarea Proiectului "Facilitarea accesului la procesul 

educational on-line, prin achizitia de echipamente IT necesare

 institutiilor scolare din Mun. Dorohoi "

13 25.01.2021

Proiect de hotarare privind reducerea  cu 50%  a redevenței conform  

contractelor  de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate, pe raza U.A.T. Dorohoi, 

pe toată perioada de instituire a stării de alertă,  sau după caz 

a prelungirii perioadei generate de pandemia COVID

14 28.01.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire lift exterior Sectia interne a Spitalului Municipal Dorohoi

 

 

09.02.2021

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
15 02.02.2021

Proiect de hotarare  pentru modificarea HCL nr. 264/06.12.2019 privind aprobarea 

efectuarii lucrarilor pedologice, geologice si agrochimice speciale, de catre Oficiul 

de Studii Pedologice si Agrochimice Botosani - OSPA, precum si cele efectuate de 

catre Directia pentru Agricultura si Camera Agricola Botosani, in vederea realizarii 

amenajamentelor pastorale pentru pajistile permanente aflate in proprietatea

 persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si utilizatorii

 acestora

16 02.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii unor suprafete de teren in 

inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

17 05.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  efectuării de cheltuieli din bugetul local

 în suma de 60.000 lei pentru organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară 

Românească ,,Mărțișor Dorohoian’’, ediția a XXXVII- a, desfășurat în 6 martie 2021. 

18 05.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizatr, aferent 

obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strada Horia, Municipiul 

Dorohoi, judetul Botosani" la finalizarea lucrarilor.

19 09.02.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului, descrierii investitiei si indicatorilor tehnico econoici pentru proiectul Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din municipiul Dorohoi SMIS 126147
20 09.02.20211 Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate, bugetului proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere si Modernizare Scoala Gimnazială Dimitrie Romanescu

 

 

25.02.2021

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
21 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobare prelungire Contract de concesiune 

nr. 61/25.10.1995 a terenului in suprafata de 19,00 m.p. situat in

 str. Spiru Haret, lot 5, CF 56177, ocupat de garaj, proprietatea

 domnului Cerneleanu Mihail.

22 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  concesionarii prin licitatie publica, 

a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, 

in suprafata totala de 15,00 m.p. Situat in intravilanul Municipiului

 Dorohoi, Calea Plevnei f.n., p.c. 3616, CF 57356, proprietatea

 Municipiului Dorohoi, in vederea amenajarii unei cai de acces.

23 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului 

de depozitare al Administratiei Pietelor si Oborului, loc 27, 

in suprafata de 11,40 m.p., in spatiu de inchiriat situat in 

Platoul II al Pietei Centrale a Municipiului Dorohoi, precum

 si scoaterea la licitatie a acestui spatiu, in vederea inchirierii

24 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de 

organizare si desfasurare a evaluarii managementului 

Casei Municipale de Cultura Dorohoi, pentru perioada 

03.02.2020-03.02.2021

25 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii, la cerere, 

a doua locuinte ANL (tip garsoniera) , situate in 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.10, ap.2, parter, atribuita 

d-nei Clivet Ioana, respectiv in str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.12, ap. 13, et.3, atribuita d-lui Pasare Andrei

 (conf. HCL nr. 195/2020), cu o alta locuinta ramasa 

vacanta, de aceeasi categorie (formata din doua camere 

de locuit), in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S11, ap. 17, et.4,

 intrucat locuiesc impreuna.

26 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  repartizarii a doua

 locuinte de serviciu - tip garsoniera, ramase vacante, 

construite prin ANL, conform HGR 719/2016.

27 16.02.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea repartizarii a trei

 locuinte ramase vacante, construite prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate 

a solicitantilor.

28 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  schimbului de 

locuinte destinate inchirierii, construite prin ANL, intre

 titularii contractelor de inchiriere - CAUCA LAURA

 ALEXANDRA, domiciliata in Municipiul Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S1, ap. 4, parter si 

POSTEUCA OTILIA, domiciliata in Mun. Dorohoi,

 str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.1, ap. 16, et.4.

29 16.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de

 analiza si acoperire a riscurilor, pe teritoriul 

Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.

30 16.02.2021

Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati 

personalului din Serviciul voluntar pentru situatii 

de urgenta, organizat in subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Dorohoi

31 19.02.2021

Proiect de hotarare privind completarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Dorohoi

32 19.02.2021

Proiect de hotarare privind introducerea unor 

suprafete de teren in inventarul domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi.

33 19.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii  

terenului in suprafata de 304 m.p. teren curti 

constructii CF 50410, str. Slt. Sorin Dumitras 

nr. 4, teren ocupat de constructia SC SOFIMAR

 IMOBILIARE SRL, in baza Raportului de evaluare

 intocmit de expert evaluator autorizat

34 19.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii 

terenului in suprafata de 899 m.p. teren curti 

constructii CF 55228, str. Stefan cel Mare 

nr. 111 bis, teren ocupat de constructia 

domnului Danila Cristian Constantin, in baza 

Raportului de evaluare intocmit de expert 

evaluator autorizat. 

35 19.02.2021

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea 

 Hotararii Consiliului Local Dorohoi nr. 200/22.09.2020 

privind aprobarea proiectului in faza SF 

(studiu de fezabilitate) precum si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 “ Locuinte 

sociale strada Dumbrava Rosie, etapa II, mun.

 Dorohoi, jud. Botosani“.

36 23.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si 

privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

37 23.02.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea raxelor ce se vor incasa la Casa Municipala de Cultura si Cinematograf Melodia 
38 23.02.2021 Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 3 28012021 prin care s-a aprobat PUZ - Construire centru comercial, amenajare parcare si acces, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire si organizare de santier, in municipiul Dorohoi str. CD GHEREA NR. 25, titular LIDL

 

 

25.03.2021

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
39 11.03.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea indreptarii erorii materiale 

din cuprinsul HCL nr. 150/27.07.2006 privind aprobarea vanzarii 

unor suprafete de teren ocupate de constructii vandute in baza 

Legii nr.112/1995 si a cailor de acces aferente, in baza 

rapoartelor  de evaluare  .

40 17.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie 

publica  a 110 terenuri situate in Municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani,  inventariate in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi

41 17.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului 

(tip garsoniera ) situat in str. Dumitru Furtuna nr. 7, sc. A, 

ap. 12,  et.3, construit din fondurile statului, 

inainte de anul 1990, aflat in

 domeniul privat al Mun. Dorohoi, in baza Decret - Lege 

nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, 

modificata prin Legea nr. 244/2011, la cererea

 titularului contractului de inchiriere - Comanisteanu Aurica.

42 17.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  repartizarii unei locuinte 

de  serviciu - tip garsoniera, ramasa vacanta, 

construita prin ANL, conform HGR 719/2016.

43 17.03.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea repartizarii unei locuinte 

ramasa vacanta, construita prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a 

solicitantilor.

44 19.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat 

al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

45 19.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru 

anul 2021,  in vederea repartizarii locuintelor sociale 

din fondul locativ 

apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi si

 locuintelor din fondul locativ apartinand domeniului 

privat al Municipiului 

Dorohoi, in regim de inchiriere.

46 19.03.2021

Proiect de hotarare privind atribuirea autorizatiilor taxi nr. 121, 

122, 123 si 124  transportatorilor autorizati. 

47 19.03.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea compensarii taxei viza

 alimentatie publica, pentru anul 2020, pe toata perioada starii 

de alerta, generata de virusul SARS COV 2.

48 19.03.2021

Proiect de hotarare privind cumpărarea suprafeței de 1.100 m.p., teren situat în municipiul Dorohoi, str. Aleea Vișinului fn , judetul Botoșani,  p.c. 3570/1 înscrisă în CF nr. 50401, la prețul stabilit conform procesului verbal de negociere ntr. 303/15.03.2021

49 19.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii de catre 

Municipiul Dorohoi a imobilului " Atelier scoala" situat in 

str. Al. I. Cuza, aflat in inventarul domeniului privat al UAT si 

administrarea Scolii Gimnaziale " Spiru Haret" Dorohoi.

50 19.03.2021

Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul 

Dorohoi

 a microbuzului scolar dat in administrarea Liceului 

 " Regina Maria " Dorohoi, conform HCL nr. 292/26.11.2015.

51 19.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de

 Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, B-dul Victoriei 

nr. 135, CF 55026.

52 19.03.2021

Proiect de hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a 

obiectivului de investitii " Locuinte 

pentru tineri, destinate inchirierii, str. 1 Decembrie, f.n., 

etapa III.2, bl. S.10, S11, S12, Municipiul Dorohoi "

, avand o valoare de 

inventar de 13.693.634,71 lei.

53 19.03.2021

Proiect de hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a obiectivului de 

investitii " Locuinte de serviciu, str. 1 Decembrie, f.n., 

St +P+3E, cu 16 unitati locative, Municipiul Dorohoi", 

avand o valoare de inventar de 

1.908.981,85 lei.

54 19.03.2021

Proiect de hotarare privind declararea de interes public, 

precum si introducerea in domeniul public al Municipiului 

Dorohoi a obiectivului  "Alimentare cu apa si canalizare 

menajera la locuinte pentru tineret, 

destinate inchirierii, str. 1 Decembrie, f.n., etapa III.2, bl. S10, 

S11, S12, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani", precum si 

predarea acestui obiectiv in administrarea S.C. Nova Apaserv 

 S.A. Botosani.

55 23.03.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 4.000 lei, 

din bugetul local, pentru organizarea evenimentului

 "TARG DE PASTE " - editia I, 

desfasurat in perioada 21-22 aprilie 2021.

 

 

31.03.2021

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
56 30.03.2021

Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special

 reprezentantului Municipiului Dorohoi in AGA - A.D.I. ECOPROCES,

 in vederea aprobarii tarifelor distincte si Actelor aditionale nr. 6 si nr. 7 

la Contractul de delegare a gestiunii " Concesionarea serviciului public

 de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani "

- zona 1 Dorohoi, Municipiul Dorohoi nr. 892/04.07.2017 .

 

 

22.04.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
57 14.04.2021

Proiect de hotarare  pentru aprobarea bugetului local al 

Municipiului Dorohoi, pentru anul 2021.

58 14.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului 

anual al bugetului local, aferent anului 2020, in anul

 bugetar 2021.

59 14.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  finantarii in suma 

de 452.000  lei pentru obiectivul de investitii  " Extindere 

si modificare casa scarii Sectia Chirurgie, din cadrul 

Spitalului Municipal Dorohoi ".

60 14.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei

 tehnico-economica ( faza Proiect Tehnic), a indicatorilor 

trehnico-economici, urmare actualizarii devizului general, 

la nivel de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii

 " Locuinte sociale, strada D-va Rosie, etapa a II-a, 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani". 

61 14.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica ( faza Proiect Tehnic), a indicatorilor

 tehnico-economici si a cheltuielilor proiectului, 

urmare actualizarii devizului general, la nivel de proiect tehnic, 

pentru obiectivul de investitii " Modernizare Gradinita nr. 8, 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

62 14.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere si 

modificare casa scarii Sectia Chirurgie, din cadrul 

Spitalului Municipal Dorohoi ".

63 21.04.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii a diua spatii in suprafață totală de 28,24 mp aparținând domerniului public de către Spitalul Municipal Dorohoi 

 

 

22.04.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
64 21.04.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea  Planului Urbanistic 

de Detaliu -Construire locuinta unifamiliala P+M, amenajare 

acces, parcaje si imprejmuire, pentru imobilul situat in judetul 

Botosani, Municipiul Dorohoi, Calea Plevnei nr. 15 A, CF 56798.

65 21.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  proiectului in fazele

 PT + documentatie tehnica pentru autorizarea constructiei 

(DTAC+DTOE), pentru lucrarile de acoperire a culoarului 

central al Pietei centrale din Platoul II din Dorohoi, precum 

si a indicatorilor tehnico-economici .

66 21.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  Raportului de evaluare

 nr. 11/05.03.2021, cu privire la valoarea de piata a concesionarii 

suprafetei de 325 m.p., categoria de folosinta - curti constructii 

-, situat in Municipiul Dorohoi, str. D. Furtuna nr. 2, pc 2306,

 inscris in CF nr. 50784 a Municipiului Dorohoi

67 21.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  repartizarii a sase locuinte 

ramase vacante, construite prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a 

solicitantilor.

68 21.04.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea modificarii comisiei 

sociale de analiza si solutionare a contestatiilor, depuse 

de catre solicitantii de locuinte ANL, precum si locuinte de 

serviciu, numita prin HCL nr. 29/18.02.2020.

69 22.04.2021

 Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si 

privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

70 22.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte 

destinate inchirierii construite prin ANL, intre titularii 

contractelor de inchiriere - POSTEUCA ALINA CRISTINA 

domiciliata in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, Bl. S.1, 

ap. 2, parter si BUDACA TEODOR CATALIN domiciliat

 in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S2, 

ap. 8, et. I

71 22.04.2021

Proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea 

organigramei si a statului de functii ale Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, judetul 

Botosani si ale structurilor organizatorice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

72 22.04.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea prelungirii 

Contractului de concesiune nr. 49/06.04.2005, 

a Contractului in suprafata de 43,25 m.p., 

situat pe str. Poetului nr. 1, CF 57256.

73 22.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea reinnoirii unui 

numar de 23 contracte de atribuire a gestiunii delegate

 Serviciului de transport in regim de taxi, pe raza 

Municipiului Dorohoi.  

74 23.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  Programului 

pentru acordarea de finantari nerambursabile in 

anul 2021, din bugetul local al Municipiului Dorohoi, 

pentru activitati sportive non - profit.

75 23.04.2021

Proiect de hotarare privind modificarea Contractului 

unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune

 - judetul Botosani.

76 23.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea, incepand cu 

01.05.2021, a organigramei si a statului de functii 

ale Directiei de Asistenta Sociala, din structura 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi. 

77 23.04.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului 

anual de actiuni privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul local al 

Municipiului Dorohoi, pentru anul 2021.

78 23.04.2021

Proiect de hotarare privind  introducerea unor 

suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi .

79 23.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea 

Amenajamentului Pastoral pentru Pajistile 

Permanente, in suprafata de 211,13 ha pasune, 

proprietatea persoanelor fizice si juridice. 

80 23.04.2021

Proiect de hotarare privind declararea de interes

 public, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului "Locuinte 

sociale, str. D-va Rosie, cu 16 unitati locative, 

precum si predarea acestui obiectiv in 

administrarea Directiei Patrimoniu, din cadrul 

Primariei Mun. Dorohoi.

81 23.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii 

prin licitatie publica a 12 terenuri, apartinand 

domeniului public al Municipiului Dorohoi, 

judetul Botosani.

82 23.04.2021

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin 

atribuire directa, a unui teren in suprafata 

de 6,24 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani, str. B-dul Victoriei nr. 3-5, Bl. A3, 

catre SC UNIC FOTO-DIGITAL SRL, 

teren ocupat de trepte acces.

83 23.04.2021 Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile proprietea domnului Peter Stuart Butcher situate în Dorohoi, str. G Enescu nr.78  utilizate pentru

 activitati social-umanitare de catre Asociatia Center of Hope

84 23.04.2021 Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6% 
85 26.04.2021 Proiect de hotarare privind revocarea punctului 4 din Anexa nr. 1 privind Lista de repartizare a locuințelor sociale nou construite în Cartier Dumbrava Rosie aprobată prin HCL 243 din 26.11.2020
86 27.04.2021 Proiect de hotarare privind bunurile ce aparțin domeniului public și dpmenioului privat al Municipiului Dorohoi, care se preiau din administrare SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL DOROHOI in administrarea Municipiului Dorohoi propuse a intra in conservare
87 23.04.2021

Proiect de hotarare privind declararea de interes 

public, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului " Alimentare 

cu apa si canalizare menajera la 16 locuinte 

sociale, str. D-va Rosie, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani, ", 

precum si predarea acestui obiectiv in 

administrarea SC NOVA APASERV S.A. Botosani.

 

28.04.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
   

Proiect de hotarare pentru aprobarea  Planului Urbanistic 

de Detaliu -Construire locuinta unifamiliala P+M, amenajare 

acces, parcaje si imprejmuire, pentru imobilul situat in judetul 

Botosani, Municipiul Dorohoi, Calea Plevnei nr. 15 A, CF 56798.

   

Proiect de hotarare privind aprobarea  proiectului in fazele

 PT + documentatie tehnica pentru autorizarea constructiei 

(DTAC+DTOE), pentru lucrarile de acoperire a culoarului 

central al Pietei centrale din Platoul II din Dorohoi, precum 

si a indicatorilor tehnico-economici .

3  

Proiect de hotarare privind aprobarea  Raportului de evaluare

 nr. 11/05.03.2021, cu privire la valoarea de piata a concesionarii 

suprafetei de 325 m.p., categoria de folosinta - curti constructii 

-, situat in Municipiul Dorohoi, str. D. Furtuna nr. 2, pc 2306,

 inscris in CF nr. 50784 a Municipiului Dorohoi

4  

Proiect de hotarare privind aprobarea  repartizarii a sase locuinte 

ramase vacante, construite prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a 

solicitantilor.

5  

Proiect de hotarare pentru  aprobarea modificarii comisiei 

sociale de analiza si solutionare a contestatiilor, depuse 

de catre solicitantii de locuinte ANL, precum si locuinte de 

serviciu, numita prin HCL nr. 29/18.02.2020.

6  

 Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si 

privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

7  

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte 

destinate inchirierii construite prin ANL, intre titularii 

contractelor de inchiriere - POSTEUCA ALINA CRISTINA 

domiciliata in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, Bl. S.1, 

ap. 2, parter si BUDACA TEODOR CATALIN domiciliat

 in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S2, 

ap. 8, et. I

8  

Proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea 

organigramei si a statului de functii ale Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, judetul 

Botosani si ale structurilor organizatorice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

9  

Proiect de hotarare pentru  aprobarea prelungirii 

Contractului de concesiune nr. 49/06.04.2005, 

a Contractului in suprafata de 43,25 m.p., 

situat pe str. Poetului nr. 1, CF 57256.

10  

Proiect de hotarare privind aprobarea reinnoirii unui 

numar de 23 contracte de atribuire a gestiunii delegate

 Serviciului de transport in regim de taxi, pe raza 

Municipiului Dorohoi.  

11  

Proiect de hotarare privind aprobarea  Programului 

pentru acordarea de finantari nerambursabile in 

anul 2021, din bugetul local al Municipiului Dorohoi, 

pentru activitati sportive non - profit.

12  

Proiect de hotarare privind modificarea Contractului 

unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune

 - judetul Botosani.

13  

Proiect de hotarare privind aprobarea, incepand cu 

01.05.2021, a organigramei si a statului de functii 

ale Directiei de Asistenta Sociala, din structura 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi. 

14  

Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului 

anual de actiuni privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul local al 

Municipiului Dorohoi, pentru anul 2021.

15  

Proiect de hotarare privind  introducerea unor 

suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi .

16  

Proiect de hotarare privind aprobarea 

Amenajamentului Pastoral pentru Pajistile 

Permanente, in suprafata de 211,13 ha pasune, 

proprietatea persoanelor fizice si juridice. 

17  

Proiect de hotarare privind declararea de interes

 public, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului "Locuinte 

sociale, str. D-va Rosie, cu 16 unitati locative, 

precum si predarea acestui obiectiv in 

administrarea Directiei Patrimoniu, din cadrul 

Primariei Mun. Dorohoi.

18  

Proiect de hotarare privind declararea de interes 

public, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului " Alimentare 

cu apa si canalizare menajera la 16 locuinte 

sociale, str. D-va Rosie, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani, ", 

precum si predarea acestui obiectiv in 

administrarea SC NOVA APASERV S.A. Botosani.

19  

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii 

prin licitatie publica a 12 terenuri, apartinand 

domeniului public al Municipiului Dorohoi, 

judetul Botosani.

20  

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin 

atribuire directa, a unui teren in suprafata 

de 6,24 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani, str. B-dul Victoriei nr. 3-5, Bl. A3, 

catre SC UNIC FOTO-DIGITAL SRL, 

teren ocupat de trepte acces.

21   Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6% 
22   Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile proprietea domnului Peter Stuart Butcher situate în Dorohoi, str. G Enescu nr.78  utilizate pentru

 activitati social-umanitare de catre Asociatia Center of Hope.

23  

Proiect de hotarare privind revocarea punctului 4 din Anexa nr. 1 privind Lista de repartizare a locuințelor sociale nou construite în Cartier Dumbrava Rosie aprobată prin HCL 243 din 26.11.2020 

24   Proiect de hotarare privind bunurile ce aparțin domeniului public și dpmenioului privat al Municipiului Dorohoi, care se preiau din administrare SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL DOROHOI in administrarea Municipiului Dorohoi propuse a intra in conservare
   

Raport privind activitatea desfasurata de Serviciul 

Politia Locala in trim. I  - 2021.

 

 

14.05.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
88 10.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

si a Regulamentului local de Urbanism pentru " Constuire Centru 

Comercial, amenajare parcare si acces, amaplasare mijloace publicitare,

 imprejmuire si organizare de santier in Municipiul Dorohoi, 

str. C.D.Gherea nr. 25, jud. Botosani, titular LIDL IMOBILIARE 

MANAGEMENT - Societate in comandita - CIF 151393385

89 10.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal

 si a Regulamentului Local de Urbanism pentru - Infiintare Ferma

 Reproductie Suine, FNC pentru prepararea furajelor, Put Forat, 

bransamente utilitati, drumuri si imprejmuire pentru imobilul situat

 in Mun. Dorohoi, judet Botosani.

90 11.05.2021

Proiect de hotarare  pentru aprobarea cheltuielilor din bugetul

 local bugetului local, pentru organizarea evenimentelor 

cultural - artistice, dedicate Zilei Copilului - "Vivat Bucuria in Doroland".

91 12.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico – economice (faza Studiu de Fezabilitate) si a

 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE 

CANALIZARE MENAJERA str. DUMBRAVA ROSIE 

-  str. OBORUL NOU “ 

92 12.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației 

tehnico – economice (faza Proiect Tehnic) și a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

 „GRĂDINIȚĂ PROGRAM NORMAL NR. 6 – teren de joacă, teren de sport, sistematizare, 

accese, platforme și împrejmuiri“ 

93 13.05.2021 Proiect de hotarare privind încetarea mandatului de administrator al SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL  a domnului Popoi Dragoș
94 13.05.2021 Proiect de hotarare privind modificarea cap I din Contractul de concesiune 3270, 3270/1 si a Contractului de închiriere  nr.16

 

 

27.05.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
95 26.05.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea  repartizarii unei 

locuinte de serviciu - formata din doua camere de locuit, 

ramasa vacanta, construita prin ANL, conform 

HGR nr. 719/2016.

96 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi.

97 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  introducerii 

unor suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi. 

98 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  concesionarii 

suprafetei de 20,00 m.p. teren situat in Dorohoi, 

str. Al. Marului nr. 1, pc 3520, d-lui Cojocariu Mihai, 

avand ca destinatie extindere balcon.

99 26.05.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea contulrilor de 

executie ale bugetului local al Mun. Dorohoi, bugetul

 institutiilor publice finantate din venituri proprii si 

subventii ( de subordonare locala ), bugetul creditelor

 interne pentru anul 2020.

100 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar

 in suma de 50.000 lei Parohiilor -  " Sfantul Dumitru"

 si "Sfanta Cuvioasa Parascheva "  .

101 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  unui sprijin financiar

 in suma de 7.000 lei Parohiei -  "Biserica Romano-Catolica ".

102 26.05.2021

Proiect de hotarare privind  unui sprijin financiar in suma 

de 25.000 lei pentru pictura, la Paraclisul Seminarului 

Teologic - " Sf. I. Iacob " 

103 26.05.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea cofinantarii in suma 

de 25.000 lei pentru Spitalul Municipal Dorohoi, reprezentand 

achizitia de aparate de ventilatie mecanica de medie performanta. 

104 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  cofinantarii in suma 

de 32.025 lei pentru Spitalul Municipal Dorohoi, reprezentand 

achizitia unui incubator hibrid inchis-deschis si pentru 

transport intraspitalicesc.

105 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobare PUD - Construire imobil 

cu regim de inaltime P+1E, cu spatii pentru spalatorie la parter

 si birouri la etaj, pe terenul inscris in CF 57347,

 str. C.D.Gherea nr. 86 .   

106 26.05.2021

Proiect de hotarare privind  aprobare PUD - Construire locuinta 

P+M, imprejmuire si spatiu depozitare produse electrocasnice, 

str. D-va Rosie nr. 17 - CF 55282.

107 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie

 publica a doua terenuri apartinand domeniului public, situate

 in Municipiul Dorohoi

108 26.05.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea  documentatiei 

tehnico – economice (faza Proiect Tehnic) si a indicatorilor 

tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) ca urmare a 

actualizarii devizului general la nivel de proiect tehnic pentru 

obiectivul de investiții „ Locuințe Sociale în mun. Dorohoi, 

str. Cerceaș Stiubianu f.n., etapa II, jud. Botoșani“.

109 26.05.2021

Proiect de hotarare privind  majorarea valorii de inventar a 

activului fix " Cladire imobil destinat Centrului de Sprijin 

Ocupational, str. Al. I.Cuza nr. 39, Municipiul Dorohoi, cu 

suma de 563.508,09 lei, precum si inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi, a activului fix "Imprejmuire 

Centru de sprijin Ocupational Dorohoi" avand o valoare de

 inventar de 80.118,36 lei. 

110 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea, incepand cu 13.05.2021, 

a sustenabilitatii proiectului "Comunitatea marginalizata 

Plevna - Dorohoi - program integrat de masuri de interventie", 

pentru asigurarea sustenabilitatii serviciilor nou infiintate, 

conform  Contractului de finantare nr. 904/13.02.2018.

111 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului

 " Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Municipiul

 Dorohoi " .

112 26.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei 

si a statului de functii la Spitalul Municipal Dorohoi, incepand 

cu plata drepturilor salariale ale lunii mai 2021.

 

 

14.06.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
113 11.06.2021

Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului, 

descrierea investiției și indicatorii tehnico economici 

pentru proiectul îmbunătățirea Calității Vieții Populației 

din municipiul Dorohoi- cod SMIS 12614 

114 11.06.2021

Proiect de hotărâre  privind transmiterea sectoarelor 

de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în 

domeniul public al statului cu indicativele: DN 29 A 

Km 37+495-37+770; DN 29 A km 42+250-43+520; 

DN 19bKM 29+475-31+500  din admibnistrarea 

Ministerului Transportului și Infrastructurii în a

dministrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

115 11.06.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului 

Urbanistic de detaliu pentru Construire Spălătorie 

Auto tip self service generat de terenul însris în 

CF 55632, strada Ștefan cel Mare nr. 39. 

116 14.06.2021

Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și a de aprobare a acordului de parteneriat proiectul îmbunătățirea Calității Vieții Populației 

din municipiul Dorohoi- cod SMIS 12614 

 

 

24.06.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
117 23.06.2021 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Manoache Tiberiu 
118 23.06.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea  schimbarii obiectului 

de activitate a spatiului inchiriat de catre I.F. Agavriloaie Vasile, 

locul nr. 27, in suprafata de 11,40 m.p., situat in platoul II - 

Piata Centrala a Municipiului Dorohoi.

119 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea   indreptarii erorii 

material din cuprinsul HCL nr. 146/27.06.2007

120 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  introducerii unor 

suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului 

Dorohoi. 

121 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea   trecerii din domneniul 

public in domeniul privat al Municipiului Dorohoi a unei 

suprafete de 2508 m.p. teren situat in intravilanul 

Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie f.n. , C.F. 57324.

122 23.06.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru executare lucrari de 

pavare parcari, alei si trotuare in Municipiul 

Dorohoi. 

123 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru executare lucrari de 

marcaj rutier - longitudinale, transversale si parcari 

124 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  Programului 

de salubrizare manuala si a Programului de maturat 

mecanic, pentru anul 2021, in Municipiul Dorohoi. 

125 23.06.2021

Proiect de hotarare privind  aprobare PUD pentru 

Schimbare destinatie apartament in spatiu de 

infrumusetare si amenajare acces din exterior, 

situat in Calea Plevnei nr. 17, bl. P.1, ap. 1, 

CF 51184-C1-U5- proprietatea Vlad Sorin Ionut.

126 23.06.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea PUD 

pentru Concesionare teren si obtinerea 

autorizatiei de extindere apartament pentru 

construire balcoane, situat in Calea Plevnei 

nr. 17, bl. P.1, ap. 2, CF 51184-C1-U6, 

proprietatea Ciuhui Mariana.

127 23.06.2021

Proiect de hotarare privind interzicerea unor 

activitati, la nivel stradal, pe raza UAT Dorohoi

128 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor 

de prioritati pentru anul 2021, in vederea 

repartizarii locuintelor sociale, din fondul 

locativ apartinand domeniului public al

 Municipiului Dorohoi si a locuintelor din

 fondul locativ apartinand domeniului privat 

al Municipiului Dorohoi, in regim de inchiriere.

129 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii

 unei locuinte ramasa vacanta - tip garsoniera, 

construita prin ANL, conform HCL nr. 161/27.08.2020,

 cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor .

130 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici, in vederea efectuarii lucrarilor 

de reparatii curente - finisaje exterioare, 

Bl. C1-ANL, situat in str. C.D.Gherea nr. 4, 

aflat in administrarea Municipiului Dorohoi

131 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate 

in evidenta domeniului public si privat al 

Municipiului Dorohoi 

132 23.06.2021

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului

 local al Municipiului Dorohoi.

133 23.06.2021

Proiect de hotarare privind introducerea valorii in

 cuantum de 13.693.634,71 lei in inventarul 

domeniului privat al UAT Dorohoi, aferenta 

obiectivului de investitii "Locuinte pentru tineri, 

destinate inchirierii, str. 1 Decembrie f.n., 

etapa III. 2 Bloc S10, S11, S12, Municipiul 

Dorohoi ".

134 23.06.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului 

" Dotarea Spitalului Municipal Dorohoi cu 

echipamente specifice pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzata de SARS-CoV-2".

135 23.06.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor proiectului ca urmare a actualizării devizului general MODERNIZARE GRADINITA NR. 9 MUNICIPIUL DOROHOI

 

 

06.07.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
136 02.07.2021

Proiect de hotarare  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

in vederea efectuarii reparatiilor curente si racordare gaze naturale, 

la un apartament din fondul vechi, construit inainte de anul 1989, 

situat in str. Duzilor nr.1, Bl. M.1, ap.12, et.2, aflat in domeniul privat 

al Mun. Dorohoi si administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Dorohoi.

137  

Proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

privind racordarea la reteaua de gaze naturale si a unei 

locuinte din fondul vechi, situata in str. Spiru Haret nr. 140, inchiriata 

in baza Constractului de inchiriere nr. 8/10.09.2008 familiei Bechet 

Sorina, aflata in domeniul privat al Municipiului Dorohoi 

si administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

138  

Proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul - " Construire lift exterior - sectia Interne a 

Spitalului Municipal Dorohoi  ".

139  

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitarea 

unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ", 

cod SMIS 125975, precum si a cheltuielilor legate de proiect .

140  

Proiect de hotarare privind privind aprobarea descrierii investitiei si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitarea unitatilor 

de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ",  

cod SMIS 125975. 

141 06.07.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.

142  

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin licitatie publica, 

a suprafetei de 875 m.p. teren situat in Municipiul Dorohoi, 

str. George Enescu f.n., avand destinatia de cale acces la 

imobilul - C1 Centrul Cultural George Enescu, proprietatea

 SC RAM SRL, pc 2241/1, ce va fi dezmembrata din terenul 

apartinand domeniului privat al UAT Dorohoi - CF 57760.

143  

Proiect de hotarare privind aprobarea predarii imobilului 

" Cantina Seminar"" str. C.D. Gherea nr. 13, catre 

Seminarul Teologic Liceal " Sf. Ioan Iacob" Dorohoi, 

in calitate de administrator al imobilului catre 

proprietar- Municipiul Dorohoi. 

raport avizare -  comisia juridica; comisia buget, finante; 

 

 

20.07.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
144 07.07.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii 

prin licitatie publica a suprafetei de 2508 m.p. teren 

situat in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, 

judetul Botosani, apartinand domeniului privat al 

UAT Dorohoi, inscris in CF nr. 57324, categoria de 

folosinta - curti constructii - in vederea construirii 

unui spatiu comercial.

145 09.07.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea concesionarii, 

prin licitatie publica, a suprafetei de 422 m.p. teren 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, 

situat in intravilanul Municipului Dorohoi, str. Grigore 

Ghica f.n., p.c. 2314, avand CF 57828, proprietatea 

Municipiului Dorohoi, ocupat de constructie 

proprietatea SC DOROCA S.A.

146 15.07.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor

 bunuri imobile, din domeniul public al Municipiului 

Dorohoi, in domeniu public al Judetului Botosani .  

147 19.07.2021

Proiect de hotarare  privind privind aprobarea descrierii

 investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul "Reabilitarea unitatilor de invatamant

si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ", 

 cod SMIS 125975. 

 

 

29.07.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
148 19.07.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea  vanzarii prin

 licitatie publica a autovehiculului special N3- Marca 

VOLVO, bun mobil apartinand domeniului privat 

al Municipiului Dorohoi.

149  

Proiect de hotarare privind incetarea folosintei gratuite 

atribuita Serviciului de Telecomunicatii Speciale, 

asupra suprafetei de 168 m.p. situata in Municipiul 

Dorohoi, CF 54423- proprietatea privata a Municipiului 

Dorohoi, conform HCL nr. 132/25.04.2019.

150  

Proiect de hotarare privind aprobarea  concesionarii, 

prin licitatie publica, a doua terenuri de tip intravilan, 

categoria de folosinta- curti constructii - cu suprafetele 

de 7 m.p., respectiv 4 m.p., situate in intravilanul 

Municipiului Dorohoi, Calea Plevnei f.n., pc 3616, 

CF  57667, respectiv CF 57545, in vederea construirii

 a doua balcoane.

151 21.07.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic 

de Detaliu, pentru construire Depozit, generat de terenul 

inscris in CF 56308, situat in judetul Botosani, Municipiul 

Dorohoi, str. Drochia nr. 41, proprietatea 

SC  AXYPRESTEVENTS SRL, CIF 34937057.  

152  

Proiect de hotarare pentru   modificarea si actualizarea 

statului de functii al Directiei Taxe si impozite Locale 

Dorohoi, din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Dorohoi, judetul Botosani.

153  

Proiect de hotarare privind aprobarea  efectuarii de 

cheltuieli din bugetul local, in suma de 20.000 lei, 

pentru desfasurarea Festivalului Traditiilor 

Mestesugaresti - Editia a VIII-a, organizat in 

perioada 27-29 august 2021.

154 28.07.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului 

local al Municipiului Dorohoi .

155  

Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei 

de acordare a granturilor pentru premierea unitatilor 

de invatamant preuniversitar, cu rezultate deosebite

 in domeniul performantelor scolare, respectiv 

rezultate deosebite obtinute la olimpiade scolare, 

examen de evaluare nationala si examen de 

bacalaureat .

156  

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii de 

cheltuieli din bugetul local, in suma de 25.000 lei, 

pentru organizarea primei editii a Taberei sportive

 Dorohoi 2021.

157  

Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul 

local a sumei de 9.600 lei, sub forma de grant,

 in vederea premierii performantelor individuale, 

obtinute de elevi, la examenul de bacalaureat .

158  

Proiect de hotarare privind inchirierea, prin licitatie 

publica, a unui teren situat in Municipiul Dorohoi, 

str. Vulturului f.n., in suprafata de 440 m.p.,

 inventariat in domeniul privat al Municipiului 

Dorohoi, CF 57841.

159  

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul 

privat al unitatii administrativ-teritoriale, in domeniul

 public al acesteia, a unei suprafete de teren, 

avand destinatia de cale de acces.

160  

Proiect de hotarare privind introducerea unor 

suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi.

161  

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul " Renovare 

sala de clasa - Laborator informatica Seminar 

Teologic Liceal Ortodox Sf Ioan Iacob, Dorohoi ".

162  

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul " Renovare 

arhiva etaj I, Colegiul National Grigore Ghica, 

din str. Gr. Ghica nr. 41, Dorohoi ".

163  

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul 

" Proiectare si executie instalatie de utilizare 

gaze naturale, pentru montat centrala termica ".

164  

Proiect de hotarare privind privind aprobarea descrierii

 investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul "Reabilitarea unitatilor de invatamant

si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi ", 

 cod SMIS 125975. 

 

 

12.08.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
165 10.08.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii 

unor suprafete de teren in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi .

166  

Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Reparatii gard Scoala Gimnaziala nr. 1- Dorohoi ".

167  

Proiect de hotarare  privind privind aprobarea

 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii " Reparatie corp cladire Baza Sportiva

 " 1 Mai", situata in Municipiul Dorohoi, 

str.1 Decembrie f.n., judetul Botosani.

168  

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Construire Bazin didactic de inot, in localitatea 

Dorohoi, judetul Botosani - Alimentare cu 

apa Bazin inot".

169  

Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii 

de comercializare a coroanelor funerare, sicrielor

 si crucilor in Municipiul Dorohoi, de catre agenti

 economici care desfasoara activitati prevazute 

de clasa CAEN 9603- Activitati de pompe funebre

 si similare.

170  

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii 

din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, in domeniul public al acesteia, 

a unei suprafete de 28 m.p. Teren,

str. Gr. Ghica f.n. 

 

 

26.08.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
171 24.08.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea procedurii de 

atribuire a autorizatiilor taxi pentru desfasurarea 

activitatii de transport in regim de taxi, la nivelul 

Municipiului Dorohoi.  

172  

Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta 

gratuita Asociatiei Club Sportiv - BLAK TIGER Botosani 

a cladirii C4, din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24, cu destinatia Sala pregatire fizica, 

cu aparatura de forta, pentru o perioada de 5 ani.

173  

Proiect de hotarare privind  rezilierea Contractului de

 concesiune nr. 32/08.05.1997.

174  

Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi si prin ANL .

175  

.Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu, pentru extindere 

Anexa C1-CF 56224 si schimbare destinatie in 

locuinta, pe terenul inscris in CF 56224, 

Calea Plevnei nr. 13 C, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani. 

176  

Proiect de hotarare privind  aprobare Plan Urbanistic 

Zonal si Regulamentul de Urbanism - modificare 

indicatori urbanistici, in vederea construirii unei Hale, 

pentru activitati de servicii utilaje, generat de terenul

 inscris in CF 55894, situat in judetul Botosani, 

Municipiul Dorohoi, str. Sf. I. Romanul nr. 163 A.

177  

Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului 

Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de 

Urbanism pentru Construire Cladire cu Regim

 Inaltime P+ 1E cu functiuni mixte - Prestari servicii, 

comert la parter si locuire la etaj. 

178  

Proiect de hotarare privind aprobarea  inchirierii, 

prin licitatie publica, a unei proprietati imobiliare, 

compusa din cladire C1 - Magazie construita din 

caramida, acoperita cu tabla, avand suprafata 

construita de 31 m.p. Si teren aferent in suprafata

 de 31 m.p., categoria de folosinta curti constructii, 

situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24, pc 2519, judetul Botosani, 

cu destinatia - magazie depozitare de bunuri.

179  

Proiect de hotarare privind aprobarea  concesionarii,

 prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului

 privat al Municipiului Dorohoi, suprafata totala de 5,00 m.p. 

situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Duzilor 

nr. 11, pc 3564, CF 57033, proprietatea Municipiului

 Dorohoi, in vederea amenajarii unei cai de acces.

180  

Proiect de hotarare privind  prelungirea Contractului 

de concesiune nr. 06/16.02.2017 a terenului in

 suprafata de 4,50 m.p., situat in Municipiul 

Dorohoi, B-dul Victoriei f.n., p.c. 3512.

181  

Proiect de hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a unor bunuri, 

aferente obiectivului de investitii " Locuinte sociale, 

str. C. Stiubianu, 16 unitati locative, Municipiul Dorohoi", 

avand o valoare de inventar de 80.978,69 lei. 

182  

Proiect de hotarare privind  declararea de interes public, 

precum si introducerea in domeniul public al Municipiului 

Dorohoi a obiectivului "Locuinte sociale, 16 unitati locative, 

str. C. Stiubianu, Municipiul Dorohoi, cu retele alimentare

 apa si canalizare aferente ".

183  

Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al 

Municipiului Dorohoi.

184  

Proiect de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

" Lucrari de montaj sistem de supraveghere video, sistem

 de alarma la efractie cablat, retea LAN internet + laborator

 informatica, sistem de monitorizare la localul din Dorohoi, 

str. Al. I. Cuza nr. 15, apartinand Colegiului National Grigore 

Ghica Dorohoi, judetul Botosani ".

185  

Proiect de hotarare privind aprobarea intretinerii periodice 

multianuale a drumurilor, strazilor, acceselor, parcarilor 

si aleilor din Municipiul Dorohoi, in perioada 2021-2025.

186   Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, începând cu plata drepturilor salariale ale lunii august 2021  
187  

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul 

privat al UAT Dorohoi în domeniul public a unor suprafete de teren în suprafață totală de 320 mp str. Aleea Păcii.

188 26.08.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere si modificare casa scarii Pavilion Chirurgie Spital Dorohoi

 

 

09.09.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
189 07.09.2021

Proiect de hotarare  privind aprobarea proiectului 

și a cheltuielilor legate de proiect: Extindere și 

modernizare ,,Școala Gimnazială Dimitrie Romanescu”

190  

Proiect de hotărâre privind introducerea unor suprafețe 

de teren în domeniul privat al municipiului Dorohoi;

191   Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor bunuri în domeniul public al Municipiului Dorohoi ca urmare a Recepției la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ” Reabilitare imobil pentru schimbare destinație în unitate de învățământ preuniversitar – Corp II, Colegiul Național Grigore Ghica, Dorohoi,  str. Alexandru  Ioan Cuza nr. 15
192  

Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii unor bunuri ce apartin domeniului public in administrarea unitatii de invatamant Colegiul Național Grigore Ghica, Dorohoi

 

 

21.09.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 

nr.    Titlu:
193 15.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea de cheltuieli 

din bugetul local, in suma de 90.000 lei, pentru 

desfasurarea manifestarilor si evenimentelor

cultural-artistice si sportive, organizate cu ocazia

 "Zilelor Municipiului Dorohoi ", ce se vor desfasura

 in perioada 24 septembrie - 10 octombrie 2021.

194  

Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati, a indicatorilor

 tehnico-economici pentru rest de executat, 

precum si contributia 

de la bugetul local, pentru 

realizarea obiectivului de investitii " Reabilitare 

si modernizare  str. Sf. I. Romanul- Mun. Dorohoi, 

judet Botosani "

195  

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica in faza SF, precum si a

 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii " Extindere canalizare menajera in 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani".

196  

Proiect de hotarare   privind aprobarea documentatiei

 tehnico-economica in faza SF, precum si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Extindere retele de apa in Municipiul Dorohoi,

 judetul Botosani"

197 20.09.2021 Proiect de hotarare privind modificarea și îndreptarea erorilor materiale din ,,HCL nr 20 din 0902202''
198   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
199 21.09.2021 Proiect de hotarare cu privire la organizarea evenimentului NUNTA DE AUR pentru cuplurile din municipiul Dorohoi care au implinit 50 de ani

 

30.09.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 


nr. 
  Titlu:
200 21.09.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea repartizarii a 

doua locuinte ramase vacante, construite prin ANL, 

conform HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea 

de prioritate a solicitantilor

201 23.09.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici, in vederea efectuarii lucrarilor 

de reparatii curente, privind inlocuirea acoperisilui 

din carton, la doua imobile/duplex, situate in 

Cartierul 1 Decembrie nr. 24 D, E, G, H (ansamblul 

de locuinte destinate inchirierii pentru tineri), aflate 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

202 23.09.2021

Proiect de hotarare  privind aprobarea schimbarii 

destinatiei unei unitati locative, situata in Al. Duzilor 

nr. 1, bl. M1, ap. 12, et.2 - domeniul privat al Mun. 

Dorohoi, in locuinta de necesitate, precum si 

repartizarea acesteia in regim de urgenta familiei

 Muler Elena, aflata in dificultate privind situatia

 locativa. 

203 23.09.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea  repartizarii 

unei unitati locative situata in str. C. Stiubianu 

nr. 38 a, BL. D.22, ap.12, et.2, in conditiile Legii 

locuintei nr. 114/1996, aflata in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi, ramasa vacanta, d-nei 

HRISTODOR CARMEN IOSEFINA, conform 

Listei de prioritati - pozitia 1 - aprobata prin 

HCL nr. 128/24.09.2021.

204 23.09.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea schimbului 

de locuinte destinate inchirierii, construite prin ANL,

 intre titularii contractelor de inchiriere - 

BALINISTEANU MADALINA - domiciliata

 in Municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 

24 A, bl. S3, ap. 4, parter si CARP ANDREI, 

domiciliat in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S8, 

ap. 23, et.I. 

205 23.09.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, 

pentru unii chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi si prin ANL.  

206 23.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea reinoirii 

unui numar de 7 contracte de atribuire a gestiunii 

delegate serviciului de transport, in regim de taxi,

 pe raza Municipiului Dorohoi.  

207 23.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii,

 prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de 600 m.p., pc 3360, CF 57843, 

situata in str. Oborul Nou, f.n., proprietatea 

U.A.T. Dorohoi.

208 23.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de  670 m.p., pc 3535, 3534, 

CF 53804, situat in str. Vasile Telega nr. 18, 

Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi.

209 23.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan, 

in suprafata totala de  164 m.p., pc 3153, 

CF 57764, situat in str. Al. Perlei nr. 3, Mun.

 Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi. 

210 23.09.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata 

totala de 160 m.p., pc 2041, 2042, CF 57259, 

situat in str. G. Enescu f.n., proprietatea UAT Dorohoi. 

211 23.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de 119 m.p., pc 2333, 

2334, 2336, CF  57866, situat in str. Grigore 

Ghica f.n., proprietatea UAT Dorohoi. 

212 23.09.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea 

vanzarii, prin licitatie publica, a terenului

 intravilan, in suprafata totala de 109 m.p., 

pc 3732, CF 57759, situat in B-dul Victoriei

 nr. 119 bis, Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi.

213 23.09.2021

Proiect de hotarare privind acordarea 

unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei 

Parohiei " Inaltarea Domnului " din Loturi

 Enescu, pentru construire cale acces.  

214 24.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea 

scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru

 anul 2021 a veteranilor de razboi si a 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat 

si gradul I de invaliditate.

215 24.09.2021

Proiect de hotarare privind acordarea 

unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei 

Parohiei Biserica Adventista, pentru instalarea 

unei centrale termice.  

216 24.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii 

unei finantari rambursabile interne, in valoare de 

18.000.000 lei

217 24.09.2021

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, in consiliile de 

administratie, la unitatile de invatamant din Municipiul

 Dorohoi.

218 24.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Construire Foisor" in cadrul Centrului de Sprijin 

Ocupational.

219 24.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " 

Reabilitare centrala termica + instalatii termomecanice

 in centrale termice" 

220 24.09.2021

Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de 

identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor 

identificate si de acordare a tichetelor sociale copiilor 

provenind din familiile defavorizate si care frecventeaza

 in mod regulat unitatile de invatamant prescolar.

221 24.09.2021

Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul 

public al Municipiului Dorohoi a obiectivului de investitii 

" Extindere conducta de distributie gaze naturale 

presiune redusa, in localitatea Dorohoi- Satu Nou", 

precum si predarea acestui obiectiv in administrarea 

SC DELGAZ GRID S.A. Tg. Mures.

222 24.09.2021

Proiect de hotarare privind revocarea art. 1 din 

HCL nr. 133 din 24.06.2021 privind obiectivul de

 investitii " Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

str. 1 Decembrie f.n., etapa III.2, Bl. S.10, S11, S12, 

Municipiul Dorohoi.

223 27.09.2021

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de

 " Cetatean de Onoare al Municipiului Dorohoi " 

marii actrite romane, de renume internatioanl, 

d-na MAIA MORGENSTERN.

224 27.09.2021

Proiect de hotarare privind modificarea Contractului 

de concesiune nr. 5/24.03.2010, in sensul diminuarii 

suprafetei concesionate, de la 1.234 m.p. la 1.199 m.p. 

Si actualizarea redeventei, conform Raportului de Evaluare 

nr. 19 din 13.05.2021, cu privire la valoarea de piata, 

pentru suprafata de 1.199 m.p., categoria de folosinta 

curti constructii, situat in Mun. Dorohoi, str. Grigore 

Ghica nr. 30, pc 2237, inscris in CF nr. 50442 a

 Municipiului Dorohoi.

225 27.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, prin

 licitatie publica, a Autovehiculului special N2 - 

autogunoiera  AVIA D 120, cu suprastructura EFE 8 mc, 

bun mobil apartinand domeniului privat al Municipiului 

Dorohoi.

226 27.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a autovehiculului  special N3 

- Autocompactoare transport deseuri, bun mobil 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

227 27.09.2021

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie 

publica a terenului intravilan, in suprafata totala 

de 857 m.p., pc 2241, CF 57939, situat in str. 

G. Enescu f.n., Mun. Dorohoi, proprietatea 

UAT Dorohoi.

228 27.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii 

art. 2 din HCL nr. 121/ 24.06.2021

229 27.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism 

privind Extindere Zona Comerciala, prin desfiintare 

constructii existente si construire spatiu comercial 

- str. Stefan cel Mare nr. 20-24, generat de terenurile

 inscrise in CF 52932, 51253, 51796, 51795

230 27.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobare PUD pentru 

Construire Anexe Gospodaresti ale exploatatiilor 

agricole,pe terenul situat în extravilanul mun. Dorohoi, cu acces din DE 357/1.

231 27.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobare PUD pentru 

Construire locuinta cu garaj inclus, bransamente 

utilitati si impejmuire, in Municipiul Dorohoi, 

Calea Plevnei nr. 13, CF 57862.

232 28.09.2021

Proiect de hotarare privind acordare mandat 

special reprezentantului Consiliului Local Dorohoi 

in A.G.A. -  A.D.I. AQUA Botosani, pentru aprobarea 

primirii de noi membri in A.D.I. AQUA Botosani.

233 28.09.2021 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ teritoriale Dorohoi in AGA ADI ECOPROCES BOTOSANI
234 28.09.2021

Proiect de hotarare privind acordarea avizului 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, pentru

 prestarea de servicii funerare de catre I.I. Galeata 

Manuela

235 28.09.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Lucrări igienizare cladire existenta, Grădinița nr. 7 Dorohoi  
236 28.09.2021 Proiect de hotarare privind intocmirea Actului adițional nr. 1 al Contractului de delegare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubrizare 
237 28.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul 

" Reabilitare gradene teren sport, Colegiul 

National "Grigore Ghica", Dorohoi, din 

str. Gr. Ghica nr. 41, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

238 28.09.2021 Proiect de hotarare privind preluarea de către Municipiul Dorohoi a microbuzului școlar dat în administrarea Semimarului Teologic Sf Ioan Iacob Dorohoi conform HCL nr. 292 26112015 
239 28.09.2021 Proiect de hotarare privind predarea către Școala Gimnazială nr. 1 Dorohoi a microbuzului școlar preluat de la Semimarul Teologic Sf Ioan Iacob Dorohoi 
240 28.09.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea preluării Sălii de Sport cu 150 locuri pentru spectatori, situată în str. Bdul Victoriei nr. 120B în vederea includerii în lista de investiții pentru aplicarea la Programul de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Ordin nr. 1548/20231
241 28.09.2021 Proiect de hotarare privind aprobarea preluării clădirii Sălii de Sport - Șc Gimnazială Mihail Kogalniceanu, situată în str. Aleea Dumbrava nr. 2 în vederea includerii în lista de investiții pentru aplicarea la Programul de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Ordin nr. 1548/20231

 

 

15.10.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 


nr. 
  Titlu:
242 13.10.2021

Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii

 Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala 

de Investitii "C.N.I."-S.A. a amplasamentului si asigurarea 

conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii  - 

 Proiect Pilot - "Construire Cresa medie" - Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani. 

243 13.10.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea valorilor actualizate a

 indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii 

"Extindere si Modernizare Gradinita nr. 7, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani"

244 13.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii "Extindere si Modernizare Gradinita nr. 7, 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani".

245 13.10.2021

Proiect de hotarare   privind aprobarea valorilor actualizate

 a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii "Construire Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

246 13.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii "Construire Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

247 13.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea valorilor actualizate 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Reutilizarea unei zone de agrement in Municipiul Dorohoi, 

prin reutilizarea terenului din zona Polonic, din cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, conform 

Contractului de finantare nr. 2548/25.07.2018 ".

248 13.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii   "Reutilizarea unei zone de agrement in Municipiul 

Dorohoi, prin reutilizarea terenului din zona Polonic, din cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, conform 

Contractului de finantare nr. 2548/25.07.2018 ".

249 13.10.2021

Proiect de hotarare privind introducerea unor suprafete 

de teren in domeniul public al Municipiului Dorohoi

250 13.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari 

pentru intretinere drumuri, intersectii si drumuri laterale 

din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2021, a indicatorilor 

tehnico-economici estimativi, precum si a 

Caietului de sarcini, aferent lucrarilor de intretinere drumuri

 

 

22.10.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 


nr. 
  Titlu:
251 21.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de Finantare, 

precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii

 " Extindere retele de apa in Municipiul Dorohoi", in vederea 

finantarii prin Programul National de Investitii

 " Anghel Saligny ".

252 21.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de Finantare, 

precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii 

" Extindere canalizare menajera in Municipiul Dorohoi"

, in vederea finantarii prin Programul National de Investitii

 " Anghel Saligny ".

253 21.10.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investitiei, a indicatorilor

tehnico-economici pentru rest de executat, 

actualizati conform 

OUG nr. 15/2021, pentru obiectivul de investitii

 " Reabilitare si modernizare str. Sf.Ioan Romanul, 

Mun.Dorohoi, judet Botosani ".

 

 

28.10.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 


nr. 
  Titlu:
254 21.10.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea  repartizarii a doua locuinte 

ramase vacante, construite prin ANL, conform HCL nr. 161/27.08.2020, 

cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor.

255 25.10.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere,

 cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Mun. Dorohoi si prin ANL  

256 25.10.2021

Proiect de hotarare  privind aprobarea  schimbului de locuinte destinate 

inchirierii, construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere

- MOISA GABRIELA MARIANA- domiciliata in Municipiul Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S1, ap. 1, parter, si 

BATEALA OTILIA CLAUDIA, domiciliata in Mun. Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, Bl.S2, ap. 14, et.3.

257 25.10.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea   vanzarii imobilului situat 

in str. Stefan Airinei nr. 16 - lociuinta in suprafata construita la sol

 de 57 m.p., aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, la 

cererea chiriasului LEONTE IULIANA ALICE si a pretului de 

vanzare rezultat din Raportul de evaluare.

258 25.10.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea  vanzarii a doua locuinte

 ( tip duplex- formate din 3 camere de locuit), construite in anul

 2007, conform Legii nr. 114/1996, situate in str. 1 Decembrie

 nr. 24 E si nr. 24 B, afalate in domeniul privat al Municipiului

 Dorohoi, la cererea titularilor contractelor de inchiriere, 

Velniceriu Gabriel-Aurel si Buruiana Bogdan.

259 25.10.2021

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

 in Adunarea Generala a A.D.I. AQUA Botosani, pentru 

modificarea pretului si tarifului la serviciile publice de 

alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare, propusa 

de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani.

260 27.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului 

local al Municipiuliui Dorohoi . 

261 27.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului de lucrari

 intetinere drumuri, nemodernizate, prin pietruire, in Municipiul 

Dorohoi, pentru anul 2021, a indicatorilor tehnico - 

economici estimativi, precum si a Caietului de sarcini, 

aferent lucrarilor.

262 27.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii, prin licitatie

 publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 427 m.p., 

pc 3511/4, CF 54275, situat in str. B-dul Victoriei f.n., 

proprietatea UAT Dorohoi.

263 27.10.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea concesionarii, 

prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi, suprafata totala de 15,00 m.p.,

 situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Duzilor nr. 4, 

pc 3577/1, CF 54408, proprietatea Municipiului Dorohoi,

 in vederea amenajarii unei terase pentru desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica - bar, Cod CAEN - 5630. 

264 27.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea reinoirii unui numar 

de 4 contracte de atribuire a gestiunii delegate serviciului 

de transport, in regim de taxi, pe raza Municipiului Dorohoi. 

265 27.10.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea platii utilitatilor, pentru 

o perioada de 4 ani, Fundatiei Star of Hope Romania, 

pentru cladirea C26, situata in str. 1 Decembrie nr. 24, 

Dorohoi, incepand cu 01.01.2022.

266 27.10.2021

Proiect de hotarare pentru  aprobarea REGULAMENTULUI 

 privind stabilirea conditiilor de eliberare a 

avizelor/autorizatiilor de interventie/spargere a strazilor,

 trotuarelor si a zonelor verzi, urmarirea si receptia lucrarilor 

de interventie la retelele edilitare de utilitati publice, de pe

 raza Municipiului Dorohoi.

267 27.10.2021

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii 

si a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand 

cu plata drepturilor salariale ale lunii  noiembrie 2021.

268 27.10.2021 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la unitatile de învățământ din Municipiul Dorohoi

 

 

04.11.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 nr. 
  Titlu:
269 02.11.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de Finantare, 

precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii

 " Modernizare str.Herta, Municipiul Dorohoi, in vederea 

finantarii prin Programul National de Investitii " Anghel Saligny ".

270 02.11.2021

Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei 

tehnico-economica ( faza proiect  tehnic) si a indicatorilor 

tehnico-economici (faza proiect tehnic), urmare 

actiualizarii evizului general, la nivel de proiect tehnic, 

pentru obiectivul de investitii "  Sistematizare verticala a 

suprafetei din ona Palatului Comunal Dorohoi, judetul Botosani ".

271 03.11.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Municipiului

 Dorohoi, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara - Dezvoltare Sustenabila si 

Integrata in Tara de Sus.

 

 

16.11.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 nr. 
  Titlu:
272 15.11.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea participării proiectului 

de investiții ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SĂLII DE 

SPORT ȘCOLARE DIN STR. GEORGE ENESCU NR. 53,, 

la Programul privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

273 15.11.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea participării 

proiectului de investiții  ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ 

A SĂLII DE SPORT ȘCOLARE DIN BULEVARDUL 

VICTORIEI NR. 120 B,, la Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei

 în clădirile publice 

274 15.11.2021

Proiect de hotarare pentru aprobarea participării 

proiectului de investiții  ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ 

A SĂLII DE SPORT ȘCOLARE DIN ALEEA DUMBRAVĂ 

NR. 2,, la Programul privind creșterea eficienței energetice 

și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare (Vineri, 26 Noiembrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență