Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Lista documentelor de interes public care se comunică din oficiu 

a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţii sau instituţiei publice;
b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau
a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea
informaţiilor publice;
d)coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice,
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa
de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e)sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f)programele şi strategiile proprii;
g)lista cuprinzând documentele de interes public;
h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate,
potrivit legii;
i)modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice
în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului
de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 

Lista categoriilor de documente de interes public produse și/sau gestionate 

1. Hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliului Local

2. Statutul unității administrativ-teritoriale

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local

4. Componenta nominală a Consiliului local 

5. Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local

6. Rapoartele anuale de activitate 

7. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primar

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de 

specialitate al Primarului

9. Raportul Primarului privind starea economică, socială şi de mediu 

a municipiului

10.  Informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor 

Consiliului local, informări privind stadiul investiţiilor proprii

11.  Contul de execuţie bugetară

12.  Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor

13.  Documentele referitoare la propunerile cetatenilor

14.  Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile 

urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu

15.  Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire/desființare eliberate

16.  Lista investiţiilor proprii

17.  Informații despre programele cu finanțare externă

18.  Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor 

consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de 

care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc 

aplicarea Codului Fiscal.

19.  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

20.  Oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul 

localității, a căror publicitate este prevăzută de Legea nr. 17/2014

21.  Declaraţii de avere/interese ale consilierilor locali şi funcţionarilor 

publici

28.  Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public, 

conform Legii nr. 544/2001 privind informațile de interes public

29.  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind

 transparența decizională

30.  Acorduri şi protocoale de colaborare şi asociere ale municipiului

cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate 

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență