Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

1.ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 

 

 

 

Documente necesare:

 

 

 

   Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

 

1. certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;
2. actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;
3. certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
4. chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.


 

       La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupăcaz, de reprezentantul său legal,de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

 

      Cetăţenii români aflaţi în străinătate  pot  depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
 

 

În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani sunt necesare următoarele documente:

 

        Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
 

1.     certificat de naştere în original şi copie;

2. declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
4. chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.
 


Precizări:
 

 

1. Declaraţia se dă în prezenţa personalului S.P.C.L.E.P. ori,după caz, al celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate;
2. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
3. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situaţia în care proprietarul imobilului este persoană nedeplasabilă).
 

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTIATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABITATE,MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

Documente necesare:

   Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

1. actul de identitate şi cartea de alegător după caz;
2. certificatul de naştere în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original şi copie;
4. certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
5. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
6.chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii. 
Precizări:
1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situaţia în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotarârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă în original şi copie;
4. În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv;
5. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta;
6. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul eliberării acesteia(expirare, pierdere, schimbare domiciliu, etc.);
7. Persoana împuternicită se va prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor cu procura specială împreună cu documentele solicitantului şi documentele enumerate mai sus.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILILULUI, ÎNFIINȚĂRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

 

Documente necesare:

    Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

1. actul de identitate şi cartea de alegător după caz;
2. certificatul de naştere în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original şi copie;
4. certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, convenţie încredinţare minor, după caz, original şi copie;
5. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, în original si copie;
6. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
7. chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situaţia în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv;
4. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta;
5. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul eliberării acesteia (expirare, pierdere, schimbare domiciliu, etc);
6. Persoana împuternicită se va prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor cu procura specială împreună cu documentele solicitantului şi documentele enumerate mai sus.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA,FURTUL,DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

Documente necesare:

    Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

1. actul de identitate şi cartea de alegător după caz;
2. certificatul de naştere în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original şi copie;
4. certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
5. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
6. chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.
 

Precizări:
 

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta şi certificat căsătorie/sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă (certificat divorţ şi convenţie încredinţare minor) ale părinţilor, după caz;
3. În cazul pierderii,furtul,ditrugerii actului de identitate, solicitanţii vor prezenta un alt document oficial cu fotografie de dată recentă.
4. În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv;
5. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta;
6. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul eliberării acesteia(expirare, pierdere, schimbare domiciliu, etc);
7. Persoana împuternicită se va prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor cu procura specială împreună cu documentele solicitantului şi documentele enumerate mai sus.

FURTUL ACTULUI DE IDENTITATE TREBUIE RECLAMAT DE CĂTRE PERSOANA ÎN CAUZĂ LA UNITATEA DE POLIŢIE PE RAZA CĂREIA S-A PRODUS, ÎN TERMEN DE 24 ORE DE LA CONSTATARE.

ACTUL DE IDENTITATE DECLARAT PIERDUT SAU FURAT, CARE ULTERIOR A FOST GĂSIT DE TITULAR, TREBUIE PREDAT ÎN TERMEN DE 48 ORE LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR UNDE A FOST DECLARAT EVENIMENTUL.

 

 

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
 

Documente necesare:

    Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

1. actul de identitate şi cartea de alegător după caz;
2. 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;
3. orice alte acte pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui,stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului:
a. certificatul de naştere în original şi copie;
b. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original şi copie;
c.certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;  
e. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
4. chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situația în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta şi certificat căsătorie/sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă/(certificat divorţ şi convenţie încredinţare minor) ale părinţilor, după caz.

 

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORIE CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
 

 

Documente necesare:

   Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.


1. paşaport românesc,aflat în termen de valabilitate cu menţionarea ţării de domiciliu, în original, şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
2. 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;
3. certificatul de naştere în original şi copie;
4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original şi copie;
5. certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;  
6. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
7. chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
 

     Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc sa îşi schimbe domiciliul în România se prezintă personal la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:
    Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

1. paşaportul românesc valabil sau expirat cu menţionarea statului de domiciliu în original şi copia filei conţinând datele personale,sau certificatul de cetăţenie română,original şi copie.

2. actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, în original şi copie;

3.certificatul de naştere în original şi copie;
4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original şi copie;
5. certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;  
6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, în original si copie;
7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
8. chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situaţia în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de Misiunea Diplomatică ori Oficiul Consular al României din străinătate.
4. Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori;
5. În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă/irevocabilă, învestită cu formula executorie;
6. La data înmânării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează paşaportul titularului cu menţionarea ţării de domiciliu şi, după caz, paşapoartele copiilor, pe care le restituie solicitantului.

 

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

 

       Persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate personal la S.P.C.L.E.P.  pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:
          Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.

1. certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate în original si două copii;
2. certificatul de naştere românesc în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie românesc, în cazul persoanelor căsătorite în original şi copie;
4. certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitiva/ irevocabila, după caz, original si copie; in cazul in care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil si, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; in cazul modificărilor intervenite in străinătate cu privire la datele de stare civila, solicitantul actului de identitate prezinta certificatul de naştere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care sa dovedească statutul civil si numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, în original şi copie;
5. certificatele de naştere româneşti ale copiilor cu vârstă de până la 14 ani, în original si copie;
6. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
7. un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere, act de identitate străin, în original şi copie;
8. permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original şi copie după caz;
9. chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Dorohoi sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.


Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situaţia în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, pentru a fi remis imitentului,împreuna cu una dintre copiile certificatului de cetăţenie română.

 

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
 

 

     Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip (de la ghişeu) şi se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.


1. actul de identitate al solicitantului, în original;
2. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situaţia în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal.
 

 

Reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţă secundară, alta decât cea de domiciliu.

Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată , dar nu mai mare de un an.

 

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DINTRE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 

 1. acteîncheiateîncondiţiiledevaliditateprevăzutedelegislaţiaromână în vigoare, privind titlul locativ;
 2. declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primireînspaţiu,însoţităde un act încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ sau de documentuleliberatdeautoritatile administratiei publice locale, dincaresărezultecăsolicitantulsau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu destinatia de locuinta(ex. adeverinta din Registrul Agricol);
 3. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificareapoliţistuluideordinepublică,princaresecertificăexistenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă și faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată; pentru minorii şi persoanelefizicepusesubinterdicţie,declaraţiasedăşisesemnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
  1. documentuleliberatdeprimării, dincaresărezultecăsolicitantulsau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol cu imobil cu destinatia de locuinta.
  2. Actul de identiate al unuia dintre părinți sau al reprezentatului legal, în cazul minorilor care solicită eliberarea actului de identitate.
  3. Actul de identiate al unuia dintre părinți sau al reprezentatului legal, însoțit, după caz, de un act încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ sau adeverință din Registrul Agricol, în cazul minorilor care solicită eliberaea actului de identitate și pentru care instanța a stabilit domiciliul la o terță persoană.

 

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ:

 

 • contractul devânzare/vânzare-cumpărarea unui imobil tip locuinţă;
 • contractul devânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
 • contractul de schimb imobiliar;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul pentru construirea de locuinţe și însoţit de procesul-verbal de predare-primire/recepție a locuinţei;
  • autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă,însoţit de procesul- verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie a lucrărilor;
  • hotărârea judecătorească de constatare a dreptului de proprietate rămase definitive și irevocabile privind:
   • actul de partaj voluntar;

-  atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinaţie de locuinţă.

 • certificatul de moştenitor;
  • actul de adjudecare a unui imobil la licitație cu destinația de locuință;
  • contractul de închiriere care are ca obiect un imobil tip locuinţă:
  • contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
  • titlul de proprietate a unui imobil cu destinație de locuință.
  • extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii;
 • adeverinţă eliberată de Primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).

 

INFORMAŢIIUTILE

 

 • Toate documentele se prezintă în original si copie;
 • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit,găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie şi original), va completa şi semna pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate,în faţa lucrătorului ServiciuluiPublicComunitarLocal de Evidenţă a Persoanelor;
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate;
  • În declarația dată de proprietarul unui Imobil trebuie să se specifice,fără drept de echivoc,acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietateasa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie;
  • Procura generală de administrare a unui imobilnu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane;

 

 • Dacă dovada adresei de domiciliu/de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit;
 


 

 • Dacă dovada adresei de domiciliu/de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”;
 • În cazul în care uzufructuarul/habitantul unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia nudului proprietar, ca dovadă a adresei de domiciliu;
  • Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia uzufructuarului/habitantului;
  • Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare,care este doar o promisiune şi nu transmiterea dreptului de proprietate;
 • Schimbarea domiciliului unei persoane,într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului;
 • În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului;
  • În cazul în care sunt neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Proces Verbal de Recenzie”eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei;

 

 

       Locuitorii comunelor BRĂEȘTI, BROSCĂUȚI, CORDĂRENI, CORLĂTENI,CRISTINEȘTI,DERSCA,DIMĂCHENI,GEORGE ENESCU, HILIȘEU-HORIA, IBĂNEȘTI, LOZNA, POMÂRLA, ȘENDRICENI VĂCULEȘTI trebuie să prezinte adeverinţă eliberată de Primărie din care să rezulte denumirea străzii şi numărullacare figurează imobilul în care locuiesc.

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență