Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Lista documentelor de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Lista documentelor de interes public care se comunică din oficiu 

 

a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

a)actele normative care reglementează organizarea și functionarea instituției
b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d)coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice,respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e)sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f)programele şi strategiile proprii;
g)lista cuprinzând documentele de interes public;
h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i)modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Lista categoriilor de documente de interes public produse și/sau gestionate 

 

1. Hotărârile adoptate de Consiliului Local

2.Proiecte de hotărâre cu caracter normativ care se supun dezbaterii publice, conform Legii nr. 52/2003

3.Organigrama

4.Statul de funcții

5.Declarațiile de avere și interese

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local

7. Componenta nominală a Consiliului local și a comisiilor de specialitate

8. Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local

6. Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali 

7. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primar

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului

9. Raportul Primarului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului

11.  Bugetul, Bilanț, Contul de execuţie bugetară

12. Programul anual al achizițiilor publice

13.  Programe și strategii proprii

14.  Nomenclatorul stradal

15.  Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu

16.  Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate

17.  Lista investiţiilor proprii

18.  Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor publice/contractuale vacante

19.  Anunțuri de promovare în grad profesional

20.  Oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul localității, a căror publicitate este prevăzută de Legea nr. 17/2014

21.  Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind informațile de interes public

22. Transparența veniturilor salariale

23.  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind  transparența decizională

24. Informații de interes public publicate din oficiu

25. Invitații la dezbaterile publice și la alte evenimente publice

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență