Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

12.01.2022

 

 1

hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica (faza DTAC+ PT), a indicatorilor 

tehnico-economici (faza DTAC + PT) si a cheltuielilor 

proiectului, urmare actualizarii devizului general la 

nivel de proiect tehnci, pentru obiectivul de investitii 

"Construire Gradinita nr. 3, Mun. Dorohoi, judetul Botosani".

pdf_button
 2

hotarare privind  aprobarea Grupului de Lucru 

Local , pentru romii din Municipiul Dorohoi, precum si a 

Planului Local de Actiune "Romii 2022"

pdf_button
 3

hotarare privind aprobarea Planului de actiuni

sau de lucrari de interes local, care se vor efectua in anul

 2022, de catre persoanele apte de munca, beneficiare

 ale ajutorului social, din Municipiul Dorohoi, potrivit 

Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat.

pdf_button
 4

hotarare pentru aprobarea Anexei nr. 1

 privind modificarea Regulamentului de vanzare-

cumparare a locuintelor construite prin Agentia 

Nationala pentru Locuinte, in Municipiul Dorohoi,

 aprobat prin HCL nr. 6/30.01.2014

pdf_button
 5

hotarare pentru modificarea HCL 

nr. 2/28.01.2021 privind "Dotarea unitatilor 

de invatamant din Municipiul Dorohoi cu echipamente de protectie medicala SARS-Cov 2, cod SMIS 143544 "

pdf_button
 6 hotarare pentru aprobarea cheltuielilor proiectului ca urmare a actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii EXTINDERE SI MODERNIZARE GRADNITA NR. 7  pdf_button
 7

hotarare privind aprobarea garantarii împrumutului bancar in suma de 18.000.000. lei de la Banca Transilvania pentru realizatrea platii cofinantarii eligibile si a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectelor din cadrul POR 2014-2020 si desemnarea imputernicișilor pentru semnarea contractului de credit si a tragerilor din credit

pdf_button

 

27.01.2022

 

8 hotarare pentru modificarea si completarea Art.1 din HCL nr. 170/12.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, in domeniul public al acesteia, a unei suprafete de 28 m.p. Teren, CF  57867,m str. Grigore Ghica f.n. pdf_button
9

hotarare pentru  aprobarea  trecerii terenului in suprafata de 28 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, str. Gr. Ghica, f.n., judetul Botosani, inscris in Cartea Funciara nr. 5786 Dorohoi, din domeniul public al Municipiului Dorohoi, in domeniul privat al Statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Educatiei, prin Inspectoratul Scolar Judetean Botosani si Clubul Copiilor Dorohoi.

pdf_button
10 hotarare pentru aprobarea   prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
11 hotarare privind  solicitarea adresata Consiliului Judetean Botosani de aprobare a trecerii, din domeniul public al Judetului Botosani, in domeniul public al Municipiului Dorohoi, pentru imobilul - teren in suprafat de 13.893 m.p. si constructii 17 m.p. - inscris in C.F. nr. 50427, situat pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, in conformitate cu prevederile art. 294 din O.U.G. nr. 57/2019- Codul administrativ.
 
pdf_button
12

hotarare privind  aprobarea  de facilitati persoanlului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, organizat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
13

hotarare eprivind  aprobarea    modificarii Statului de functii si a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu data de  01.01.2022.

pdf_button
14 hotarare privind aprobarea taxelor ce se vor incasa la Casa de Cultura, Cinematograful MELODIA si Sala Teatrului, pe parcursul anului 2022  pdf_button
15

hotarare pentru  aprobarea modificarii si completarii art. 1 din HCL nr.324/22.12.2021 privind numirea in calitate de administrator al SC  Servicii Publice Locale SRL Dorohoi a d-nei ec. Popoiu Dorina.

pdf_button
16 hotarare pentru modificarea si completarea Art.1 din HCL nr. 187/26.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, in domeniul public al acesteia, a unei suprafete de 320 m.p. teren, CF  57921, CF 57922 str. Al. Pacii f.n. pdf_button
17 hotarare pentru modificarea si completarea Art.1 din HCL nr. 191/09.09.2021 privind introducerea unor bunuri in domeniul public al Municipiului Dorohoi, urmare Receptiei la terminarea lucrarilor, referitor la obiectivul de investitii "Reabilitare imobil pentru schimbarea destinatiei in unitate de invatamant preuniversitar - Corp II, Colegiul National Grigore Ghica, Dorohoi, str. Al. I. Cuza nr. 15 " pdf_button
18
hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.36/28.02.2019 cu privire la predarea bunurilor din inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului Local în administrarea unităților de învățământ care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al Municipiului Dorohoi, în sensul desfășurării temporare a activității laboratorului de analize medicale a Spitalului Municipal Dorohoi în clădirea C5 din strada B-dul Victoriei nr.112
 
pdf_button

 

10.02.2022

 

19

hotarare privind aprobarea bugetului 

local al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2022

pdf_button
20

hotarare privind  aprobarea excedentului 

anual al bugetului local, aferent anului 2021, 

in anul bugetar 2022.

pdf_button
21

hotarare privind aprobarea  efectuării 

de cheltuieli din bugetul local în suma de 

80.000 lei pentru organizarea Festivalului 

Național de Muzică Ușoară Românească

 ,,Mărțișor Dorohoian’’, ediția a XXXVIII- a, 

desfășurat în perioada 11 - 12 martie 2022 .

pdf_button
22

hotarare privind atribuirea unei 

autorizatii de TAXI pe raza Municipiului Dorohoi.

pdf_button
23 hotărâre privind completarea și modificarea Art. 1 al Cap. 2 și Art. 6 al Cap. 5 din Contractul de delegare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activitati din cadrul serviciului de salubrizare încheiat cu SC SPL SRL   pdf_button

 

24.02.2022

 

24

hotarare privind acordarea beneficiilor

 de asistenta sociala, sub forma de tichete sociale. 

pdf_button
25

hotarare pentru  modificarea, incepand

 cu 01.03.2022 a Regulamentului de organizare

 si functionare al Directiei de Asistenta Sociala, 

din structura Consiliului Local al Municipiului 

Dorohoi

pdf_button
26

hotarare pentru aprobarea Proiectului

 "Cresterea transparentei, eticii si integritatii la 

nivelul Municipiului Dorohoi "  finantat prin

intermediul Programului Operational Capacitate 

Administrativa, Apel POCA/942/2/2/Cresterea 

transparentei, eticii si integritatii in cadrul

 autoritatilor si institutiilor piublice, 

Componenta 1 - CP15/2021 pentru regiunile 

mai putin dezvoltate - Sprijinirea masurilor 

referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul

 autoritatilor si institutiilor publice locale, 

Axa prioritara - Administratie publica si sitem 

judiciar accesibile si transparente, 

cod SIPOCA 1147, cod SMIS 152231 si a 

cheltuielilor legate de implementarea acestuia, 

conform contractului de finantare nr. 629/11.02.2022.

pdf_button
27

hotarare privind aprobarea Raportului 

de evaluare nr. 40/29.11.2021, cu scopul incheierii 

sau prelungirii contractelor de concesiune a terenurilor 

ocupate de garaje situate in intravilanul Municipiului 

Dorohoi, apartinand domeniului privat  al Mun. Dorohoi.

pdf_button
28

 hotarare privind  aprobare PUD - Construire 

hala garareautovehicule si utilaje, pe terenul situat in 

str. Vazduhului nr. 1, inscris in Cartea funciara nr. 53541.

pdf_button
29

 hotarare privind aprobare PUD - Construire 

locuinta S+P+M pe terenul situat in str. Col. Nicolae 

Pipirescu nr. 9, inscris in Cartea Funciara cu nr. 56867.

pdf_button
30

 hotarare pentru  aprobare PUD - Schimbare

 destinatie apartament, in spatiu comercial si 

concesionare teren pentru amenajare acces, 

pe teren inscris in Cartea Funciara cu nr. 57314 .

pdf_button
31

 hotarare privind  aprobare PUD - 

Construire Locuimta S+P+M, Anexa gospodareasca si 

imprejmuire, pe terenul situat in str. Iancu Ilasievici nr. 5 A,

 inscris in Cartea Funciara nr. 56735.

pdf_button
32

hotarare privind aprobarea concesionarii, prin 

atribuire directa, a suprafetei de 4 m.p. teren, situat in

 intravilanul Mun. Dorohoi, str. C. Stiubianu F.N. , in vederea 

construirii unui balcon, d-nei Crismariu Monica, cu domiciliul 

in Mun. Dorohoi, str. C. Stiubianu nr. 42

pdf_button
33

hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte,

 ramasa vacanta, tip garsoniera, construita prin ANL, 

conf. HCL nr. 161/2020 cuprinzand ordinea de prioritate 

a solicitantilor, d-nei Raileanu Ancuta Cristina.

pdf_button
34

hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte 

de serviciu formata din una camera de locuit (tip garsoniera),

 ramasa vacanta, construita prin ANL, conf. H.G.R. 719/2016.

pdf_button
35

hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului 

Local Dorohoi, precum si a membrului supleant, in Comisia de 

concurs pentru ocuparea functiei vacante de director la Gradinita 

cu Program Prelungit "Stefan cel Mare si Sfant ".

pdf_button
36

 hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul " Cresterea sigurantei 

pacientilor in cladirile Sectiei Chirurgie si Sectiei Interne 

din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi.

pdf_button
37

hotarare pentru aprobarea   prelungirii contractelor 

de inchiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi, 

care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public 

si privat al Municipiului Dorohoi

pdf_button
38

hotarare privind solicitarea catre Consiliul Judetean 

Botosani a aprobarii trecerii din domeniul public al Judetului 

Botosani, in domeniul public al Municipiului Dorohoi,  unui 

numar de 3 imobile- apartamente situate pe raza 

administrativ- teritoriala a Municipiului Dorohoi, in conformitate 

cu prevederile  art. 294 din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ .

pdf_button
39

hotarare privind aprobarea Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor pe teritoriul Municipiuluiu Dorohoi, in

 forma actualizata.

pdf_button
40

hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului

 intravilan in suprafata totala de 116 m.p., pc 3452, 

CF 57986 situat 

in str. Cercetas Hapaianu f.n., proprietatea UAT Dorohoi .

pdf_button
41

hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului

 intravilan, in suprafata totala de 420 m.p., situat in 

str. C.D. Gherea

 f.n., proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
42

hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului

 intravilan, in suprafata totala de 158 m.p., situat in 

str. Vlad Tepes 

nr. 1, proprietatea UAT Doroho

pdf_button
43

hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului

intravilan, in suprafata totala de 172 m.p. situat in 

str. Vamii nr. 5 A, 

proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
44

hotarare privind aprobarea sumei necesare acordarii de 

facilitati personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii 

de Urgenta,

 organizat in subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Dorohoi.

pdf_button
45

 hotarare privind  acordarea unui sprijin financiar in suma 

de 40.000 lei Parohiei Biserica Crestina dupa 

Evanghelie " ELIM"  

Dorohoi, pentru instalarea unei centrale termice si a 

echipamentului 

auxiliar

pdf_button
46

hotarare privind  acordarea unui sprijin financiar in suma 

de 30.000 lei Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfantul

 Ioan Iacob" Dorohoi.

pdf_button
47

hotarare privind  acordarea unui sprijin financiar in

 suma de 25.000 lei Parohiei " Inaltarea Domnului " 

din Loturi Enescu.

pdf_button
48 hotarâre privind aprobarea modfificării Statului de funcții și a Organigramei Spitalului Municipiului Dorohoi începând cu luna martie 2022 pdf_button
49

hotărâre privind acordul Consiliului local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile

proprietatea publică a UAT Dorohoi

pdf_button
50 hotărâre privind apeobarea proiectului DOTAREA UNITATILOR DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL DOROHOI CU ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALE SARS-COV-2 cod SMIS 143544 și a indicatorilor tehnico-economicio  pdf_button
51 hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 11 27012022 pdf_button
52 hotarare privind aprobarea darii in administrare Ministerului Sanatatii - Serviciul de ambulanță Judetean Botoșani a unui numar de 2 birouri în cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi pdf_button
53

hotarare privind aprobarea darii în administrare Munisterului Afacerilor Interne - Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor a unui numar de 2 birouri în cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi

pdf_button
54 hotarare privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului Sistem Integrat de Mangement al Deșeurilor în județul Botoșani Zona I Dorohoi nr. 922 13072017 și a Rwegulementului de Organizare și funcționare a Serviciului Public de salubrizare din județul Botoșani actualizat pdf_button
55 hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentri obiectivul de investiții Realizare zid de sprijin la Gradinita nr. 5 Municipiul Dorohoi pdf_button

 

03.03.2022

 

56

hotarare privind aprobarea relocarii Centrului de 

vaccinare impotriva Covid 19 din Cladirea Salii de Sport, 

str. G. Enescu nr. 53, in incinta Casei Municipale de Cultura 

Dorohoi, situata in str. G. Enescu nr. 57.

pdf_button
57

hotarare privind  aprobarea schimbarii destinatiei 

Salii de sport, situata in str. G. Enescu nr. 53 Dorohoi, din 

sediu Centru de Vaccinare impotriva Covid 19, in sediu

 temporar pentru gestionarea cetatenilor straini sau apatrizi, 

proveniti din zona conflictului armat din Republica Ucraina,

 pana la incetarea necesitatii.

 

pdf_button
58

hotarare privind aprobarea darii in administrare

catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta " Nicole Iorga" 

Botosani a bunurilor imobile - teren fotbal si pavilion 

administrativ, identificate prin CF nr. 56811, situate in 

str. 1 Decembrie f.n., Municipiul Dorohoi, judetu Botosani.

pdf_button
59

hotarare pentru modificarea si completarea 

Art.1, alin. 3 din HCL nr. 18/27.01.2022 privind modificarea 

HCL nr. 36/28.02.2019 pentru predarea bunurilor din inventarul  

domeniului public al Municipiului Dorohoi si administrarea 

Consiliului Local, in administrarea unitatilor de invatamant 

care isi desfasoara activitatea pe teritoriul administrativ 

al Municipiului Dorohoi, in sensul desfasurarii temporare 

a activitatii Laboratorului de analize medicale a Spitalului 

Municipal Dorohoi, in cladirea C5 din str. B-dul Victoriei.             

pdf_button

 

21.03.2022

 

60

Hotarare privind aprobarea rectificarii

 bugetului local al Municipiului Dorohoi, pentru 

anul 2022.

pdf_button
61

Hotarare privind  aprobarea retelei 

scolare pentru anul scolar 2022-2023 a unitatilor 

de invatamant de pe raza Municipiului Dorohoi.

pdf_button
62

Hotarare privind acordul Consiliului 

Local pentru efectuarea operatiunilor de 

dezmembrare a unor imobile, proprietatea 

publica a UAT Dorohoi.

pdf_button
63

Hotarare privind  acordarea unor masuri 

de sprijin cetatenilor straini si apatrizi, aflati in situatii 

deosebite, care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina si intra in Romania, in cadrul taberei temporare 

de cazare si asistenta umanitara, amenajata pe mplasamentul "Stadion Municipal 1 Mai" din Municipiul 

Dorohoi, str. 1 Decembrie f.n., judet Botosani.

pdf_button
64 Hotarare privind  aprobarea finanțării în suma de 124.810 lei pentru cheltuieli de functionare pdf_button
65 Hotarare privind trecerea din domeniul privat al UAT Dorohoi în domeniul public al acesteia al constructiei C1 sediul Taxe și impozitye locale Dorohoi în suprafață construită desfășurată de 259 mp și introducerea suprafeței de 1206 mp teren aferent construcției în domeniul public al Municipiului Dorohoi pdf_button

 

31.03.2022

 

066

Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei locuintei 

situata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 D, ap.3, 

aflata in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, construita 

conform Legii nr. 114/1996 si H.G.R. nr. 1445/18.10.2006, 

in locuinta de serviciu, la solicitarea Spitalului Municipal 

Dorohoi si repartizarea acesteia medicului specialist in 

ortopedie - traumatologie, dr. Ilinca Ileana Ifigenia.

pdf_button
067

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte 

destinate inchirierii construite prin ANL, prin acordul partilor, 

intre titularii contractelor de inchiriere BEJINARIU IRINA, 

domiciliata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.1, ap. 10, et.2 si CIOCAN MARIAN DUMITRU, 

domiciliat in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.2,

ap. 11, et.2.   

pdf_button
068

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii, la cerere, 

a locuintei (tip garsoniera) situata in str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.8, ap. 20, parter, atribuita d-nei ROMAN OANA PETRONELA, 

detinuta cu contract de

 inchiriere nr. 136/10.02.2017, in regim ANL, cu o alta locuinta 

ramasa vacanta, de  aceeasi categorie,  ( formata din doua 

camere de locuit), situata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie 

nr. 24 A, bl. S8, ap. 27, et. 2.

pdf_button
069

Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii a sase unitati 

locative construite in regim ANL, la cererea titularilor 

contractelor de inchiriere, in conformitate cu pevederile 

Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

pdf_button
070

Proiect de hotarare privind  aprobarea unui schimb de locuinte, 

prin acordul partilor, intre titularii contractelor de inchiriere 

ILIUTA CONSTANTIN, str. Stefan Airinei nr. 74 si BULGARIU 

STADIAN, str. D-va Rosie nr. 42.

pdf_button
071

Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei locuintei, 

situata in str. Dumitru Furtuna nr. 7, ap. 4, et. 1 (tip garsoniera) 

din locuinta in regim de inchiriere, in locuinta de necesitate, 

precum si repartizarea acesteia, in regim de urgenta, 

domnilor AVADANEI  MARIN si DIMUREAC  DUMITRU  PAUL 

- persoane cu dizabilitati. 

pdf_button
072

Proiect de hotarare pentru  aprobare PUD - pentru construire 

magazie pe terenul situat in str. Oborul Nou nr. 1 D, Cartea 

Funciara nr. 52643 .

pdf_button
073

Proiect de hotarare privind  aprobare  PUD - pentru construire

 locuinta, bransamente utilitati si imprejmuire pe terenul situat 

in Calea Plevnei nr. 13 D, Cartea Funciara nr. 57282.

pdf_button
074

Proiect de hotarare privind aprobarea  PUD - pentru amenajare 

accese si recompartimentari interioare, cu schimbare destinatie 

in spatii cu functiuni comerciale ( exclus activitati de alimentatie 

publica ) birouri, spatii cu activitati medicale, pentru imobilul 

situat in str. Stefan Airinei nr. 1, bl. B2, inscris in Cartea Funciara 

nr. 50782.

pdf_button
075

Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, 

a terenului intravilan, in suprafata totala de 399 m.p., p.c. 2217, 

situat in str. G. Enescu nr. 59, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
076

Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii terenului in 

suprafata de 425 m.p. teren curti constructii, 

str. Sf. I. Romanul nr. 163 A, teren ocupat de constructia d-lui 

Porfireanu Gheorghe, in baza Raportului de 

evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
077

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin licitatie publica, 

a unui  teren apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi,

 suprafata totala de 18,00 m.p., situat in intravilanul Mun. Dorohoi, 

str. D. Furtuna nr. 8, p.c. 2302, cf, 57314, proprietatea UAT Dorohoi, 

in vederea construirii unor trepte de acces. 

pdf_button
078

Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii Contractului 

de concesiune nr. 70 din 16.11.1997 a terenului in suprafata 

de 25,00 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, 

B-dul Victoriei, f.n., , ocupat de garaj proprietatea 

d-nei Dupa Elena Liliana.   

pdf_button
079

Proiect de hotarare privind prelungirea  Contractului de concesiune 

nr. 6/21.01.1996 a terenului in suprafata de 19,25 m.p. situat

 in Municipiul Dorohoi, str. Spiru Haret 

nr. 7-9, ocupat de garaj, proprietatea d-lui Ghebac Mihai Ovidiu. 

pdf_button
080

Proiect de hotarare privind  prelungirea  Contractului de concesiune 

nr. 42/02.05.2019 a terenului in suprafata de 22,00 m.p. situat in

 Municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei, f.n., ocupat de garaj,

 proprietatea d-lui Barbacariu Sorin C-tin . 

pdf_button
081

Proiect de hotarare privind prelungirea  Contractului de concesiune 

nr. 3/14.02.2020 a terenului in suprafata de 24,00 m.p. situat in 

Municipiul Dorohoi, str. Spiru Haret nr. 2, ocupat de garaj, 

proprietatea d-lui Rotariu Catalin.

pdf_button
082

Proiect de hotarare privind  prelungirea  Contractului de concesiune 

nr.71/16.11.1995 a terenului in suprafata de 20,00 m.p. situat in 

Municipiul Dorohoi, str. Al. I. Cuza, f.n., ocupat de garaj, proprietatea 

d-lui Iacob Corneliu.

pdf_button
083

Proiect de hotarare privind  prelungirea  Contractului de concesiune 

nr.56/07.12.2016 a terenului in suprafata de 18,30 m.p. situat in 

Municipiul Dorohoi, str. Sorin Dumitras, f.n., ocupat de garaj, 

proprietatea d-nei Acojocaritei Camelia.

pdf_button
084

Proiect de hotarare privind  prelungirea  Contractului de concesiune 

nr.13/12.03.2018 a terenului in suprafata de 22,00 m.p. situat in 

Municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei, f.n., 

ocupat de garaj, proprietatea d-lui Chirila Petru

pdf_button
085

Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

pentru obiectivul de investitii " Inlocuire instlatie electrica interioara 

Depozit POAD ""

pdf_button
086

Proiect de hotarare privind modificarea, incepand cu 01.04.2022 a 

Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de 

Asistenta Sociala, din structura Consiliului Local al 

Municipiului Dorohoi.

pdf_button
087

Proiect de hotarare privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

urmare actualizarii Devizului General, conform 

OUG nr. 15/2021, pentru ob. de inv. " Locuinte sociale, str. D-va Rosie, 

etapa a II-a, Dorohoi ".

pdf_button
088

Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

urmare actualizarii Devizului General, conform 

OUG nr. 15/2021, pentru ob. de inv. " Locuinte sociale, 

str. C. Stiubianu, f.n., etapa a II-a, Dorohoi ".

pdf_button
089

Proiect de hotarare privind introducerea unei suprafete de teren 

in domeniul public al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
090

Proiect de hotarare privind introducerea unor suprafete de teren 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
091

Proiect de hotarare privind inchirierea, prin licitatie publica, 

a 8 terenuri situate in Municipiul Dorohoi, jud. Botosani, inventariate 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
092

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General 

actualizat, aferent obiectivului de investitii " Reabilitare 

imobil pentru schimbarea destinatiei in unitate de invatamant 

preuniversitar, 

Mun. Dorohoi, 

la finalizarea lucrarilor ".

pdf_button
093

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehmico-economici 

pentru obiectivul " Reparatii Cladire administrativa 

si acoperire cu plasa de siguranta a terenului de sport, Scoala 

Gimnaziala nr. 1, Dorohoi .

pdf_button
094

Proiect de hotarare privind  desemnarea a doi consilieri locali, 

care vor face parte din comisia pentru evaluarea Secretarului 

General al UAT Dorohoi 

pdf_button
095 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generala a Asociatilor ADI AQUA BOTOSANI pentru aprobarea modificarii pretului si tarifului  la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare - epurare pdf_button
096 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehmico-economici pentru efectuarea lucrarilor de reparații curente la un apartament din fondul vechi de locuințe pdf_button
097 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere cu destinație de locuință pentru unii chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniul public și privat al municipiului Dorohoi și prin ANL pdf_button
098 Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finanțare precum și a Devizului General pentru obiectivul de investiții EXTINDERE SISTEM DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA DEALU MARE MUNICIPIUL DOROHOI, în vederea finanțării prin PNI Anghel Slingny pdf_button
099 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de spălare stradală desfasurate de S.C. Servicii Publice Locale Locale S.R.L. pdf_button
100 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul Extindere și modificare casa scarii Pavilion chirurgie Spital Dorohoi pdf_button

 

08.04.2022

 

 

101
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea
Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din
Municipiul Dorohoi - Etapa I” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.
pdf_button

 

21.04.2022

 

102 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 98/31.03.2022 privind aprobarea Cererii de finantare, precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii " EXTINDERE SISTEM DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  IN  LOCALITATEA  DEALU MARE, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani", in vederea finantarii prin Programul National de Investitii " Anghel Saligny  pdf_button
103

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Art. 1 din HCL nr. 259/28.10.2021 privindacordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

 

 

pdf_button
104

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 233/30.09.2021 privindacordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ teritoriale Dorohoi în Adunarea Generală a Asociațiilor” Ecoproces”  

 

pdf_button

 

28.04.2022

 

105

Hotarare privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
106

Hotarare privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune nr. 3181 din 13.06.2016, respectiv nr. 2985/13.06.2016. 

 

pdf_button
107

Hotarare privind  aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a suprafetei de 22,66 ha teren, categoria de folosinta pasune, situat in extravilanul Municipiului Dorohoi, " Iazul Popilor " p.c. 199, 200, 201, 202, 206, apartinand dom. Privat al Mun. Dorohoi

 

pdf_button
108

Hotarare privind  aprobarea efectuarii de cheltuieli, din bugetul local, in suma de 50.000 lei, pentru organizarea Festivalului International de Muzica Usoara " MUGURELUL", editia a XVI-a, desfasurat in perioada 24-26 iunie 2022.

pdf_button
109

Hotarare privind  aprobarea efectuarii de cheltuieli, din bugetul local, in suma de 150.000 lei, pentru organizarea evenimentelor sportive si cultural-artistice, dedicate Zilei Internationale a Copilului, ce se vor defasura in perioada 01 - 05 iunie 2022.

pdf_button
110

Hotarare privind  aprobarea  concesionarii, prin atribuire directa, a suprafetei de 5 m.p. teren, situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. D-va Rosie nr. 5, p.c. 3570, imn vederea construirii unui balcon, domnului Murariu C-tin .

pdf_button
111

Hotarare privind aprobarea concesionarii, prin atribuire directa, a suprafetei de 19,00 m.p. teren, situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Stefan Airinei, f.n., pc 2306 , in vederea amenajarii unor trepte de acces, conform PUD aprobat prin HCL nr. 74/31.03.2022, domnuliui Ciornei C-tin Stefan.

pdf_button
112

Hotarare pentru  aprobarea criteriilor de evaluare, in vederea repartizarii locuintelor sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi si locuintelor din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, in regim de inchiriere. 

pdf_button
113

Hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, pentru 6 (sase) chiriasi, care detin locuinte construite prin ANL.  

pdf_button
114

Hotarare privind aprobarea  prelungirii Contractului de concesiune nr. 18 /01.09.2017, a terenului in suprafata de 20,00 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei f.n., lot 7, pc 3184, ocupat de garaj, proprietatea sotilor Giosu Sabina si Giosu Lucian Adrian.

pdf_button
115

Hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 07/12.04.2017, a terenului in suprafata de 182,00 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, str, Lt. Olinescu f.n., pc 2738, avand suprafata de 35 m.p. si p.c. 2739, avand suprafata de 147 m.p., ocupat de spatiu comercial, proprietatea sotilor Antonas Carmen si Antonas Cristian. 

pdf_button
116

Hotarare privind  aprobarea modificarii Statului de functii si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata drepturilor salariale ale lunii Aprilie 2022.

pdf_button
117

Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii " Inlocuire tamplarie PVC, strat suport pardoseala si reparatii tencuieli la Depoztit POAD ".

pdf_button
118

Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 81/08.04.2022, cu privire la valoarea chiriei, pentru inchirierea spatiilor destinate partidelor politice, din administrarea Pietei Centrale, apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi 

pdf_button
119 Hotarareprivind indexarea taxelor si impozitelor locale, pentru anul 2023, cu rata inflatiei de 5,1 %  pdf_button
120

Hotarare privind  aprobarea majorarii tarifului de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, prin curse regulate efectuate pe raza U.A.T. Dorohoi.

pdf_button
121

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica ( faza Proiect Tehnic), a indicatorilor tehnico-economici ( faza Proiect Tehnic) si a cheltuielilor proiectului, urmare actualizarii devizului general la nivel de Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investitii " Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala " Dimitrie Romanescu ", Municipiul Dorohoi ".

pdf_button

 

12.05.2022

 

122

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica (faza Proiect Tehnic) precum si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect Tehnic), ca urmare a actualizarii devizului general, la nivel de Proiect Tehnic, coroborat cu OUG nr. 15/2021, pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi- SMIS 125975 

pdf_button
123

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica (faza Proiect Tehnic) precum si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect Tehnic), ca urmare a actualizarii devizului general, la nivel de Proiect Tehnic, coroborat cu OUG nr. 15/2021, pentru obiectivul de investitii " Modernizare Gradinita nr. 8, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, cod SMIS 120871 ".

pdf_button
124

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Amenajare loc de joaca pentru copii, in strada Drochia, Municipiul Dorohoi 

pdf_button
125 Hotarare privind aprobarea dării în administrare Spitalului Municipal Dorohoi a imobilului Clădire C1 în suprafață de 220 mp înscris în CF 57970, situat în municipiul Dorohoi str. 1 Decembrie ce va avea destinația de sediu temporar al Dispensarului și Laboratorului TBC pentru o perioadă de 2 ani  pdf_button
126

Hotarare privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.), a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) şi transpunerea în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Dorohoi” în cadrul apelului PNRR/2022/C10/I.4 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect

pdf_button

 


19.05.2022

 

127

Hotarare privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului auto pentru transport public local” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Operațiunea I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Broscăuţi, Comuna Hilişeu-Horia, Comuna Şendriceni şi Comuna Văculeşti.

 

pdf_button
128

Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul  Construire locuinte nZeb in Municipiul Dorohoi in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2.

 

pdf_button
129

Hotarare privind dezvoltarea unui sistem informational inteligent ( ITS ) pentru transport public local ( e- ticketing ) .

pdf_button

 

26.05.2022

 

130

 hotarare privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
131

 hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, bugetul institutiilor publice finantate din venituri  proprii si subventii ( de subordonare locala), bugetul creditelor interne, pe anul 2021.

pdf_button
132

 hotarare privind  aprobarea acordarii unui sprijin financiar, in suma de 14.000 lei Parohiei " Biserica Romano Catolica Dorohoi" pentru lucrarile de invelitori din table, hidroizolatie la rece si tencuieli exterioare.


pdf_button
133

 hotarare privind  acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea publica a UAT Dorohoi, C.F. 54424.

pdf_button
134

 hotarare privind  acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea publica a UAT Dorohoi, C.F. 50992.

pdf_button
135

 hotarare privind  acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea publica a UAT Dorohoi, C.F. 54423

pdf_button
136

 hotarare privind introducerea unor suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
137

 hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica, a terenului intravilan in suprafata totala de 2035 m.p., p.c. 3728, CF 58102, situat in str. B-dul Victoriei, f.n., Mun. Dorohoi, jud,. Botosani, proprietatea UAT Dorohoi. 

pdf_button
138

 hotarare privind  aprobarea  schimbarii, la cerere, a locuintei (tip garsoniera), situata in str. 1 Decembrie nr. 24, bl. S.7, ap. 5, et. 1, atribuita d-nei Pintilei Alexandra Milena, detinuta cu Contract de inchiriere nr. 139/08.03.2017, in regim ANL, cu o alta locuinta ramasa vacanta, de aceeasi categorie (formata din doua camere de locuit), situata in Mun. Dorohoi, str. C.D.Gherea nr. 4, , bl. C1, ap. 15, et.3.

pdf_button
139

 hotarare privind aprobarea   prelungirii contractelor de inchiriere, pentru 8 chiriasi, care detin locuinte construite prin ANL.

pdf_button
140

 hotarare privind  aprobarea  acordarii de stimulente financiare, in conformitate cu prevederile art.199, alin. 2, din Legea nr. 95/2006, cu finantare din venituri proprii ale Spitalului

pdf_button
141

 hotarare pentru aprobarea PUD- privind Construire Locuinta D+P+M, bransamente utilitati si imprejmuire pe terenul situat in Calea Plevnei nr. 13 G, CF 58060.

pdf_button
142

 hotarare privind modificarea art. 10 din Anexa nr. 2 la  HCL nr. 107 din 28.04.2022 prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a suprafeței de 22,66 ha teren, categoria de folosință pășune, situat în extravilanul municipiului Dorohoi, “IAZUL POPILOR, PC: 199,200,201,202,206, aparținând domeniului privat al municipiului Dorohoi.

pdf_button
143  hotarare privind modificarea si actualizarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi și ale structurilor organizatorice din subordinea Consiliului Local Dorohoi, județul Botoșani pdf_button
144 hotarare cu privire la aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Dorohoi a proiectului și cheltuielilor legate de proiectul IMBUNATATIREA CALITATII VIEȚII POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL DOROHOI cod PROIECT 126147 ale liderului de proiect UAT MUNICIPIUL DOROHOI și a partenerului DAS pdf_button
145

 hotarare privind completarea H.C.L. nr. 36 din data 24.02.2022, prin aprobarea indicatorilor de investiție și a valorilor eligibile / neeligibile pentru obiectivul ”Creșterea siguranței pacienților în clădirile Secției Chirurgie și Secției Interne din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi”

pdf_button

 

09.06.2022

 

146

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica ( faza Proiect Tehnic) si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect Tehnic), urmare actualizarii devizului general, la nivel de proiect tehnic, coroborat cu OUG nr. 15/2021, pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Municipiul Dorohoi- SMIS 126147"

 

pdf_button
147

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

 

pdf_button

 

29.06.2022

 

148

hotarare privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
149

hotarare privind aprobarea  Strategiei Integrata de Dezvoltare Urbana  a Municipiului Dorohoi, pentru perioada 2021-2027.

pdf_buttonpdf_button
150

hotarare privind  aprobarea  modificarii statului de functii si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata drepturilor salariale ale lunii iunie 2022

pdf_button
151

hotarare privind   aprobarea vanzarii a 5 (cinci) unitati locative construite in regim ANL, la cererea titularilor contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare

pdf_button
152

hotarare privind  aprobarea repartizarii unei locuinte, ramasa vacanta, tip garsoniera, construita prin ANL, conform HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor, doamnei ACIBOTARITA ANCUTA RAMONA.

pdf_button
153

hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
154

hotarare privind  acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea publica a UAT Dorohoi .

pdf_button
155

hotarare privind  introducerea unor suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
156

hotarare privind aprobarea  desfiintarii si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii " Desfiintare cladire C1 - cladire cantina seminar " 

pdf_button
157

hotarare privind  aprobarea cererii de trecere a drumului vicinal DV 656 - teren extravilan in suprafata de 5.400 m.p., din domeniul public al Mun. Dorohoi, in domeniul public al Comunei Vaculesti, judetul Botosani, in conformitate cu prevederile art. 294 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ .

pdf_button
158

hotarare privind  aprobarea  dreptului de uz si servitute, in favoarea DELGAZ GRID S.A. asupra suprafetei de 759 m.p. ce apartine domeniului public al Municipiului Dorohoi (conducta 1265 m x 0,6 m.p.= 759 m.p. ), situata in Mun. Dorohoi, pe sectorul str. 1 Decembrie (Parc Brazi) - limita UAT Dorohoi, DN 29 A( Suceava- Darabani)

pdf_button
159

hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism, pentru introducere teren in intravilan, in vederea construirii unui foisor, in Municipiul Dorohoi, teren inscris in Cartea Funciara nr. 55168

pdf_button
160

hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmare actualizarii Devizului General, conform O.U.G. nr. 64/2022, pentru proiectul " Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului ", 1 HARD/3.1/11, precum si a costurilor neeligibile legate de proiect .

pdf_button
161 hotarare privind PUD privind Desfiintare imobile C1 si C2 identificate in CF53286 si construire spatiu comercial, imprejmuire, amenajare teren si utilitati generat de terenul inscris in CF 53286 pdf_button
162 hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Reparație magazie alimente DAS pdf_button
163 hotarare privind aprobarea incheierii unui contract prestari servicii consultanta juridica Spitalul Municipal Dorohoi pdf_button

 

07.07.2022

 

164

hotarare privind aprobarea  efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 40.000 Lei pentru desfășurarea Festivalului Tradițiilor Meșteșugărești Ediția a-IX a organizat în perioada 19-21 august 2022

pdf_button
165

hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vedereaorganizării evenimentului sportiv ,,Cupa Dorohoi la Înot’’desfășurat pe data de 19 iulie 2022.

 

pdf_button
166

hotarare privind aprobarea  efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 25.000 lei pentru organizarea  primei ediții a Taberei sportive Dorohoi 2022.

 

pdf_button
167

hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  " Reparatii invelitoare Platoul I al Pietei Centrale, din Municipiul Dorohoi

pdf_button
168

hotarare pentru modificarea si completarea art. 9 din Anexa la HCL nr. 90/ 2011 privind modificarea Regulamentului pentru stabilirea Programului de functionare a unitatilor comerciale de alimentatie publica, precum si celor destinate recreerii si divertismentului, care isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Dorohoi, cuprins in Anexa la HCL nr. 256/31.10.2007.

pdf_button
169 hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea publica a UAT Dorohoi pdf_button
170 hotarare privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul Reparații săli de clasă, hol, laborator fizica Liceul Regina Maria pdf_button

 

14.07.2022

 

171

 hotarare privind modificarea HCL nr. 145/26.05.2022, prin aprobarea indicatorilor de investitie si a valorilor eligibile/neligibile, pentru obiectivul " Cresterea sigurantei pacientilor, in cladirile Sectiei Chirurgie si Sectiei Interne, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi "

 

pdf_button

 

28.07.2022

 

172

hotarare privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
173

hotarare privind vanzarea prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 207 m.p., p.c. 3262, situat in str. C. Stiubianu f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
174

hotarare privind vanzarea prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 142 m.p., p.c. 1403, situat in str. C. D. Gherea  nr. 89, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
175

hotarare  privind vanzarea prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 389 m.p., p.c. 1403 si 1392 situat in str. C. D.Gherea f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
176

Proiect de hotarare  privind vanzarea prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 168 m.p., p.c. 1420 si 1426 situat in str. Solidaritatii f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
177

Proiect de hotarare  privind vanzarea prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 380 m.p., p.c. 3178 si 3179 situat in str. N. Titulescu f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
178 hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 100 m.p. teren curti constructii CF 55273, str. Vasile Telega nr. 11, teren ocupat de constructia d-nei Ursachi-Dogariu Gabriela-Mimi, in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat pdf_button
179

hotarare privind  introducerea unor suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
180

hotarare privind aprobarea  trecerii din domeniul privat al UAT, in domeniul public al acesteia, a unei suprafete de teren, avand destinatia de cale de acces.

pdf_button
181

hotarare privind aprobare  PUD pentru modificare limite laterale, in vederea construirii unei locuinte, cu dotari complementare, in cadrul parcelei de teren inscrisa in CF 57140

pdf_button
182

hotarare privind  modificarea PUD - privind construire locuinta D+P+M, bransamente utilitati si imprejmuire, pe terenul situat in Calea Plevnei nr. 13 G, CF nr. 58060, aprobat prin HCL nr. 144/26.05.2022.

pdf_button
183 hotarare privind  modificarea PUD - privind construire locuinta,  bransamente utilitati si imprejmuire, pe terenul situat in Calea Plevnei nr. 13 D, CF nr. 57282, aprobat prin HCL nr. 73/31.03.2022 pdf_button
184

hotarare privind aprobarea PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism, Zona Multifunctionala, str. 1 Decembrie, teren inscris in CF 57970, 57971, 57972, 57974.

pdf_button
185

hotarare privind trecerea unor bunuri imobile, din dom.public al Mun. Dorohoi, in domeniul public al Judetului Botosani

pdf_button
186

hotarare privind aprobarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Dorohoi in A.G.A. A.D.I. ECOPROCES, in vederea aprobarii tarifului pentru colectarea si transportul deseurilor reziduale si a Actului aditiona;l nr. 10, la Contractul de delegare a gestiunii " Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide, in judetul Botosani ".

pdf_button
187 hotarare privind Acordul de Cooperare intre Municipiul Dorohoi si Comuna Balabanesti Raionul Criuleni din Republica Moldova  pdf_button
188 hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafa de 260 mp teren curti constructii CF 55394 STR, AI CUZA NR.11 teren ocupat de constructia doamnei Teodorescu Dorina si a doamnei Pricop Luiza in baza Raportului de evaluare pdf_button
189 hotarare privind aprobarea actualiz[rii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reparatii magazie alimente DAS aprobati prin HCL nr 162 29062022 pdf_button
190

hotarare privind aprobarea proiectului „Construire creșă medie în municipiul Dorohoi, județ Botoșani” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15

pdf_button

 

11.08.2022

 

191
HOTĂRÂRE de modificare a HCL nr.190/2022 privind aprobarea proiectului „Construire creșă medie în municipiul Dorohoi, județ Botoșani” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15
pdf_button
 

 

 

18.08.2022

 

192
Hotarare privind aprobarea participării Municipiului Dorohoi în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu proiectul
de investiții ,,Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Dorohoi
 
pdf_button

 

31.08.2022

 

193
hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de
25.000 lei Parohiei Loturi Enescu Dorohoi pentru lucrări de pavare, alei și construire gard împrejmuire.
pdf_button
194

hotarare privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate și care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar

pdf_button
195

hotarare privind  încetarea dării în administrare Ministerului Afacerilor Interne-prin Instituția Prefectului Botoșani-Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor a unui număr de 2 birouri în suprafață de 63,40 mp, aflate în clădirea C 3 din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, situat în str. 1 Decembrie nr. 24, ce vor avea destinația de Sediul Secundar al Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, pentru o perioadă de 5 ani

pdf_button
196

hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări întretinere drumuri nemodernizate prin asfaltare, plombare, prăbușiri din municipiul Dorohoi pentru anul 2022, a indicatorilor tehnico-economici estimativi, precum și a Caietului de sarcini aferent lucrărilor de întreținere drumuri

pdf_button
197

hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, -

Construire locuință, garaj și imprejmuire generat de terenul înscris

în CF 58133, strada Țerinca nr. 12 C;

pdf_button
198

hotarare pentru Planul Urbanistic de Detaliu- Construire Locuință, Anexă Gopodărească și Împrejmuire generat de terenul înscris în  CF 56047, strada Alexandru cel Bun;

pdf_button
199

hotarare pentru  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-

SCHIMBARE DESTINAȚIE LOCUINȚĂ ÎN CABINET MEDICAL, ÎMPREJMUIRE, SCHIMBARE FAȚADĂ, REPARAȚII ANEXĂ, generat de terenul înscis în CF 55847,

Bdul Victoriei nr. 84

pdf_button
200

hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru Extindere Intravilan în vederea construirii unui spațiu de producție-mic atelier în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, teren înscis în Cartea

Funciară nr. 52528

pdf_button
201

hotarare cu privire la aprobarea vânzării unei unități locative construite în regim ANL, la cererea titularului contractului de închiriere, TUDOSE GABRIELA MONICA, în conformitate cu prevederile Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare

pdf_button
202

hotarare cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL .

pdf_button
203

hotarare privind aprobarea repartizării a două locuințe rămase vacante contruite prin ANL, conform HCL nr. 161/27.08.2020-cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților

pdf_button
204

hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru promovarea municipiului Dorohoi în cadrul Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru juniori, în perioada 31 august – 3 septembrie 2022

pdf_button
205

hotarare privind  aprobarea scutirii cotei de 75 % din majorările de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Dorohoi, potrivit art. 185, alin. 1, lit. b), din Legea 207/2015- Codul de procedură fiscală -cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor fascilități fiscale

pdf_button
206

hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

pdf_button
207

hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Dorohoi nr. 170/07.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Reparații săli clase, hol, laborator fizică și instalații electrice, etaj II, corp A-Liceul  ,, Regina Maria,, mun. Dorohoi, jud. Botoșani.

pdf_button
208

hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „Extindere canalizare menajeră în municipiul Dorohoi, județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

pdf_button
209

hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „ Extindere reţele de apă în municipiul Dorohoi, judeţul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

pdf_button
210

hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE STRADA HERTA, MUNICIPIUL DOROHOI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

pdf_button
211

hotarare privind aprobarea  includerii în domeniul

 public al Municipiului Dorohoi

 ca urmare a Recepției la terminarea lucrărilor, a obiectivului de investiții

 - ” Grădiniță cu program normal Dorohoi nr. 6  ”, județul Botoșani

pdf_button
212

hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectelor cu titlul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Dorohoi  pr. 1”  şi „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Dorohoi pr. 2”, depuse în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 - Etapa I

pdf_button

 

 

08.09.2022

 

213

hotarare  privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
214

hotarare privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local

a sumei de 200.000 lei pentruactivitățile organizate cu ocazia celebrării

a 615 ani de atestare documentară a Municipiului Dorohoi

pdf_button
215

hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 17.000 lei,

sub formă de grant, în vederea premierii performanțelor individuale

obținute de eleva la examenul de bacalaureat și evaluare națională

pdf_button
216

hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  precum și a tarifelor de închiriere a Sălilor de Sport Școlare aflate în administrarea Colegiului Național ”Grigore Ghica”, a Școlii cu clasele I-VIII nr.8  ”Mihail Kogălniceanu” și a Liceului ”Regina Maria” Dorohoi

pdf_button
217

hotărâre privind introducerea unor suprafețe de teren 

în domeniul privat al municiului Dorohoi

pdf_button
218

hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, MODERNIZAREA 

AMBULATORULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI, 

JUDEȚUL BOTOȘANI,,

 cod SMIS 126378

pdf_button

 

 

14.09.2022

 

219

Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Dorohoi, precum si a unui membru supleant, pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, sesiunea iunie - octombrie 2022, la Gradinita cu program prelungit "Stefan cel Mare si Sfant" Dorohoi.

 

pdf_button

 

29.09.2022

 

220

Hotarare privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
221 Hotarare privind  numirea reprezentantilor Consiliului Local Dorohoi in consiliile de administratie  la unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Dorohoi pdf_button
222

Hotarare  privind introducerea in domeniul public al Municipiului Dorohoi a imobilului - teren in suprafata de 13.893 m.p. si 17 constructii, situat in str. 1 Decembrie nr. 30, Dorohoi.

pdf_button
223

Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 211/31.08.2022, prin care s-a aprobat includerea in domeniul public al Municipiului Dorohoi, ca urmare a receptiei la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii " Gradinita cu program normal Dorohoi nr. 6", judetul Botosani.

pdf_button
224

Hotarare  privind aprobarea repartizarii a doua locuinte ramase vacante, construite prin ANL, conform HCL nr. 161 /27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor.

pdf_button
225 Hotarareprivind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.  pdf_button
226

Hotarare privind introducerea unor suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
227

Hotarare  privind inchirierea prin licitatie publica a unui numar de sapte spatii, in suprafata totala utila de 240,8 m.p., din Cladirea C3, situata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie.

pdf_button
228

Hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 216 m.p., situat in B-dul Victoriei f.n.,  proprietatea UAT Dorohoi .

pdf_button
229 Hotarare  privind vanzarea, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 290 m.p., situat in B-dul Victoriei f.n.,  proprietatea UAT Dorohoi  pdf_button
230

Hotarare privind aprobarea includerii in   domeniul public al Municipiului Dorohoi, ca urmare a receptiei la terminarea lucrarilor, a obiectivului de investitii " Modernizare Gradinita nr. 9 - Stefan cel Mare, Mun. Dorohoi".

pdf_button
231

Hotarare privind aprobarea includerii in   domeniul public al Municipiului Dorohoi, ca urmare a receptiei la terminarea lucrarilor, a obiectivului de investitii "Extindere si Modificare Casa Scarii Intrare Principala - Pavilion Chirurgie, Spitalul Municipal Dorohoi ".

pdf_button
232

Hotarareprivind aprobarea includerii in   domeniul public al Municipiului Dorohoi, ca urmare a receptiei la terminarea lucrarilor, a obiectivului de investitii " Iluminat cladire si curte Colegiul National  Grigore Ghica - Mun. Dorohoi". 

pdf_button
233

Hotarare  privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2022 a veteranilor de razboi si persoanelor cu handicap grav sau accentuat si gradul I de invaliditate.

pdf_button
234

Hotarare  privind modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 107/28.04.02022, prin care s-a aprobat inchirierea, prin licitatie publica, a suprafetei de 22,66 ha teren, categoria de folosinta- pasune, situat in extravilanul Municipiului Dorohoi-  "IAZUL POPILOR" , apartinand domeniului privat al Mun. Dorohoi.

pdf_button
235 Hotarare  privind modificarea Stat de functii din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Fonduri Europene incepand cu 01.10.2022. pdf_button
236 Hotărâre privind acordul Consiliului local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea publica a UAT DOROHOI pdf_button
237 Hotarare privind Aprobarea Grupului de lucru local pentru romii din mun. Dorohoi pdf_button
238 Hotarare privind aprobarea proiectului „Înfiinţarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”,depus spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect pdf_button

 

13.10.2022

 

239

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Construire gradinita cu program normal, cu 3 sali de grupa, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani.

pdf_button
240

Hotarare privind trecerea din domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale, in domeniul privat al acesteia, a unui teren in  suprafata de 5738 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, in str. 1 Decembrie.

pdf_button
241

Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte ( ANL ), a terenului in suprafata de 5738 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, C.F. 58377,  pe durata construirii obiectivului " Locuinte pentru tineret, destinate inchirierii, str. 1 Decembrie nr. 24 A, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani - Bl. D1, D2, D3 ( 60 de locuinte).

pdf_button
242

Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte ( ANL ), a terenului in suprafata de 900 m.p., situat in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A,C.F. 55792,pe durata construirii obiectivului " Locuinte pentruspecialisti din sanatate si invatamant, destinate inchirierii, str. 1 Decembrie nr. 24 A, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani " - Bl. T2 ( 16 locuinte).

pdf_button
243

Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Dorohoi in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. "ECOPROCES"  Botosani

pdf_button
244

Hotarare privind aprobarea proiectului„Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”,depus spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect.

pdf_button
245

Hotarare privind trecerea unor bunuri imobile, din domeniul public al Municipiului Dorohoi, in domeniul public al judetului Botosani.

pdf_button
246 Hotarare privind introducerea unor suoprafete de teren în domeniul public al Municipiului Dorohoi pdf_button
247 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al UAT  în domeniul privat al acesteia a unui bun imobil Cantina Seminar CF 55973, situatî în str. CD Gherea nr. 13 pdf_button

 

27.10.2022

 

248

Hotarare privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
249

Hotarare privind  aprobarea repartizarii unei locuinte, ramasa vacanta - tip garsoniera, construita prin ANL, conform HCL nr. 161 /27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor, doamnei COTOVANU FLORENTINA MIHAELA.

 

pdf_button
250

Hotarare  privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
251

Hotarare privind aprobarea predarii bunului " Imprejmuire" ce apartine domeniului public al Municipiului Dorohoi, situat in str. C.D.Gherea nr. 13,  de catre C.N. "Grigore Ghica" Dorohoi, in calitate de administrator al bunului, catre proprietar - Municipiul Dorohoi,  in vederea sistematizarii zonei.

pdf_button
252

Hotarare  privind  trecerea unor suprafete de teren,  din domeniul privat al UAT Mun. Dorohoi in domeniul public al acesteia.

pdf_button
253

Hotarareprivind  aprobare PUD - pentru Construire locuinta P+M si Imprejmuire, generat de terenul inscris in C.F. 50620, Mun. Dorohoi, localitatea componenta Dealu Mare, f.n.

pdf_button
254

Hotarare pentru aprobare PUD privind Amplasare Modul Stradal cu destinatie de Fast Food si Utilitati, generat de terenul inscris in C.F. 53512, Mun. Dorohoi, B-dul Victoriei, f.n.

pdf_button
255

Hotarare  privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 2.508 m.p. - teren situat in Mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, judetul Botosani, apartinand domeniului privat al UAT Dorohoi, inscris in CF 57324, in vederea construirii unui spatiu comercial.

pdf_button
256

Hotarare privind  aprobarea Planului Local de Actiune " Romii 2023 " si a Planului Local de Actiune " Romii 2023-2027 ".

pdf_button
257

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata totala de 121 m.p., situat in str. Muncii nr. 5, Mun. Dorohoi, jud. Botosani, proprietatea UAT Dorohoi .

pdf_button
258 Hotarare privind introducerea unor suprafete de teren în domeniul privat pdf_button
259 Hotarare privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Dorohoi ca urmare a receptiei la terminarea lucrărilor  a obiectivului de investiții Put forat de mare adancime str. Viilor pdf_button
260 Hotarare privind aprobarea includerii in domeniul public al Municipiului Dorohoi ca urmare a Receptiei la terminarea lucrărilor a obiectivului Grădinița nr. 5  pdf_button

 

08.11.2022

 

261

hotarare privind  aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directiei Regionale a Finantelor Publice Iasi, in domeniul public al Municipiului Dorohoi si administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi a bunului imobil - constructie in suprafata de 252 m.p., situat pe raza UAT Dorohoi, str. D. Furtuna nr. 39, in conformitate cu prevederile art. 292 din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ

pdf_button
262

hotarare de modificare a H.C.L. nr.126/12.05.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.), a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) şi transpunerea în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Dorohoi” în cadrul apelului PNRR/2022/C10/I.4 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect.

pdf_button
263

hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita, catre Directia de Asistenta Sociala Dorohoi, a imobilului situat in str. Al. I. Cuza nr. 39, Dorohoi, pe durata functionarii Centrului de zi pentru persoane varstnice, de tip centru de zi de socializare si de petrecere a timpului liber, ( tip club), cod serviciu social 8810 CZ-V-II

pdf_button
264 hotarare privind Rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr. 2681 11744/16082022 17082022 conform OUG 64/2022   pdf_button
265 hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare sistem distribuție a apei potabile pe str. Spiru Haret pdf_button

 

 

24.11.2022

 

266

hotarare privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
267

hotarare privind   aprobarea reinoirii unui numar de 10 contracte de atribuire a gestiunii delegate serviciului de transport, in regim de taxi, pe raza Municipiului Dorohoi

pdf_button
268

hotarare  privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
269

hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2022, in vederea repartizarii locuintelor sociale, din fondul locativ apartinand domeniului public al Mun. Dorohoi si a locuintelor din fondul locativ apartinand domeniului privat al Mun. Dorohoi, in regim de inchiriere.

pdf_button
270 hotarare  pentru  incetarea aplicabiltatii HCL nr. 265/28.10.2021 privind aprobarea platii utilitatilor, pentru o perioada de 4 ani Fundatiei Star of Hope Romania, pentru Cladirea C26, situata in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24, incepand cu data 01.01.2022 pdf_button
271

hotarare pentru incetarea aplicabilitatii HCL nr. 223/24.10.2019 privind darea in folosinta gratuita Asociatiei 100% viata a suprafetei de 18,90 m.p., parte din imobilul C26, str. 1 Decembrie nr. 24, din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, compusa din camera, hol si grup social, cu destinatia de sediu, pentru o perioada de 15 ani.

pdf_button
272

hotarare pentru aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local, in suma de 5.000 lei, pentru desfasurarea Festivalului de Colinde " O CE VESTE MINUNATA", editia I, Dorohoi - 30 noiembrie 2022.

pdf_button
273

hotarare  privind aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local, in suma de 129.000 lei, pentru organizarea evenimentului "Sarbatorile de iarna 2022 "

pdf_button
274

hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 55,00 m.p. situat in Dorohoi, str. M. Sadoveanu, f.n., proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
275

hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 190,00 m.p. situat in Dorohoi, str. Iancu Ilasievici, f.n., proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
276

hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 270,00 m.p. situat in Dorohoi, str. Octavian Cotescu, f.n., proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
277

hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 317,00 m.p. situat in Dorohoi, str. Stefan Airinei, nr. 19, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
278

hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 153,00 m.p. situat in Dorohoi, str. Stefan cel Mare, nr. 56, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
279 hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 276,00 m.p. situat in Dorohoi, str. Traian, f.n., proprietatea UAT Dorohoi pdf_button
280 hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 675,00 m.p. situat in Dorohoi, str. Tudor Vladimirescu, f.n., proprietatea UAT Dorohoi pdf_button
281 hotarare privind  aprobarea  vanzarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 112,00 m.p. situat in Dorohoi, str. Locomotivei nr. 7, proprietatea UAT Dorohoi pdf_button
282

hotarare privind  aprobarea  vanzarii terenului in suprafata de 29,00 m.p. - curti constructii, situat in Dorohoi, str. Lt. Olinescu, nr.3, teren ocupat de constructia d-lui Nigel Nicolae - Florin, in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat .

pdf_button
283

hotarare privind modificarea Constractului de concesiune nr. 52/15.11.1996, in sensul diminuarii suprafetei concesionate, de la 130.475 m.p., la 19.675 m.p.,  conform C.F. 58364 si actualizarea redeventei, conform Raportului de evaluare nr. 25 din 25.10.2022, cu privire la valoarea de piata, pentru suprafata de 19.675 m.p., categoria de folosinta curti constructii, situat in str. Herta f.n., pc. 778, inscris in CF 58364, Municipiul Dorohoi.

pdf_button
284

hotarare privind Acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea publica a UAT Dorohoi .

pdf_button
285

hotarare privind majorarea pretului Contractului de executie lucrari nr. 2212_9614/06.06.2022_07.06.2022, cu valoarea rezervei de implememntare, conf. OUG nr. 64/2022, privindajustarea preturilor, pentru ob. de inv. " Reabilitarea unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi - Infrastructura rutiera "

pdf_button
286

hotarare privind aprobarea includerii in dom. public al Mun. Dorohoi a instalatiilor destinate iluminatului public pe raza Mun. Dorohoi.

pdf_button
287

hotarare privind organizarea Festivalului - Concurs Interjudetean de colinde, cantece de iarna, datini si obiceiuri de Craciun si Anul Nou " Primeste-ne gazda-n casa " - editia a IV-a, desfasurat in perioada 10-11 decembrie 2022.

pdf_button
288

hotarare privind aprobare PUZ si Regulament Local de Urbanism- Reabilitare Extindere si schimbare de destinatie, din Brutarie in Hotel, construire Restaurant si spatii de agrement, Mun. Dorohoi, str. Calea Plevnei nr.7, CF 50118, 50119.

pdf_button
289

hotarare privind aprobarea Protocoalelor de colaborare din cadrul Proiectului " HUB DE SERVICII MMSS- SII MMSS", cod MYSMIS 130963, incheiate intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Dorohoi, prin Directia de Asistenta Sociala Dorohoi.

pdf_button
290 hotarare privind includerea în domeniul privat al municipiului Dorohoi a unor bunuri mijloace fixe și obiecte de inventar realizate în cadrul Proiectului cod SMIS 120635 Reabilitare Gradinita nr 9 pdf_button
291 hotarare privind mutării temporare a sediului Gradiniței cu PN nr. 4 Dorohoi de la sediul din str Postei nr. 14 în str. Grigore Ghica nr. 51  pdf_button
292 hotarare privind aprobarea proiectului în faza SF precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Locuinte sociale str. Dumbrava Rosie pdf_button
293 hotarare privind proiectul de stabilire a tarifelor pentru utilaje noi intrate în patrimioniul S.C.SPL DOROHOI pdf_button

 

05.12.2022

 

294
Hotarare privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Dorohoi
pdf_button
295
Hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea
serviciilor medicale ale Spitalului Municipal Dorohoi prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între UAT MUNICIPIUL DOROHOI și SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilon V, Componenta C 12. Sănătate,
INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
pdf_button
296
Hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea
capacității de asistență medicală a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între UAT MUNICIPIUL DOROHOI și SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilon V, Componenta C 12. Sănătate, INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie
pdf_button
297
Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita
Agentiei Nationale pentru Locuinte a terenului situat in Mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, pc 2519, in suprafata de 900 m.p., pe durata construirii obiectivului; Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, str. 1 Decembrie nr. 24 A, Municipiul Dorohoi - Bl. T2; ( 20 locuinte)
pdf_button

 

 

15.12.2022

 

298

hotarare privind aprobarea Listei de repartizare pentru 16 unitati locative, nou construite, in Cartierul D-va Rosie, in baza HCL nr. 269/24.11.2022, cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor sociale, realizate conform Legii locuintei nr. 114/1996.

pdf_button
299

hotarare privind completarea HCL nr. 232/18.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in C.A. al Spitalului Municipal Dorohoi.

pdf_button
300

hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.244/13.10.2022 privind aprobarea proiectului  „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”, depus spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect

pdf_button
301 hotarare privind rectificarea bugetului local pdf_button

 

21.12.2022

 

302 Hotarare privind rectificarea bugetului local pdf_button
303 Hotarare privind aprobarea proiectului „Înfiinţarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”, depus spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a cheltuielilor legate de acest proiect
 
pdf_button

 

 

28.12.2022

 

304

hotarare privind  introducerea in domeniul privat al Municipiului Dorohoi a unor bunuri si mijloace fixe si obiecte de inventar, realizate in cadrul Proiectului cod SMIS 120870 " Extindere si Modernizare Gradinita nr. 7, Mun. Dorohoi, jud. Botosani."

pdf_button
305

hotarare privind   aprobarea  dreptului de uz si servitute, in favoarea DELGAZ GRID S.A. asupra suprafetei totale de 45,5 m.p. care apartine domeniului public al Municipiului Dorohoi, situate in B-dul Victoriei nr. 75, jud. Botosani.

pdf_button
306

hotarare  privind aprobarea  introducerii in dom. public al Mun. Dorohoi, urmare Receptiei la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii " Extindere si modernizare Gradinita nr. 7, Mun. Dorohoi, jud. Botosani "

pdf_button
307

hotarare privind aprobarea  actualizarii devizului general la nivel de proiect tehnic, pentru ob. de inv. " Reabilitarea unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Doohoi - Lot 2 - Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza""

pdf_button
308

hotarare  pentru  aprobarea taxei locale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice din Mun. Dorohoi, pentru anul 2023 si aprobarea Regulamentului si a anexelor de aplicare a taxei de salubrizare.

pdf_button
309

hotarare pentru  aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor incasa de catre Directia Administratia Pietelor si Oborului din Municipiul Dorohoi, incepand cu data de 01.01.2023.

pdf_button
310

hotarare pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.

pdf_button
311

hotarare  privind aprobarea  vanzarii a 3 unitati locative construite in regim ANL, la cererea titularilor contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

pdf_button
312

hotarare privind  aprobarea   prelungirii contractelor e inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Mun. Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
313

hotarare pentru  aprobarea Planului anual de actiuni  privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Mun. Dorohoi, pentru anul 2023.

pdf_button
314

hotarare privind  aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a spatiilor comerciale si a terenurilor din cadrul Directiei Pietelor si Oborului Dorohoi, pentru perioada 01.01.2023 - 31.13.2023, inventariate in domeniul privat al Mun. Dorohoi, conform calendarului estimativ al licitatiilor din Anexa 1 la Contractul cadru de inchiriere, conform Anexei nr. 2, a Caietului de sarcini( Anexa 3) si rapoarte de evaluare chirii spatii si terenuri, pentru anul 2023 ( Anexa4) . 

pdf_button
315

hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 a unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Dorohoi.

pdf_button
316

hotarare privind modificarea Statului de functii si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2023.

pdf_button
317 hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Infiintare Centrul de zi multifunctional pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 09 Martie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență